Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppetegevuse korraldus

Õppetegevuse korraldus

Õppetegevuse korraldus

Rühmade õppe- ja kasvatustegevuse korraldus on vastavuses koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja Tallinna Priisle Lasteaia õppekavaga, arvestades üldtunnustatud pedagoogilisi printsiipe ning rühma laste vanust, arengut ja eripära.

Õppe- ja kasvatustegevuse periood kestab 1. septembrist kuni 31. augustini. Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused toimuvad 16.septembrist kuni 31.maini. Septembri alguse nädalatel toimub lasteaiaellu sisseelamine, sõpradega taaskohtumine, suviste tegevuste meenutamine. Samaaegselt koolivaheaegadega on meie lasteaias mängudenädalad, mis on laste poolt väga oodatud. Suveperioodil planeeritakse üks tegevus päevas, korratakse õpitut ja viiakse läbi mänge laste vabal valikul.

Rühmade nädalakavades planeeritakse tegevused integreeritult. Nädalaplaan on rühmas välja pandud vanematele tutvumiseks.

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted:

 • Põhimõtted tulenevad õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest, arvestades laste individuaalseid, vanuselisi, soolisi ja rahvuslikke iseärasusi;
 • Kasvatamine ja arendamine toetub lapse loomulikule huvile ümbritseva vastu ja lähtub konkreetsest, lapsele ajas ja ruumis tuttavast. Lapse kasvades ja arenedes liigutakse lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale;
 • Tegevused toimuvad päevakava alusel, mis määrab laste eale vastava päevarütmi, sisaldades vahelduvalt laste vabategevusi, igapäevatoiminguid ja õpetajate kavandatud õppe- ja kasvatustegevusi;
 • Konkreetsed tegevused ja mängud planeeritakse rühma päevakavasse nädala kaupa, neid seovad tervikuks lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad;
 • Rühma õppetegevuste nädalaplaan koostatakse koostöös rühmaõpetajate, muusikaõpetaja ja liikumisõpetajaga. Nädalaplaaniga teavitatakse vanemaid toimuvatest tegevustest ja eesmärkidest. 

Õppe- ja kasvatustegevuse põhivaldkonnad:

 • Keel ja kõne
  Kujuneb lapse oskus toime tulla igapäevasuhtluses kaasvestlejana, kuulajana, algatajana;
  tekib huvi lugemise ja kirjutamise vastu, kujunevad lugemise ja kirjutamise alusoskused;
  rikastub lapse tundemaailm, saadakse positiivseid elamusi läbi lastekirjanduse;
  laps oskab ennast väljendada, esineda, areneb mälu ja tähelepanu;
  laps saab toetust ja abi kõnes õige häälduse, õigete grammatiliste vormide ja lauseehituse kujunemisel.
 • Mina ja keskkond
  Laps mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma tervikuna;
  omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukekkonnas;
  väärtustab nii eesti kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone;
  väärtustab perekonda, kodukohta, kodumaad;
  Väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ja ohutult;
  väärtustab keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
  suhtleb oma eakaaslastega ja täiskasvanutega sõbralikult.
 • Liikumine
  Lapsel on hea vaimne ja füüsiline tervis;
  areneb eakohaselt;
  tekib huvi aktiivse liikumise ja sportimise vastu;
  omandab teadmisi ja oskusi liikumisest ja liikumisohutusest.
 • Muusika
  Kujuneb positiivne suhtumine muusikasse;
  muusikaelamuste kaudu rikastub lapse tundeelu;
  õpib muusikat kuulama, laulma, mängima lastepillidel, liikuma ja tantsima muusika või laulu saatel;
  oskab end muusika toel ja musitseerides vabalt ja loovalt väljendada;
  oskab ja julgeb koos teistega esineda.
 • Kunst
  Laps oskab ümbritsevat vaadelda;
  rikastub fantaasia , kujuneb ilumeel;
  areneb loovus, algatusvõime;
  areneb silma ja käe koostöö;
  laps tunneb rahvakunsti;
  oskab nautida kunstielamusi.
 • Matemaatika
  Laps orienteerub ümbritsevate esemete maailmas;
  mõistab ja kasutab olulisemaid ajalis- ruumilisi seoseid ning sooritab igapäevatoiminguid;
  tunneb arve, suurusi ja kujundeid.

Viimati muudetud 26.04.2023