Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmine

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmine

Rühmad

Lasteasutuse direktor moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad (edaspidi rühmad). Liitrühmad moodustab lasteasutuse direktor lapsevanemate või eestkostjate (edaspidi vanem) ettepanekul.

Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) juhatajal õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada seadusest tulenevat laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, aiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

Kui vajadus lasteasutuse kohtade järele on Tallinna linnas olemasolevate lasteasutuse üldkohtade arvust suurem, luuakse soovijatele võimalus saada lasteasutuses osaajaline koht. Ühe osaajalise koha loomiseks suurendatakse laste arvu rühmas kahe võrra.

Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmisel ja sealt väljaarvamisel lähtutakse haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korrast.

Eri- ja sobitusrühmade ning ööpäevarühmade avamise ja sulgemise otsustab haridusameti juhataja käskkirjaga.
 

Laste üle arvestuse pidamine

Arvestust lasteasutusse vastuvõtu taotlejate ning lasteasutusse vastu võetud ja sealt välja arvatud laste üle peetakse Tallinna hariduse infosüsteemis (edaspidi infosüsteem).

Lasteasutusele esitatud lasteasutusse vastuvõtu taotluste, lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab infosüsteemis arvestust lasteasutuse direktor.


LAPSE LASTEASUTUSSE VASTUVÕTU TAOTLEMINE JA VASTUVÕTMINE

Lapse lasteasutusse vastuvõtu taotlemine ja andmete infosüsteemi kandmine

Lapse lasteasutusse vastuvõtu taotlemiseks esitab vanem asjaomasel vormil vastuvõtu taotluse (edaspidi taotlus). Taotluse vormi kehtestab haridusameti juhataja ning see on kättesaadav haridusameti ja lasteasutuste veebilehtedel ning riigiportaalis eesti.ee.

Vanem märgib taotluses kuni kolm lasteasutuse valikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aja (aasta).

Taotluse esitab vanem lasteasutusele kas lasteasutuses kohapeal, e-posti teel digiallkirjastatult, posti teel või riigiportaali kaudu.

Hariduslike erivajadustega lapse sobitus- või erirühma vastuvõtu taotlemisel lisab vanem taotlusele nõustamiskomisjoni otsuse.

Lasteasutuse direktor sisestab taotluse alusel andmed infosüsteemi (v.a riigiportaalis esitatud taotlused).

Vanem saab kinnituse andmete infosüsteemi kandmise kohta.

Vanemal on võimalik igal ajal muuta taotlusele märgitud lasteasutuste valikut ja koha soovimise aega. Lasteasutuse valiku muutmiseks tuleb esitada uus taotlus. Taotluse alusel tühistatakse eelnev valik ning tehakse infosüsteemis muudatus.

Taotluse läbi vaatamata jätmine

Taotlus jäetakse läbi vaatamata, kui:
- vanema ja lapse elukoht paikneb Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel väljaspool Tallinna linna;
- vanemal on Tallinna munitsipaallasteasutuses võlgnevus.

Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitatakse vanemat posti või e-posti teel või riigiportaalis.

Lasteasutuse rühmade moodustamise periood ja toimingud

Lasteasutuse rühmade moodustamise periood on 1. maist kuni 15. augustini. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Lasteasutuse direktor teavitab infosüsteemi andmetest lähtudes (taotluse esitamise aeg, taotluses esitatud lasteasutuse valikud ja lasteasutuses koha saamise soovitud aeg) vanemat lasteasutuses koha saamise võimalusest posti või e-posti teel või riigiportaalis alates 1. maist viie tööpäeva jooksul.

Vanem peab pärast teate saamist aktseptima ühe pakkumise 15. maiks posti või e-posti teel või riigiportaalis.

Lasteasutuse direktor koostab vanematelt saadud aktseptide põhjal avatavate rühmade eelnimekirjad, teeb vastavad kanded infosüsteemis ja kinnitab 15. augusti seisuga kolme tööpäeva jooksul rühmade nimekirjad käskkirjaga.

Lasteasutusse vastuvõtu taotlejate nimekirjast kustutatakse selle lapse andmed:
- kes on saanud koha lasteasutuses;
- kelle vanem ei ole pakutud kohta määratud tähtajaks aktseptinud;
- kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tallinna linn.

Lasteasutusse vastuvõtu taotlejate nimekirjas säilitatakse:
- lastesõimes käiva lapse andmed, kuni ta on saanud pakkumise lasteaiast;
- Tallinna linnaga lepingu sõlminud eralasteasutuses käiva lapse andmed, kuni ta on saanud pakkumise lasteasutusest;
- lasteasutuses käiva lapse andmed, kui vanem soovib talle kohta teises lasteasutuses, kus käib teine sama pere laps. Sealjuures peab pere asjassepuutuvate laste elukohana olema rahvastikuregistris registreeritud sama aadress ja vanem peab olema lasteasutuse direktorile esitanud selle kohta kirjaliku avalduse.

Lasteasutusse vastuvõtmine

Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukoht on rahvastikuregistri järgi Tallinna linn.

Kui lapse ja tema vanema(te) rahvastikuregistrijärgne elukoht paikneb väljaspool Tallinna linna, võetakse laps lasteasutusse vastu järgmistel tingimustel:

kui lasteasutuses on infosüsteemi andmetel koht vaba ning ühe nädala jooksul arvates vaba koha tekkimisest ei ole ühelegi rahvastikuregistri järgi Tallinnas elavale lapsele taotletud vastuvõttu sellesse lasteasutusse;

kui lapse rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel on sõlmitud muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmises osalemise leping.

Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korda ja lasteasutuse kodukorda ning teavitab vanemat vanema kaetava osa suurusest ja toidukulust.

Lapse esimesel lasteasutusse tulekul teavitab vanem kirjalikult lasteasutuse direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

Kui vanem ei nõustu lasteasutuse direktori otsusega lapse lasteasutusse vastuvõtmata jätmise või sealt väljaarvamise kohta, on tal õigus pöörduda haridusameti poole.

Vabadest kohtadest teavitamine

Kui lasteasutuses on vabu kohti ning infosüsteemi andmetel ei ole ühelegi lapsele sellesse lasteasutusse vastuvõttu taotletud, kuvatakse info vabadest kohtadest haridusameti veebilehel ja riigiportaalis.


ASUTATUD LASTEASUTUSE RÜHMADE MOODUSTAMINE

Asutatud lasteasutuse rühmade moodustamine

Asutatud lasteasutuse rühmad moodustab direktor infosüsteemi andmete alusel. Andmete aluseks on üldine taotluste esitamise ajaline järjestus linnas ning koha soovimise aeg.

Asutatud lasteasutuses koha saamise võimalusest teavitatakse vanemat posti või e-posti teel või riigiportaalis. Vanem peab pärast teate saamist esitama lasteasutuses koha saamiseks posti või e-posti teel või riigiportaalis taotluse.

Alus: Tallinna Linnavalitsus 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2017  otsuse alusel muudeti Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra" § 7 lõiget 2  lausega „Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses“.

Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda lasteaiakoht pere teisele lapsele siis, kui asjaomases vanuserühmas on vaba koht ning lapsevanem on esitanud lasteasutuse direktorile kirjaliku avalduse lasteaiakoha saamiseks samas lasteasutuses, kus käib sama pere teine laps.

Seega saavad esimesed lasteaiakoha pakkumised ühe pere lapsed, kes on vastavas vanuses. Eraldi järjekorda õdedele-vendadele ei moodustata, järjekord on ühtne taotluse esitamise järgi. 

Viimati muudetud 20.09.2022