Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ristiku tänava rekonstrueerimine

Ristiku tänava rekonstrueerimine

Veebileht vene keeles/Страница на русском языке

Tallinnal on plaanis välja töötada lahendus Ristiku tn ja Härjapea tn rekonstrueerimiseks terves ulatuses (kaasa arvatud Ristiku põik) koos kergliiklus- ja rattateedega ning tänavavalgustuse rekonstrueerimisega, et muuta olemasolev tänavaruum kaasaegseks, rohelisemaks ja kõikide liiklejatega arvestavaks. 


29. veebruaril algusega kell 17.30 toimub Pelgulinna Gümnaasiumis (Mulla 7) Ristiku tn haljastuslahenduse avalik tutvustus.

Projekteerimisele eelnevalt on läbi viidud Ristiku tänaval Paldiski mnt – Härjapea tn lõigus kasvavate remmelgate inventeerimine, metsavaht-dendroloogi poolt on teostatud resistograafuuring ning oma arvamuse on avaldanud ka Tallinna Botaanikaaia peadendroloog. Nüüd soovime tutvustada selle tulemusena välja töötatud haljastuslahendust, mis arvestab nii puude tervisliku seisundi kui eesmärgiga luua tänavale mitmerindeline haljastus mis on jätkusuutlik.

Haljastuslahenduse tutvustab Tallinna Botaanikaaia peadendroloog Olev Abner. Kohal on AS-i K-Projekt projekteerija, AS-i K-Projekt projekteerija Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ning Põhja-Tallinna linnaosa esindajad.
 

23018_ES_AS-4-01_asukohaskeem (1)1024_1.jpg

Projekti üldkirjeldus

Projekti eesmärgiks on koostada lahendus Tallinna linnas Ristiku tänava, Härjapea tänava ja Ristiku põigu rekonstrueerimiseks, mille tulemusel loodakse turvalisem ja mugavam linnaruum kõigile liiklejatele.
Projektala hõlmab järgmisi tänavaid:

  • Ristiku tänavat kogu pikkuses (Paldiski maanteest kuni Kopli tänavani);
  • Härjapea tänavat kogu pikkuses (Sõle tänavast kuni Heina tänavani);
  • Ristiku põiku.

Rekonstrueerimise tulemusel luuakse uued kõnniteed, rattateed ja sõiduteed, säilitatakse olemasolevat kõrghaljastust täiendades seda uue madal- ja kõrghaljastusega, uuendatakse tänavavalgustuse lahendust ja maa-aluseid tehnovõrke. 

Ristiku tänav on Põhja-Tallinna linnaosa oluline jaotustänav, mille ääres paiknevad eluhooned, poed, kohvik, lasteaed ja kool. Härjapea tänav ja Ristiku põik liigituvad kõrvaltänavateks, mille ääres on peamiselt eluhooned. Ristiku tänava projekteeritud sõidukiirus on 40 km/h, Härjapea tänaval 30 km/h ja Ristiku põik on lahendatud õuealana.
Ristiku tänavaruum
Ristiku tänava kõnniteed on kavandatud 2,0 ja 3,0 m laiused, kitsamates ja erinevate takistustega kohtades on laius ka alla 2,0 m. Üldiselt on kõnnitee vähemalt 1,25 m laiune, et oleks tagatud piisav liikumisruum ka ratastooli, juhtkoera ja lapsekäruga liikujatele. Kõige kitsam koht on Ristiku tänava ja Timuti tänava ristmik, kus on takistusteks tänavaruumi ulatuvad trepid. Selles kohas on kasutatud erilahendust, mis võimaldab jalakäijatel ja kergliiklejatel kasutada jagatud tänavaruumi. Kõnniteed on kavandatud sillutiskivikatendiga.

