Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hoolekogu moodustamise kord

Hoolekogu moodustamise kord


Hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 kohaselt on hoolekogu ülesandeks jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.
Hoolekogu pädevus, hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus on sätestatud lasteasutuse koolieelse lasteasutuse seaduses ja lasteasutuse põhimääruses.
Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.
Hoolekogul on õigus saada lasteasutuse direktorilt oma tööks vajalikku informatsiooni.  
Koostöös hoolekoguga koostatakse lasteasutuse arengukava. Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor kuulates ära hoolekogu arvamuse. Hoolekogu kinnitab lasteasutuse direktori ettepanekul õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks konkursi läbiviimise korra. Hoolekogu kooskõlastab lasteasutuse sisehindamise aruande ja toitlustamise toetust vajavate laste nimekirjad.
Hoolekogu koosseisu esitab direktor kinnitamiseks haridusameti juhatajale.

Lasteaia hoolekogu ülesanded
  Lasteaia hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) osaleb lasteaia arengukava koostamisel;
  3) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
  4) kinnitab lasteaia kodukorra;
  5) annab direktorile soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  7) teeb direktorile ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  8) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  9) kinnitab lasteaia direktori ettepanekul õpetajate vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  10) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  11) otsustab teiste õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
 

Viimati muudetud 12.09.2023