Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Raadiku lasteaia kodukord

Tallinna Raadiku lasteaia kodukord

Kinnitatud hoolekogu (protokoll 25. septembri 2020 nr 1-18/1).                                                                                                                                                  

1. Uldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelsel asteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel (https://www.tallinn.ee/et/raadiku-lasteaed/) ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Lasteasutuse kodukord koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele( edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik

1.5. Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteala tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaias isehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.


2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Lasteaed on avatud 06.30 – 18.30; sõimerühmad avatud 7.30 – 17.30, valverühm 6.30 – 7.30 ja 17.30-18.30.

2.2. Lasteaia tööaeg on 3 tunni võrra lühendatud enne järgmisi riiklikke pühasid: Jõulupäev (24.12), Iseseisvuse päev (24.02), Võidu päev (23.06) ja Uus aasta (31.12.)

2.3. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Soovitatavalt peab laps olema rühmas hommikul kell 9.00 ennem organiseeritud tegevuste algust ning järele tuleks lapsele tulla 15. minutit enne rühma/valverühma sulgemist.

2.4. Vanem teavitab rühma õpetajat kas telefoni, SMS-i teel või ELIIS kaudu, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule või tuleb hiljem lasteaeda. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rihma töötajalt.

2.5. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule/isikutele teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat.

2.6. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politseikorralduste järgi.


3. Lapse tervise ja heaolu

3.1. Vanem informeerib lasteasutused direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-j a kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteasutuses ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist (24.09.2010 määrus № 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuse tervise edendamisele ja päevakavale“).

3.3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest (häiretest) lapsevanemat ja vajadusel direktorit.

3.4. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.5. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid (sh ka vitamiine). Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi (rikke) korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele diabeediga lapsele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumist teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid. (Terviseameti „Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteaias“).

3.7. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid ,s h kamm, taskurätt /ühekordsed taskurätikud, vahetuspesu.

3.8. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- j a kukkumisohtu.

3.9. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.10. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre ,salle ja ohtlikke detaile.

3.11. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.


4. Lapse arengu toetamine

4.1. Lapse arengu analüüsimise ning hindamise.

4.1.1. Lasteaias jälgitakse lapse vaimset ja sotsiaalset arengut ning arengut õppekava erinevates valdkondades.

4.1.2. Igale lapsele koostatakse arengumapp, mis sisaldab erinevaid lapse arengut tõestavaid materjale.

4.1.3. Arenguvestlused lapsevanematega toimuvad lapse vastuvõtmisel lasteaeda kohanemisperioodil ja pärast seda kord aastas (mitte harvemini kui 1 kord aastas). Õpetaja ja vanem otsivad ühise arutluse käigus parimaid meetodeid lapse arengu toetamiseks. Vestluse kokkuvõttena koostatakse lapse individuaalse arengu plaan järgmiseks aastaks. 

4.1.4. Lapse koolivalmidust hinnatakse arengu jälgimise vormi kaudu ning 6-7 aastaste lastega viiakse jaanuaris

4.1.5. Koolivalmiduse kaart 7-aastase lapse kohta antakse lapsevanemale välja kirjaliku avalduse alusel lapse 1. klassi astumisel. Kaardi kättesaamine registreeritakse ja väljastatakse vanemale direktori poolt allkirja vastu ning säilitatakse arhiivis 5 aastat.
 
4.1.6. Kõigi 7a. laste vanemad, kelle laps peab minema samal aastal kooli, peavad esitama 1.-15. märtsini sellekohase taotluse veebikeskkonnas http://www.ekool.eu/.  Koolivalmiduse kaardi esitab lapsevanem kooli astumisel. 

4.1.7. Lapsevanema soovil võib kooli minna ka kooliealisest noorem laps (mitte noorem kui 6-aastane laps). Sellisel juhul esitab vanem koos taotlusega kooli astumiseks lasteaiapoolse hinnangu koolivalmiduseks. Juhul kui laps ei käi lasteaias, esitab vanem SA INNOVE RAJALEIDJA poolt Tallinna laste nõustamiskomisjoni soovituse.

4.2. Erivajadustega lapse arengu toetamine.

4.2.1. Erivajadustega lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö.

4.2.2. Lapsevanem annab lasteaia personalile teada oma lapse erivajadustest ja koos personaliga leitakse lapsele sobiv rühm ja edasine tegevusplaan.

4.2.3. Vastavalt lapse arengu jälgimise tulemustele teeb rühmaõpetaja vajadusel lapsevanemale ettepaneku pöörduda spetsialisti poole, et määrata kindlaks erivajadus.

4.2.4. Kord aastas käib lasteaias logopeed selgitades välja  kõne, taju, tähelepanu, motoorika, mälu ja mõtlemise iseärasused. Logopeedisest nõustamisest teavitatakse lapsevanemat.

4.2.5. Erivajadustega laps võtab osa rühma ja lasteasutuse ühistest ettevõtmistest vastavalt oma tasemele. Teadmisi omandab laps vastavalt tema arengutasemele ja kiirusele.

