Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tugiteenused HEV õpilastele

Tugiteenuste jaotus:

1) haridusasutuse poolt osutatavad tugiteenused
2) väljaspool haridusasutust õpilastele osutatavad tugiteenused


I  HEV õpilastele seadusandlusega võimaldatud klassides ja rühmades õppe korraldamine vajadusel ja Rajaleidja nõustamismeeskonna soovitusel:

  • õpetamine tõhustatud toe klassis
  • õpetamine eritoe klassis;
  • individuaalõppe rakendamine;

Võimalus rakendada koduõpet lapsevanema soovil 1-9. klass, vanema poolt vastava avalduse esitamisel (ei vaja nõustamismeeskonna soovitust)

II  Haridusasutuses osutatavad tugiteenused

1. Õpiabi  ainetunnis - kasutatakse erivajaduse spetsiifikast tulenevaid erimetoodilisi töövõtteid ja rakendatakse eripedagoogilise sekkumise põhimõtteid - diferentseeritud õpetamine ja hindamine, kohandatud jõukohane õppevara

2.  Ainealane õpiabiplaan - koostab aineõpetaja koos järelevastamise kavaga, seiret teostab õppealajuhataja

3. Õpiabirühmades tegevuse rakendamine:

a) õpilaste suulise ja kirjaliku kõne arendamine lähtuvalt kõnepuude mehhanismist või olemusest, kõnepuuete korrigeerimine;

b) õpilaste kognitiivsete oskuste arendamine;

c) eripedagoogiliste võtete abil õpioskuste ja õpivilumuste kujundamine ja arendamine;

d) individuaalse õppekava koostamine õpilasele õpiabitundideks lähtuvalt klassi või aineõpetaja töökavast.

4. IÕK koostamine HEV õpilasele kooli otsusel - õpitulemusi ei vähendata, erisused õppesisus, õppekorralduses, hindamises

5. IÕK koostamine vajadusel Rajaleidja nõustamismeeskonna soovitusel - võimalik asendada või vähendada õpitulemusi, asendada kohustuslikke aineid või neist vabastada

6. IÕK koostamine valdkonnaandekatele lastele - erisused õppekorralduses, õppesisus

7. Ainealased konsultatsioonitunnid vastavalt graafikule  

8. Tugiõppetunnid eksamiainetes 6. - 9. klassis

9. Töö pikapäevatundides 1. - 5. klassis

10. Psühholoogiline nõustamine ja abi - soovitame erinevate keskuste ja Tallinna Õppenõustamiskeskuse võimalusi

11. Sotsiaalpedagoogiline nõustamine ja abi

12. Meditsiiniline abi vastavalt koolitervishoiu süsteemis ettenähtule

13. Tugikomisjoni poolne töö ja abi õpilaste probleemide lahendamisel

14. Huvitegevus  - oluline  roll õpilase kompensatsioonimehhanismide arendamisel õpiraskuste ületamiseks

15. Tervisenõukogu töö õpilastega läbiviidavate ürituste raames

16. Raamatukogu töö koolis – omab üldarendavat ja õppeainete omandamist toetavat rolli.

III Väljaspool haridusasutust soovitame Tallinna Õppenõustamiskeskuse poolt pakutavaid nõustamisteenuseid ja erinevate MTÜ-de ja keskuste teenuseid (Nt noortekeskused).

Viimati muudetud 31.10.2019