Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

2022/2023. õppeaasta eesmärgid

Eestvedamine ja juhtimine:

 • Erasmus+ akrediteering;
 • rahvusvaheliseks koostööks vajaliku ingliskeelse infomaterjali väljatöötamine.

Personalijuhtimine:

 • uute töötajate mentorlussüsteemi kaardistamine;
 • kolleegidevahelise kovisiooni toimimise analüüs;
 • Liikuma Kutsuva Kooli valdkonna tegevuste planeerimine;
 • motivatsioonisüsteemi uuendamine;
 • coachiva koostöövestluse juhendi loomine.

Õppe- ja kasvatusprotsess:

 • ainekavade uuendamine: 
          - liiklusõpetuse ja arvutiõpetuse valikaine analüüs
          - robootika valikaine ainekava rakendamine
          - 5. klass LÕK
          - eesti keel teise keelena
          - praktilise loodusõpetuse valikaine ainekava väljatöötamine 
          - liikumise valikaine ainekava väljatöötamine 
 • matemaatika reeglite vihiku väljatöötamine; 
 • individuaalse õppekava uuenenud vormi analüüs;
 • õpilase tunnustamise korra analüüs ja arendus;
 • teraapiavormide laiendamise vajalikkuse analüüs;
 • eelkooli analüüs ja arendus;
 • kolme osapoole (õpilane, lapsevanemad, kool) koostöö võimaluste kaardistamine ja analüüs;
 • ümarlaua kontseptsiooni väljatöötamine 
 • looduse ja keskkonnahoiu teema-aasta tegevustes osalemine.

Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine:

 • meedia- ja teavitusplaani väljatöötamine ja rakendamine;
 • kooli maine jätkuv hoidmine;
 • valmistumine kooli 50. juubeliks;
 • kooli kodulehe uue platvormi leidmise võimaluste kaardistamine;
 • statsionaarne kõrvalhoone kontseptsiooni linnaga kooskõlastamine.

Ressursside juhtimine:

 • õppeaia kastmissüsteemi rajamine;
 • kooli füüsilise ruumi ja identiteedi arendus;
 • klassiruumide akende renoveerimine;
 • energiasäästliku valgustuslahenduse loomine;
 • ventilatsioonisüsteemi ümberehitus;
 • välivalvekaamerate uuendamine.

Viimati muudetud 31.10.2022