4.2.6. Lasteaias on avatud erirühmad, kus käivad kõnehälvetega ja spetsiifiliste arenguhäiretega lapsed (Koolieelsete lasteasutuste seadus 18.02.1999 §7)

4.2.7. Lapse suunamine erirühma toimub lapsevanema või hooldaja avalduse ja nõustamiskomisjoni otsuse alusel. Lapsevanem esitab nõustamiskomisjonile alljärgnevad dokumendid: lapse sünnitunnistuse koopia, iseloomustus rühmaõpetajalt või eripedagoogilt , logopeedi hindamise otsus, psühhiaatri tõend, vajadusel teiste spetsialistide tõendid, rehabilitatsiooni plaani koopia (kui on olemas).

4.3. Tugiisik lasteaias.

4.3.1. Lapsevanem teavitab eelnevalt lasteaia juhtkonda ja rühma meeskonda tema lapsele  määratud tugiisiku olemasolust, kes tutvustab ennast rühma liikmetele ja juhtkonnale.

4.3.2. Lapsevanem või rühma õpetaja teavitab rühma või teisi lapsevanemaid tugiisikust.

4.3.3. Tugiisik ei avalikusta laste ja vanemate kohta saadud või kuuldud infot, täidab lasteaia kodukorda, peab kinni rühma päevakavast ja osaleb lapsega seotud õppe- ja kasvatustegevustes.
 

5. Turvalisuse tagamine

5.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuse füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuseedendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

5.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.

5.3. Võraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on takistatud.

5.4. Õppekäigu ajal tiinaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.

5.5. Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

5.6. Lapsed toovad lasteaeda kaasa oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Jalgratta või tõukeratta võib lasteaeda tuua vastavalt rühmas ja lasteasutuses kehtestatud korrale, kui lapsel on seejuures kaasas kiiver.

5.7. Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötaja ja/või lasteasutuse direktorit.

5.8. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

5.9. Lasteaias on kiusamise ennetamise võtme isikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavates juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.

5.10. Lastega õues oleku ajal viibivad lasterühmaga koos piisav arv turvalisuse tagamiseks piisav arv töötajaid. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötaja põhjendatud vajadus minna mõne lapsega, tagab teine rühma/lasteasutuse töötaja õue jäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

5.11. Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.
 

6.  Koostöö ja info edastamine

6.1.  Lasteaias peavad olema alati õiged ja ajakohased lapsevanema kontaktandmed. Lapsevanem teavitab koheselt õpetajat, kui kontaktandmed on muutunud (aadress, e-post, telefon).

6.2.  Lasteasutuse töötajad kaitsevad last ja pere puudutavaid andmeid vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

6.3.  Ettepanekute ja probleemidega palume pöörduda õpetajate, direktori või hoolekogu poole.

6.4.  Lapsevanemad saavad tutvuda infoga teadetahvlitel, ELIIS, lasteasutuse kodulehel. 

6.5.  Perekond kannab peamist vastutust lapse kasvatamise, hoolitsuse ja arengu eest. Lasteaed  on koduse kasvatuse toetaja ja edasiarendaja.

6.6.  Usaldage õpetajat, rääkige talle oma lapse rõõmudest ja muredest.

6.7.  Palume jälgida lapse rühmas lapsevanema jaoks välja pandud kirjaliku informatsiooni siis olete kursis kõige vajalikumaga, lisa võite küsida õpetaja käest.


7.  Suvine töökorraldus

7.1. Vastavalt vajadusele, on lasteaia direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel, pühade eelsetel päevadel, õpetajate haigestumisel jne).

7.2. Hoolekoguga kooskõlastatult võib suvel lasteaed rakendada asutuse ajutist sulgemist.

7.3. Lasteaia ajutisel sulgemisel korraldab direktor vajadusel lapse paigutamise teise lasteaeda.


8. Muu

8.1. Lasteaia territooriumil on rangelt keelatud suitsetamine.

8.2. Laste turvalisuse eesmärgiks on keelatud isiklike sõidukite sissesõit lasteaia territooriumile. Sissesõit on lubatud ainult lasteaia töötajatele.

8.3. Lasteaia väravate blokeerimine ja autode parkimine värava ette on keelatud. Asutus peab tagama vaba lasteaeda teenindavate ja Päästeameti autode territooriumile ligipääsu.

8.4. Lapse lasteaiast väljaarvamiseks on vaja kirjutada avaldus direktori nimele, kus on täpsustatud lapse lahkumise kuupäev. Direktor võib arvata lapse nimekirjast välja järgmistel juhtudel (22. aprilli 2015 määrus nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord”):
1) kui lapsevanemal on maksevõlgnevus;
2) kui lapsevanem ei ole tasunud 1 kuu jooksul, määrab direktor võla maksetähtaja;
3) kui võlg ei ole tähtajaks tasutud arvab direktor käskkirjaga lapse lasteaiast välja ja tema andmed kustutakse 3 päeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.

8.5. Muudatused ja täiendamised kodukorra reeglitesse viiakse sisse lapsevanemate, hoolekogu liikmete ja administratsiooni ettepanekul. Muudatused kooskõlastatakse hoolekogu koosolekul.

8.6. Kodukord jõustub  28.09.2020.

Viimati muudetud 19.09.2022