Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kooli kodukord õpilastele

Kooli kodukord õpilastele

KINNITATUD
direktori 19. jaanuar 2017.a
käskkirjaga nr 2-8/5


1. Kannan alati kaasas õpilaspiletit. Jõuan tundidesse õigeaegselt. Võtan kooli kaasa õppetööks vajalikud vahendid. Hilinemisel annan põhjuse teada aineõpetajale ja klassijuhatajale.

2. Koolis viibin puhastes ja tagasihoidlikes riietes. Õueriided- ja jalanõud jätan garderoobi. Kannan alati vahetusjalatseid.

3. Olen teadlik, et puudumisest ja selle põhjustest teavitab lapsevanem/ hooldaja klassijuhatajat või sotsiaalpedagoogi telefoni, e-posti, e-kooli või õpilaspäeviku kaudu esimesel võimalusel ning hiljemalt õppest puudumise esimesel päeval.

4. Olen teadlik, et turvalisuse huvides peetakse koolis arvestust koolihoones viibivate inimeste kohta. Kui õpilane lahkub koolist õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest klassijuhatajat või õppealajuhatajat. Õpilase puudumisest tundidest või puudumisest kogu koolipäeva vältel informeeritakse lapsevanemat.

5. Tunniks sean valmis oma õppevahendid. Töötan võimetekohaselt, täidan õpetaja juhiseid. Ei tegele tööväliste asjadega ise ega sega teisi töötamast.

6. Olen teadlik, et tunni ajal ei ole lubatud kasutada elektroonilisi vahendeid, välja arvatud õpetaja loal. Hoian neid sel ajal kotis hääletul režiimil. 1.-5. klasside õpilastel ning moodulmajas viibivatel õpilastel ei ole kogu koolipäeva vältel lubatud elektroonilisi vahendeid kasutada.

7. Võtan osa pikapäevatunni tööst, täidan seal koduseid ülesandeid ja kasutan võimalust saada abi aineõpetajate konsultatsioonidest.

8. Hoolitsen klassiruumi puhtuse ja oma töökoha korrashoiu eest. Olen teadlik, et õpilase poolt rikutud inventari eest vastutavad õpilane ja tema vanem/ hooldaja.

9. Koduse ülesande täitmisel kordan ja süvendan/kinnistan tunnis õpitut. Koduse ülesande täitmata jätmise põhjuse teatan aineõpetajale enne tunni algust. Tegemata kodutöö esitan pärast täitmist, kas pärast või enne tunde kokkuleppel õpetajaga.

10. Suitsetamine, alkohoolsete jookide, energiajookide, kõrge suhkrusisaldusega jookide ja narkootiliste ainete tarbimine kooli ruumides ja territooriumil ning õppekäikudel on kategooriliselt keelatud.

11. Olen teadlik, et 1.-6. klassi õpilastele on kohustuslik Ristiku Põhikooli õpilaspäevik. Kannan seda alati kaasas ning hoolitsen ise selle korrasoleku eest. Esitan päeviku nõudmisel.

12. Sööklas, raamatukogus, töökodades ja arvutiklassis täidan seal kehtivaid eeskirju.

13. Olen sõbralik ja viisakas koolikaaslaste ning vanemate inimestega nii koolis kui ka väljaspool kooli. Käitun teiste inimestega nii, nagu tahan, et teised käituksid minuga.

14. Vastutan oma isiklike asjade eest ning hoian need enda lähedal.

15. Korrapidajaõpilasena täidan ettenähtud ülesandeid.

16. Olen teadlik, et õpilastevahelise füüsilise vägivalla juhtumi korral on koolitöötajal õigus ja kohustus õpilased füüsiliselt lahutada, kui nad ei allu suulisele korraldusele.

17. Õpilasel on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi, kooli direktori või lastekaitse organisatsioonide poole.

18. Olen teadlik, et kooli kodukorranõuete korduva rikkumise puhul tuleb arutusele minu õppimisvõimaluse jätkumine Ristiku Põhikoolis.

Viimati muudetud 21.02.2024