Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

RMK planeeritavad projektid Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal

Nõmme–Mustamäe maastikukaitseala on võetud kaitse alla unikaalse Nõmme–Mustamäe maastiku – Mustamäe nõlva, Nõmme liivikute, allika-alade ja suure rekreatiivse tähtsusega metsade kaitseks, nende uurimiseks ning tutvustamiseks, puhkevõimaluste loomiseks, samuti linnametsade bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks.

Sütiste mets Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal on tihedas kasutuses kohalike elanike poolt, mistõttu on oluline luua taristu, mis kaitseks ala õrnemaid paiku, suunates ja samas hajutades külastajaid. Metsa on rajatud varasemalt treppe, mis tänaseks vajavad uuendamist. Samuti on tallamisõrna ala suur kasutuskoormus kohati kaasa toonud pinnase erosiooni ning koosluse, sh kaitsealuste taimeliikide kaitsmise vajaduse. 25.05.2020 valminud Nõmme-Mustamäe MKA treppide seisukorra ehitustehnilise auditi aruande kohaselt on olemasolevad trepid rahuldavas seiskorras, kuid aluspinnast lahti tulnud betoonplaadid võivad osutuda trepil liikuvatele inimestele ohtlikuks.

2022. aastal on planeeritud alustada maastikukaitseala treppide rekonstrueerimist Sütiste tee trepi rekonstrueerimisega, milleks on RMK tänaseks läbi viinud ehitushanke ning sõlminud hankelepingu Terrat AS-ga. Tööde valmimise tähtaeg on augustis 2023. Rekonstrueerimise käigus uuendatakse täies mahus nii trepp, trepipiirded kui ka valgustuslahendus, kuna kogu kompleks ei vasta enam kaasaegsetele normidele. Samuti likvideeritakse kuivanud puud trepi servas, mis võivad  murdumisohu tõttu trepil liikujatele ohtlikuks kujuneda. Trepi asukoht jääb samaks ning uus trepp rajatakse monoliitbetoonist astmete ning täringukivist mademetega, trepi külgedele kinnitatakse mõlemale poole teraspiirded, lisatakse metallrenn jalgratastele ning valgustus. Töödega on plaanis alustada 2022. aasta augustis, pärast raierahu möödumist.

Lisaks treppide rekonstrueerimisele on tulevikus alale planeeritud rajada ka loodusõpperada. Selleks on valminud projekt, millega on paika pandud raja trajektoor ning ette nähtud pinnaseerosiooni vähendamise ning koosluse kaitse meetmed. Projekti koostamisel viidi Kobras AS-i poolt läbi ka kaitsealuste taimeliikide inventuur, et vältida raja trajektoori planeerimisel ohtu kaitsealuste liikide kasvukohtadele.

Loodusõpperaja trajektoor pikkusega 2,5 km kulgeb mööda olemasolevaid metsaradasid ning metsa täiendavaid teid ja radu ei planeerita, samuti ei kulge loodusõpperada mööda terviseradasid, küll aga ristub terviserajaga aeg-ajalt.

Loodusrada markeeritakse suunaviitadega ja tähistusega puudel/postidel. Koos loodusrajaga on planeeritud Vanaka mäele puidust trepp ning idapoolsele rajalõigule terrass trepi ja piiretega kaitsmaks paljandunud puujuuri ja takistamaks edasist pinnase erosiooni. Üks laudraja lõik koos piirdega on ette nähtud Lameoru lähistele nõlva alla, et kindlustada koosluse tõhusam kaitse selles piirkonnas. Loodusrajale tänavavalgustust ei projekteerita ning puid loodusraja ehituse käigus ei ole plaanis raiuda.

Valminud loodusraja ehitusprojektile on oodatud kodanike ettepanekud/tähelepanekud ning neid on võimalik esitada kuni 30. juuni 2022. Mõlemad projektid ja ettepanekute esitamise vorm on leitavad RMK kodulehel

Autor: Riigimetsa Majandamise Keskus

Tutvu lisaks: