Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Roheline aas 24 kinnistule staadioni tribüüni püstitamise projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 18.07-01.08.2022 Roheline aas 24 kinnistule staadioni tribüüni püstitamise projekteerimistingimuste eelnõu.

Huvitatud isik esitas Tallinna Linnaplaneerimise Ametile projekteerimistingimuste taotluse Roheline aas 24 kinnistule staadioni tribüüni püstitamiseks vastavalt ehitusseadustiku § 26 lõike 2 punktile 1 ning lõikele 3 ja 4. Tallinna üldplaneeringu kohaselt asub Roheline aas 24 kinnistu alal, mille maakasutuse juhtotstarve on ühiskondlike- ja puhkeehitiste ala, mis on mõeldud põhiliselt haridus-, teadus-, tervishoiu-, kultuuri- või spordi- jm asutustele, samuti samalaadsete teenustega või vaba aja veetmisega seonduvatele ettevõtetele.

Projekteerimistingimustega on lubatud Roheline aas 24 kinnistul asuvale Kadrioru staadioni maa-alale püstitada olemasoleva kergtribüüni asemele uus statsionaarne tribüün, mis on kooskõlas väljakujunenud keskkonna, sh asukoha, hoonestuslaadiga, Tallinna üldplaneeringu, miljööalade teemaplaneeringu ning muinsuskaitse eritingimustega.

Projekteerimistingimuste taotluse dokumentidega on võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehel aadressil https://www.ehr.ee, leitav PT taotluse nr 2211002/02855 või aadressi järgi. Projekteerimistingimuste eelnõu ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda ameti veebilehel, menetlus nr PT247580, link http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=169875

Lisaks saab materjalidega tutvuda 18.07.-01.08.2022 tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses (Nunne tn 18).

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 01.08.2022. 

Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata või ettepanekuid või vastuväiteid esitanud isikud loobuvad asja arutamisest avalikul arutelul, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Viimati muudetud 01.07.2022