Vastavalt “Tallinna rattastrateegia 2018-2028” esitatud soovitustele on Ristiku tänavale ette nähtud ühesuunalised rattateed mõlemale poole teed. Ühesuunalise jalgrattatee laius on 1,75 m, kitsamates kohtades on laius 1,50 m ja erandina Timuti tn ristmikul 1,15 m. Rattatee, kõnnitee ja sõidutee on teineteisest kõrguslikult eraldatud. Rattateede sidumisel erinevate suundadega on projekteeritud ka kahesuunalisi rattateede lõike, mille laiuseks on 2,50 m. Rattatee on kavandatud pigmenteeritud asfaltkatendiga.

Ristiku tänaval on projekteeritud sõidutee laiuseks 6,5 m, kõige kitsamas lõigus Härjapea tänavast kuni Kolde puisteeni on laiuseks 6,1 m. Ristiku tänava ja ristuvate tänavate laius arvestab olemasoleva bussiliiklusega. Enamik ristuvaid tänavaid (v.a Telliskivi tänava, Härjapea tänava, Kolde pst ja Kaera tänava ristumised) on Ristiku tänavast eraldatud künnistega, luues jalakäijatele ja kergliiklejatele samatasandilised ülekäigurajad. Ristiku tänava sõidutee on kavandatud asfaltkatendiga.

Ristiku Põhikooli ja Kolde puiestee vaheline sõidutee katenditüüp täpsustatakse põhiprojekti staadiumis.

Ristiku tänaval on parkimiskorraldus lahendatud sõiduteega paralleelsete parkimiskohtadega, mille mõõtmed on 6,0 x 2,0 m. Parkimiskohti on kavandatud nii palju kui võimalik, arvestades lähteülesandest tulenevate tingimustega, säilitatava ja uue madal- ja kõrghaljastusega ning nähtavuste tagamisega. Parkimiskohad on projekteeritud vett läbilaskva katendiga.
Ristiku Põhikooli ette on kavandatud jalakäijateala koos madal- ja kõrghaljastusega, istumiskohtade ning jalgrattahoidjatega. Kooli ette on ette nähtud sõiduautodele ja bussidele peatumistasku.
Telliskivi ristmik on projekteeritud kitsamana, suurendades nii ristmiku ohutust, sest ülekäiguradade pikkused on lühemad.

Bussipeatused varustatakse ootepaviljonide ja muu tänavainventariga, projekteeritakse uus bussipeatus “Standard” ja “Härjapea” peatus tõstetakse teisele poole ristmikku.
Härjapea tänavaruum
Jalakäijatele on ette nähtud kõnnitee laiusega 2,0 - 2,5 m. Kitsaste ja takistustega kohtade laius on erandina 1,8 m. Kõnnitee ja künnistega ristmikud on projekteeritud sillutiskivikatendiga.

Härjapea tänaval on sõidutee kavandatud kasutamiseks jagatud ruumina nii kergliiklejatele kui autoliiklusele. Sõidutee laiuseks on 5,5 m, mille keskel ja mõlemal pool servas on graniitkivikatendist ribad, mis rahustavad liiklust ja võimaldavad liiklejatel teineteisest mööduda. Härjapea tänaval on ristmikud lahendatud tõstetult ja nihutatult, et tõsta liiklusohutust ja parandada nähtavust. Härjapea tänava sõidutee osa on projekteeritud asfaltkatendiga.

Härjapea tänaval on parkimiskorraldus lahendatud sõiduteega paralleelsete parkimiskohtadega, mille mõõtmed on 6,0 x 2,0 m või 5,0 x 2,0 m. Lühemad parkimiskohad on projekteeritud manööverdamise lihtsustamiseks kiilukolmnurkadega. Parkimiskohad on projekteeritud vett läbilaskva katendiga.
Ristiku põigu tänavaruum
Ristiku põik on projekteeritud õuealana, nii kõnnitee, sõidutee kui ka parkimiskohad paiknevad kõik ühes tasapinnas. Asfaltkattega sõidutee on kavandatud 3,5 m laiune, kõnniteed ja parkimiskohad on kavandatud sillutiskivikatendiga.

