Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ainete sisu

Eesti keel – arendame lapse suulist väljendusoskust,  kõnest ja küsimustest arusaamist; õpime häälikuid kuulama nende järjekorda ning pikkust määrama, lauseid ja jutukesi lugema ning loetust aru saama; õpime kirjutama tähti, sõnu ja lauseid ning juhatame last huvi tundma lugemise ja lastekirjanduse vastu.

Matemaatika – harjutame arvude loendamist ja võrdlemist, ühiste tunnuste alusel rühmitamist, 12-piires arvutamist, õpime tundma geomeetrilisi kujundeid, uurime esemete tunnused, lahendame nuputamis-ja loogikaülesanded ning harjutame kella tundmist.

Kunsti- ja tööõpetus – arendame lapse ilumeelt, vaatlusoskust ja fantaasiat, õpime joonistamist, maalimist, voolimist; harjutame silma ja käe koostööd, loovat mõtlemist ja eneseväljendust.

Muusikaõpetus ja rütmika – õpime muusika kuulamist ning ise lastepillidel musitseerimist, harjutame laulmist ning liikumist ja tantsimist muusika saatel, arendame rütmitaju.

Loodusõpetus ja kodulugu – õpime loodushoidu ja räägime looduses käitumisestõpime tundma puid-põõsaid, loodusande, linde ja loomi ning õpime selgeks kuude nimetused; kujundame kaaslasi, loodust ja kultuuri arvestavaid ning austavaid  väärtushinnanguid ning käitumisharjumusi.

Viimati muudetud 29.03.2022