Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õpiabi õpetaja aitab!

Õpiabi õpetaja aitab!

Eripedagoogilise õpiabi tunnid aitavad õpilastel ainetundides paremini toime tulla. Tundides arendatakse taju, mälu, mõtlemist ja tähelepanu, samuti oskust keskenduda, kohaneda ja ümber lülituda. Suurt tähelepanu pööratakse kuulmis-, vaatlus- ja väljendamisoskuse, koordinatsiooni ja sõrmede peenmotoorika arendamisele. Õpilaste arendamise aluseks valib õpetaja õppeaine - eesti keele, matemaatika, loodusõpetuse. Nii saavad õpilased lisaabi ka vastavas aines.

Eripedagoogilise õpiabi tunnid toimuvad rühmatundidena, et õpilase ja õpetaja vahel tekiks usalduslik suhe. Nendes tundides harjutatakse korralduste kuulamise ja mõistmise oskust. Tunnis tehakse alati kokkuvõtteid: mis õnnestus, mis vajab veel harjutamist.

Emotsionaalsel tasandil on eripedagoogilise õpiabi tundide eesmärk anda õpilastele positiivseid elamusi.

Logopeedilist õpiabi vajavad õpilased, kelle suuline ja kirjalik kõne arenevad eakohase normiga võrreldes aeglasemalt ja raskendatult. Logopeedilise õpiabirühma õpetaja töö põhieesmärk on toetada eelkõige nende kirjaliku ja/või suulise kõne külgede arengut, millest otseselt sõltub õpiedukus (õigekiri, lugemine, väljendusoskus, loetu ja kuuldu mõistmine). Häälduspuuded võiksid eeldatavalt olla kõrvaldatud koolieelses eas. Lugemis- ja kirjutamisoskuse aeglane ja raskendatud kujunemine on sageli seotud kõne üldise pidurdunud arenguga. Selliste raskuste korrigeerimine eeldab paljudel juhtudel kestvat süstemaatilist aastatepikkust lisatööd logopeedilise õpiabirühma õpetaja juhendamisel ning lapsevanema ja aineõpetaja toetusel. Kõige suuremal määral tehakse tööd õigekirjaoskuse arendamiseks, kujundades sammhaaval üksikuid osaoskusi, õpetades neid iseseisvalt kasutama ja oma tööd kontrollima.

Õppeaasta esimestel nädalatel teeb logopeedilise õpiabirühma õpetaja klassides uuringu, mille põhjal selgitab välja logopeedilist õpiabi vajavad õpilased ja moodustab õpiabirühmad. Logopeedilise õpiabi tundides töötatakse valdavalt rühmadena, individuaalse töö võimalused on väga piiratud. Õpilane osaleb tundides (1–)2–3 korda nädalas talle ettenähtud aegadel. Töö tulemuslikkuse seisukohalt on äärmiselt oluline järjepidev osavõtt tundidest.

Õigekirjaraskustega õpilaste kirjalikke töid on lubatud seadusega ettenähtud korras hinnata diferentseeritult (ühte liiki vead loetakse õpilase kirjalikes töödes kokku üheks veaks), aga seda üksnes tingimusel, et õpilane osaleb süstemaatiliselt logopeedilise õpiabi tundides ega katkesta seda omavoliliselt.

Eripedagoogilise õpiabirühma õpetaja: Anne Podjukov, Anu Orastu

Logopeedilise õpiabirühma õpetajad: Triin Heinsalu, Helgi Roosmaa, Liis Veske, Mari Tammur, Aet Aasma

 

Viimati muudetud 31.03.2022