Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Roheline aas 24 kinnistul asuva Kadrioru staadioni peatribüüni laiendamine üle 33% esialgsest mahust projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 18.07-01.08.2022 Roheline aas 24 kinnistul asuva Kadrioru staadioni peatribüüni laiendamine üle 33% esialgsest mahust projekteerimistingimuste eelnõu.

Huvitatud isik esitas Tallinna Linnaplaneerimise Ametile projekteerimistingimuste taotluse Roheline aas 24 kinnistul asuva Kadrioru staadioni peatribüüni laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust vastavalt ehitusseadustiku § 26 lõike 2 punktile 2 ning lõikele 3 ja 4. Tallinna üldplaneeringu kohaselt asub Roheline aas 24 kinnistu alal, mille maakasutuse juhtotstarve on ühiskondlike- ja puhkeehitiste ala, mis on mõeldud põhiliselt haridus-, teadus-, tervishoiu-, kultuuri- või spordi- jm asutustele, samuti samalaadsete teenustega või vaba aja veetmisega seonduvatele ettevõtetele.

Roheline aas 24 kinnistu paikneb teemaplaneeringu “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“ kohase Kadrioru miljööväärtusliku hoonestusala ehituspiirkonnas nr 15, mille kohta on sätestatud üldised ehitus- ja kasutustingimused: suurim lubatud hoonestustihedus on 1,0, hoonete suurim korruselisus on 2-3 korrust, suurim hoonestatuse protsent on 40% ja krundil võib olla kuni 2 hoonet, v.a abihooned. Roheline aas 24 kinnistu asub miljööalade teemaplaneeringu kohaselt spordiväljakute maa-alal. Kavandatav on kooskõlas miljööalade teemaplaneeringuga.

Projekteerimistingimustega on lubatud Roheline aas 24 kinnistul asuva Kadrioru staadioni peatribüüni laiendamine üle 33% esialgsest mahust, mis on kooskõlas väljakujunenud keskkonna sh asukoha hoonestuslaadiga, Tallinna üldplaneeringu ja miljööalade teemaplaneeringuga ning muinsuskaitse eritingimustega.

Projekteerimistingimuste taotluse dokumentidega on võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil https://www.ehr.ee, leitav PT taotluse nr 2211002/02846 või aadressi järgi. Projekteerimistingimuste eelnõu ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda ameti veebilehel, menetlus nr PT247550, link
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=169870

Lisaks saab materjalidega tutvuda 18.07.-01.08.2022 tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses (Nunne tn 18).

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 01.08.2022.  

Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata või ettepanekuid või vastuväiteid esitanud isikud loobuvad asja arutamisest avalikul arutelul, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Viimati muudetud 05.07.2022