Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

2021/2022. õppeaasta eesmärgid

Eestvedamine ja juhtimine:

 • Ristiku Põhikooli uue arengukava koostamine;

 • kooli maine jätkuv hoidmine ja parendamine;

 • kooli tegevuse kajastamine meedias;

 • kooli akrediteerimine rahvusvaheliste projektide jätkamiseks.

Personalijuhtimine:

 • õpetajate toetamine mentorluse kaudu;

 • toimib kolleegidevaheline kovisioon;

 • personali turvatunde ja rahulolu kindlustamine coach´iva juhtimise kaudu;

 • õpetajate järjepidev digioskuste parendamine;

 • pedagoogilise personali osalemine kohalikes ja rahvusvahelistes projektides.

Õppe- ja kasvatusprotsess:

 • uue õppekava üldosa ja hindamiskorra rakendamine;

 • ainetevahelise lõimingu kaardistamine;

 • ainekavade uuendamine;

 • matemaatika reeglite vihiku väljatöötamine;

 • uue individuaalse õppekava vormi rakendamine;

 • sõnaliste hinnangute põhimõtete täiendamine loov- ja oskusainetes II kooliastmes;

 • liikumise, tervise ja koolispordi teema-aasta tegevustes osalemine.

Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine:

 • koostöö huvigruppidega.

Ressursside juhtimine:

 • ühiskasutuses olevate vahendite säästlik ja heaperemehelik kasutamine.

Viimati muudetud 09.09.2021