Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Loome koos

Mõtle kaasa ja panusta Tallinn - Euroopa roheline pealinn 2023 tiitliaasta õnnestumisesse. Otsime ja ootame uusi algatusi ning ideid, mille läbi edendada ja toetada erinevate huvigruppide seas keskkonnasõbralikke sündmusi, lahendusi ja kogukondlikke tegevusi, mis keskenduvad ühele või mitmele allolevatest rohelise pealinna fookusteemadest:

Kaasav linn: projektid koos kogukonna ja mittetulundusühingutega, linnaelanike kaasamine arendustesse jmt. Kaasav linn loob paremat linnakeskkonda koos kohalike kogukondadega, arutab, küsib arvamusi ja ideid ning arvestab kogukonna vajadustega. Projekt pakub rõõmu, suurendab kohalike inimeste heaolu või muudab nende igapäevaelu sujuvamaks.

Nutikas linn: roheinnovatsioon, koostöö iduettevõtete, keskkonnasõbralike ettevõtetega, teadlaste ja ülikoolidega, kes teevad uusi rohelisi lahendusi või tooteid, linna keskkonnasõbralikud uuendused. Nutikas linn otsib koos ettevõtjate, linnaelanikke, teadlaste ja üliõpilastega uusi innovaatilisi lahendusi, kuidas teha linnakeskkonda paremaks, puhtamaks ning inim-ja loodussõbralikumaks. Projekt loob midagi uut ning tõstab Tallinna tuntust keskkonnaküsimustes riiklikul või rahvusvahelisel tasandil.

Kestlik linn: roheline linnaruum, inimsõbralik linnaruum, koosloodud linnaruum, kestliku arengu eesmärkidel põhinev linn. Kestlik linn loob koostöös linnaelanikega rohelisema ja inimsõbralikuma linnaruumi, mis toetub ÜRO kestliku arengu eesmärkidele. Projektiga luuakse uusi kestlike lahendusi või toob Tallinnasse juba mujal testitud lahendusi.

Õppiv linn: keskkonnateadlikkusele ja -haridusele suunatud projektid ja üritused, elukestev õpe. Õppiv linn areneb ja kohaneb maailmas toimuvate muudatustega ning aitab linna elanikel paremini mõista, miks on vaja hoida elukeskkonda ning kuidas nad saavad ise panustada keskkonnahoidu.

Algatused peavad aitama kaasa vähemalt ühe Euroopa roheliste pealinnade eesmärgi täitmisele nendes valdkondades: õhukvaliteet, müra, vesi, kestlik maakasutus ja pinnas, prügi ja ringmajandus, roheline kasv ja roheinnovatsioon, loodus ja elurikkus, kliimamuutuste leevendamine, kliimamuutustega kohanemine, kestlik linnaliikuvus, energia, rohejuhtimine.

Ideed, mida ootame ja otsime, peavad olema uued või pakkuma olemasoleva sündmuse raames välja mõne uue suuna/ettevõtmise, mis annab lisandväärtust Euroopa rohelise pealinna 2023 tiitliaastale. Eelistame võimalikult suure mõjuga ettevõtmisi. Projekt peab toimuma perioodil jaanuar-detsember 2023. Koostöötuge saame anda ka taotlejale, kellele on juba eraldatud või plaan küsida toetust Tallinna linna muu asutuse või organisatsiooni poolt.

Kui sul tekkis häid mõtteid, siis palun võta ühendust kati.remmelkoor@tallinnlv.ee ning vasta lühidalt allolevale:

  • algatuse lühikirjeldus
  • eeldatav eelarve
  • seotus Tallinn – Euroopa roheline pealinn 2023 eesmärkidega
  • sõnumid ja (kohaliku/rahvusvahelise publiku, kogukonna) kaasamise meetodid
  • kirjeldus projekti lühi- ja pikaajalisest mõjust keskkonnale ja kogukonnale
  • koostööettepanek linnale
  • muud koostööpartnerid

Muudame koos Tallinna elukeskkonna paremaks!

Viimati muudetud 23.06.2022