Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Vastuvõtt 2.-9. eriklassi

1. Üldsätted

1.1. Korraga sätestatakse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord Ristiku Põhikoolis.

1.2. Koolis toimub õpe tavaklassides ning eri- ja tõhustatud toega klassides

1.3. Vastuvõtmist Ristiku Põhikooli võib taotleda vanem või eestkostja (edaspidi lapsevanem), kelle lapse elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

1.4. Teisest koolist üle tulekul võetakse õpilane vastu vaba õpilaskoha olemasolul.

1.5. Õpilase vastuvõtmise otsustab Ristiku Põhikooli direktor vastavalt Põhikooli ja gümnaasiumiseadusele.

 

2. Vastuvõtt 2.-9. eriklassi tõhustatud tuge ja erituge vajavatele õpilastele.

2.1.1. Vastuvõtt 2.-9. tõhustatud tuge  ja erituge vajavate õpilaste klassidesse toimub vabade kohtade olemasolul.

2.1.2.  Ristiku Põhikool võtab õpilased vastu tutvumisvestluse alusel, mille eesmärk on tutvuda lapse arengulooga. 

2.1.3. Vanem teavitab soovist tulla tutvumisvestlusele e-posti või telefoni teel (vastuvott@ristiku.tln.edu.ee või tel 605 6033). 

2.1.4. Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis  avalduse (Lisa 1), millele lisab:

  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  • kui avalduse esitab lapsevanem, siis lapsevanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  • ametlikult       kinnitatud       väljavõtte        õpilase            tervisekaardist            selle olemasolul.
  • lapsevanem ei pea avaldusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse esitamise korral;
  • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  • kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel;    

2.1.5. sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab    avaldusele õpinguraamatu väljavõtte ja klassitunnistuse asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. 

2.1.6. Vastuvõtmise otsusest teavitatakse pärast tutvumisvestlust.

Viimati muudetud 04.01.2023