Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Reidi tee ehitus

Reidi tee ehitus

Rahastamise programm/meede : ÜF meetme tegevus 10.1.2 uute maanteelõikude ehitamine

Projekti nimi ja nr: Reidi tee ehitus Tallinnas, 2014-2020.10.01.17-0037

Projekti rahastamine:

Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015 korraldusega nr 93 on projekt „Reidi tee ehitus Tallinnas“ kinnitatud perioodi 2014–2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kavasse eeldatava abikõlbliku kogumaksumusega 28 500 960,00 eurot.

Välisprojekti rahastus on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 19.mai 2016 otsusega nr 89 „Osalemine Ühtekuuluvusfondi välisprojektis „Reidi tee ehitus Tallinnas“ ning volituste andmine Tallinna Kommunaalameti tegevusvaldkondi koordineerivale abilinnapeale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale.“

Toetuse taotluse rahuldamise otsus: Tehnilise Järelevalve Ameti 17.10.2017 käskkiri nr 6-12/17-065.

Tallinna Linnavalitsuse 13.07.2018 korralduse nr 1101-k alusel sõlmitud kokkuleppe kohaselt kaasfinantseerib ehitustöid AS Tallinna Sadam.

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk: TEN-T üld- ja põhivõrgustikku kuuluva Tallinna – Narva maantee lõigu uuendamine, sealhulgas teede ehitamine ja rekonstrueerimine, jalg- ja jalgrattateede rajamine ning tegevused negatiivsete keskkonnamõjude leevendamiseks.

Ehituse töövõtuleping nr 2106181/TKA118 allkirjastati 25. juunil 2018 kogumaksumusega 38,1 miljonit eurot (sh km). Tööde algus – juuli 2018. Tööde teostaja: KMG Inseneriehituse AS ja Verston Ehitus OÜ. Ehituslepingu kaasfinantseerijad: Tallinna Vesi AS ja Elektrilevi OÜ

Projekti tegevused:

Projekti käigus ehitatakse uusi ja rekonstrueeritakse olemasolevaid teelõike (sh jalg- ja kergliiklusteid) kokku ca 14 km ulatuses ja viiakse ellu järgmised tegevused:

• Uute teelõikude ehitus kokku ca 1,93 km (2+2 sõidurajaga Reidi tee Ahtri-Jõe-Lootsi tn ja Narva mnt – Pirita tee ristmike vahel, Poldri ja Pikksilma tn lõigud);

• Teelõikude rekonstrueerimine kokku 1,41 km (Ahtri, Jõe, Lootsi, Tuukri, Uus-Sadama ja Petrooleumi tänavatel ning Pirita teel ja Narva maanteel);

• Foorristmike ehitus ja rekonstrueerimine (Narva mnt - Pirita tee; Reidi tee - Pikksilma tn; Reidi tee - Petrooleumi tn; Reidi tee - Uus-Sadama tn; Reidi tee – Jõe-Lootsi-Ahtri tn);

• Jalg- ja jalgrattateede ehitamine kokku ca 4,53 km ning jalg- ja jalgrattateede rekonstrueerimine kokku ca 1,65 km;

• Jalgteede ehitamine kokku ca 1,73 km ja jalgteede rekonstrueerimine kokku ca 0,4 km;

• Jalgrattateede ehitamine kokku ca 1,75 km ja jalgrattateede rekonstrueerimine kokku ca 0,62 km;

• Parklate ehitamine (Pikksilma ja Petrooleumi tn, Petrooleumi ja Uus-Sadama tn ning Tuukri tn ja Reidi tee ristmike vahelistele lõikudele) ja rekonstrueerimine (Russalka parkla Pirita tee ääres);

• Uue kaldakindlustuse rajamine lõigule Pikksilma tn - Russalka mälestussammas;

• Rannapromenaadi rajamine Pirita tee ja Ahtri-Jõe-Lootsi tänavate ristmiku vahelisele alale (s.h haljastus, väljakud, puhkealad);

• Kogu ehitusala haljastamine, uute liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja tänavavalgustuse uuendamine;

• Lootsi tn 1 kinnistu (kokku 1869 m2) võõrandamine.

• Ehitustegevuste omanikujärelevalve objektil.

Projekti eelarve:

Maksimaalsed abikõlblikud kulud, mida abi suuruse arvutamisel arvesse võetakse, on 28 500 960 eurot. Tallinna linna eelarves kajastatav projekti kogumaksumus allikate lõikes on alljärgnev:

ÜF                                                          24 225 816,00

AS Tallinna Sadam                           3 300 000,00

Linnaeelarve                                        12 312 093,00

KOKKU                                                39 837 909,00

 

Projekti abikõlblikkuse periood: Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 21. september 2016. a ja lõppkuupäev 31. detsember 2020. a.

Tee avati liiklusele 29.11.2019.

Viimati muudetud 05.02.2023