Kõigi projektalasse jäävate kinnistute juurdepääsuteed on kavandatud sõidukite koormusega arvestava tugevdatud kõnniteekatendiga.
Tänavahaljastus ja -inventar
Eskiislahenduse koostamisel on aluseks esmane dendroloogiline uuring, millega on hinnatud olemasolevate puude haljastuslik väärtus. Ristiku tänaval moodustab kõrghaljastuse peamiselt tänaval kasvavad alleepuud. Ristiku põik ja Härjapea tänav on suures osas kõrghaljastuseta, kõrghaljastus paikneb erakinnistutel aedades.

Ristiku tänava lõigus Paldiski maantee kuni Härjapea tänav kasvavad varasemalt tulbastatud võimsate tüvedega hõberemmelgad, mis on valdavalt keskmisest halvemas seisundis. Ristiku tänava lõigus Härjapea tänav kuni Kopli tänav kasvavad eriliigiline kõrg- ja madalhaljastus.

Eskiislahenduses on kavandatud Ristiku tänavale ja Härjapea tänavale uut madal- ja kõrghaljastust, vihmapeenraid ja rohttaimekooslustega istutusalade rajamist, mis minimeeriks pidevat niitmisvajadust ja oleks kasuks suviste valingvihmade vooluhulkade ühtlustamisel.

Tänavaruumi on kavandatud pargipingid, prügikastid ning jalgrataste- ja tõukerataste parkimiskohad.
Tänavavalgustus
Projektiga sõidu-, ratta- ja kõnniteede, ülekäiguradade ja bussipeatuste valgustus. Valgustuslahendus ei häiri valgusreostusega ning maksimaalne lubatud valgusvärvsus on 3000K (soe valge), v.a. ülekäiguradade valgustid. Tänavavalgustuse lahendus ja kasutatava valgustitüüp lahendatakse põhiprojekti staadiumis.
Asendiplaanid

23018_ES_TL-4-02-1_asend.pdf 
23018_ES_TL-4-02-2_asend.pdf 
23018_ES_TL-4-02-3_asend.pdf 
23018_ES_TL-4-02-4_asend.pdf 
23018_ES_TL-4-02-5_asend.pdf 
23018_ES_TL-4-02-6_asend.pdf 
23018_ES_TL-4-02-7_asend.pdf 
23018_ES_TL-4-02-8_asend.pdf 
23018_ES_TL-4-02-9_asend.pdf

Liikluskorraldus

23018_ES_TL-4-01-1_liiklus.pdf 
23018_ES_TL-4-01-2_liiklus.pdf 
23018_ES_TL-4-01-3_liiklus.pdf 
23018_ES_TL-4-01-4_liiklus.pdf 
23018_ES_TL-4-01-5_liiklus.pdf 
23018_ES_TL-4-01-6_liiklus.pdf 
23018_ES_TL-4-01-7_liiklus.pdf 
23018_ES_TL-4-01-8_liiklus.pdf 
23018_ES_TL-4-01-9_liiklus.pdf

Ristlõiked

loige-1-1-harjapea.png
loige-2-2-pk-310.png
loige-3-3-pk-610.png
loige-4-4-pk-820.png
loige-5-5-pk-920.png
loige-6-6-pk-990.png
loige-7-7-pk-1160.png
loige-8-8-pk-1470.png
loige-9-9-pk-1660.png
loige-10-10-ristiku-poik.png

3D visualiseering

Hoonete ruumiandmed: Maa-amet 2023
1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
7.png
8.png
9.png
10.png


 

Ristiku ja Härjapea tn eskiisprojekti avalik tutvustus toimus 30. mail 2023 kell 18.30 Ristiku Põhikoolis (Ristiku 69).
Ristiku ja Härjapea tn eskiisprojekti haljastuslahenduse avalik tutvustus toimus 29.02.2024 kell 17.30 Pelgulinna Gümnaasiumis (Mulla tn 7).
Tagasisidet eskiisprojektile saab anda kuni 14. juunini.

Vorm avatud kuni 14.06.2023.

Viimati muudetud 01.03.2024