Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Loovtöö

Loovtöö

Alus: Põhikooli riiklik õppekava, 2011

Loovtöö korraldamise ja hindamise põhimõtted

Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, mille võib teha individuaalselt kui ka kollektiivselt. Loovtööks võib olla:

 • uurimus;
 • konkursi, kontserdi, võistluse või muu ülekoolilise sündmuse korraldamine;
 • kunsti-, käsitöö või tehnoloogiaõpetuse projekt;
 • pikaajalist ettevalmistust nõudvast piirkondlikust või vabariiklikust õpilasvõistlusest osavõtt;
 • foto või kunstinäitus;
 • õppematerjali loomine;
 • giidituuri ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • ruumiliste kujundite komplekti valmistamine;
 • toidukalkulatsiooni valmistamine;
 • omaloominguline kava;
 • luulekava ja selle esitlus;
 • juhtumi uuring;
 • robootikaprojekt;
 • ilmavaatlused, herbaariumi koostamine, kohaliku keskkonna  probleemide uurimine;
 • kodu- uurimustöö;
 • näidendi lavastamine jne.

4.1. Loovtöö etapid on loovtöö temaatika ja juhendaja valimine, töö kavandamine, töö läbiviimine, kirjalik kokkuvõte ja loovtöö esitlemine.

4.2. Klassijuhataja tutvustab õpilastele loovtöö sooritamise tingimusi 8. klassis septembrikuu kahe esimese koolinädalal jooksul. Aineõpetajad ja klassijuhatajad tutvustavad oma ainetunnis loovtöö põhimõtteid ja julgustavad õpilasi teemadevalikul.

4.3. Täpse teemavaliku teevad õpilased 30. septembriks aineõpetaja ja klassijuhataja juhendamisel.

4.4. Loovtöö teema fikseeritakse loovtöö aruandes (vt lisa 1), mille õpilane esitab ekooli kaudu loovtöö päevikus, kus on kirjas:

 • töö sooritaja/sooritajad;
 • loovtöö teema pealkiri;
 • juhendaja/ juhendajad.

4.5. Pärast teemavaliku esitamist ekoolis kinnitab direktor käskkirjaga loovtöö sooritajad, loovtöö teema pealkirja ja juhendajad.

4.6. Õpilane esitab loovtöö aruande uuesti I trimestri viimasel koolipäeval ekooli kaudu, kus on fikseeritud:

 • töö pealkiri ja töö teostaja/teostajad;
 • planeeritavad töö etapid, tegevused ja tähtajad.

4.7. Lõplik aruanne koos juhendajapoolse kirjaliku hinnanguga esitatakse pärast töö teostamist ekoolis.

4.8. Loovtöö esitlemisele pääsemiseks tuleb õpilastel hiljemalt nädal enne tähtaega esitada komisjonile uurimus või loovtöö aruanne. Võimalusel tuleb esitada ka valminud loovtöö.

4.9. Loovtöö esitlemiseks valmistab õpilane ette suulise ettekande, mis koosneb järgmistest osadest:

 • sissejuhatus (töö eesmärgid, teema valiku põhjendus);
 • töö sisu (töö käik, kasutatud meetodid, kollektiivselt tehtud töö puhul ka iga õpilase panuse kirjeldus);
 • kokkuvõte (hinnang tehtud tööle, põhijäreldused).

4.10. Kollektiivse töö puhul osalevad loovtöö esitlemisel kõik õpilased.

4.11. Loovtöid hindab direktori poolt käskkirjaga määratud komisjon, milles on vähemalt kolm liiget.

4.12. Põhikooli loovtöö hindamiseks kasutatakse sõnalise hindamise meetodit. Töö teostamise protsessile ning loovtöö lõpptulemusele antakse tagasisidet suuliste ja kirjalike hinnangute kaudu.

4.13. Loovtöö hindamisel arvestatakse järgmisi komponente:

 • loovtöö (vastavus teemale, eesmärkide saavutamine, kasutatud meetodite otstarbekus, vormistus, originaalsus);
 • esitlusettekanne (esitluse ülesehitus, näitlikustamine, küsimustele vastamine).

4.14. Loovtöö loetakse sooritatuks kui õpilane/õpilased on esitanud loovtöö aruande, valminud loovtöö ja esitlenud loovtööd.

4.15. Kui loovtöö ja selle esitlemine hinnatakse mittesooritatuks, siis korraldatakse kordusesitlemine.

4.8. Loovtöid esitletakse 8. klassi kevadel.

 

Loovtöö tiitelehe vormistamise juhendi leiad õppematerjalide alt: "töö vormistamine arvutil"

Viimati muudetud 31.10.2022