Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiatasu

Lasteaiatasu jaguneb kaheks: vanema poolt kaetavaks osaks (n-ö "kohatasuks") ja toidurahaks.

Kohatasu

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 on 79,79 eurot. Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 kokku 71,25 eurot (kohatasu 79,79 eurot – Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot = 71,25 eurot).

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr


Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias

Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem:

  • kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

* netosissetulek esimese pereliikme kohta on 653,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 523,19 eurot:

       2-liikmelise pere puhu maksimalselt 1177,18 eurot;
       3-liikmelise pere puhu maksimalselt 1700,37 eurot;
       4-liikmelise pere puhu maksimalselt 2223,56 eurot;
       5-liikmelise pere puhu maksimalselt 2746,75 eurot.

  • teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht.

Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.
 

Toidukulu

Lapse toidukulu lasteasutuses katab lapsevanem.
• Toiduraha maksumus on 3,10 eurot sõimerühmas ja 4,20 eurot päevas lasteaiarühmas (Hoolekogu otsus 1-3/7 punkt 1, 5.10.2023 ja direktori käskkiri nr 1-2/9).
• Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu.
• Toidupäeva maksumuse soodustust on võimalik taotleda Tallinna rahvastikuregistris olevatele lastele, kui pere netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 95,87 eurot (alus: Tallinna Linnavolikogu määrus nr 7; 04.03.2004).

Peredel, kelle kuu sissetulek  pereliikme kohta jääb alla 95,87 euro, on võimalik taotleda soodustust toiduraha maksmisel. Avaldus tuleb esitada direktorile  septembri ja jaanuari kuu 1. nädalal. Dotatsiooniavaldusele tuleb lisada pere sissetulekut tõendavad dokumendid.
 

Tallinna Raadiku lasteaias osutab toitlustamisteenust Maritta OÜ. Lasteaia köök asub Tallinna Raadiku lasteaias.

Alates 1.septembrist 2017 tasub Tallinna linn lasteaialapse toidupäeva kulu.
 

Toidukulu tasumisest vabastamine

Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses lapsevanema avalduse alusel:

  • vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse      kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast;
  • Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps.

Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile. 

Avalduse võib esitada:

  • vanem või eestkostja;
  • lasteasutuse õpetaja;
  • asenduskodu juhataja.

Toidukulu tasumisest vabastamise vormistab lasteasutuse direktor käskkirjaga kuni üheks õppeaastaks.

Viimati muudetud 01.11.2023