Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinn on Euroopa Roheline Pealinn 2023

Lahtis toimus 9. septembril 2021 Euroopa Rohelise Pealinna finaal, kus Tallinn kuulutati nelja finalisti hulgast 2023. aasta Euroopa Roheliseks Pealinnaks. 

Tallinn on seadnud eesmärgiks parandada linlaste elukvaliteeti ning luua parema elukeskkonna ja linnaruumiga keskkonnasõbralik linn. Pealinna-aastal on Tallinna põhiteemadeks elurikkus, süsinikujalajälje vähendamine ning kestlikest põhimõtetest lähtuv juhtimine. Samuti on eesmärgiks kaasata Tallinna kogukondi rohkem linna arendamisesse, leida võimalusi roheinnovatsiooni toetamiseks ja rakendamiseks, arendada süsinikuneutraalset liikuvust ja ringmajandust ning aidata linnaelanikel paremini mõista keskkonnahoiu olulisust. Loodame, et rohelise pealinna aastal muudavad ka linnaelanikud oma igapäevast käitumist keskkonnasõbralikumaks, et luua endale ja oma lastele paremat elukeskkonda. 

Vaata Tallinna esitlust finaalis:

Tallinn - Euroopa roheline pealinn 2023 fookusteemad:

Kaasav linn: projektid koos kogukonna ja mittetulundusühingutega, linnaelanike kaasamine arendustesse jmt. Kaasav linn loob paremat linnakeskkonda koos kohalike kogukondadega, arutab, küsib arvamusi ja ideid ning arvestab kogukonna vajadustega. Projekt pakub rõõmu, suurendab kohalike inimeste heaolu või muudab nende igapäevaelu sujuvamaks. 

Nutikas linn: roheinnovatsioon, koostöö iduettevõtete, keskkonnasõbralike ettevõtetega, teadlaste ja ülikoolidega, kes teevad uusi rohelisi lahendusi või tooteid, linna keskkonnasõbralikud uuendused. Nutikas linn otsib koos ettevõtjate, linnaelanikke, teadlaste ja üliõpilastega uusi innovaatilisi lahendusi, kuidas teha linnakeskkonda paremaks, puhtamaks ning inim-ja loodussõbralikumaks. Projekt loob midagi uut ning tõstab Tallinna tuntust keskkonnaküsimustes riiklikul või rahvusvahelisel tasandil. 

Kestlik linn: roheline, inimsõbralik ja koosloodud linnaruum, kestliku arengu eesmärkidel põhinev linn. Kestlik linn loob koostöös linnaelanikega rohelisema ja inimsõbralikuma linnaruumi, mis toetub ÜRO kestliku arengu eesmärkidele. Projektiga luuakse uusi kestlike lahendusi või tuuakse Tallinnasse juba mujal testitud lahendusi. 

Õppiv linn: keskkonnateadlikkusele ja -haridusele suunatud projektid ja üritused, elukestev õpe. Õppiv linn areneb ja kohaneb maailmas toimuvate muudatustega ning aitab linna elanikel paremini mõista, miks on vaja hoida elukeskkonda ning kuidas nad saavad ise panustada keskkonnahoidu.  

P2020234.jpg

Tallinn esitas oma rohelise pealinna taotluse 2020. aasta oktoobris. Taotluses tuli kirjeldada linna tegevusi koos statistiliste andmetega 12 valdkonnas: välisõhu kvaliteet, müra, jäätmed, vesi, loodus ja elurikkus, säästev maakasutus, keskkonnasäästlik majanduskasv ja roheinnovatsioon, kliimamuutuste leevendamine, kliimamuutustega kohanemine, säästev linnaliikuvus, energiatõhusus ja juhtimine.

Tallinn avaldas rahvusvahelisele žüriile muljet oma süsteemse lähenemisega rohelisele valitsemisele ja omavahel seotud strateegilistele eesmärkidele, mis peegeldavad Euroopa rohelise kokkuleppe ambitsioone. Tallinna kui üht paremini säilinud keskaegset linna Euroopas ja UNESCO maailmapärandi nimistusse iseloomustab Tallinna maastike ja koosluste mitmekesine ja mosaiikne olemus, mis on ühtlasi ka haruldaste liikide elupaik.

Tallinn juhib äsja käivitatud 19 Euroopa linna võrgustikku, mille eesmärk on rakendada ÜRO säästva arengu eesmärke kohalikul tasandil, keskendudes muu hulgas vaesuse kaotamisele, soolisele võrdõiguslikkusele, puhtale veele, kliimamuutustele, säästvatele linnadele ja energiasäästlikkusele, majandusele majanduskasvu ja tööhõivet.

Taotluse esitamise ja finaal vahepealsel perioodil on Tallinna linna volikogu vastu võtnud kaks olulist strateegilist dokumenti.  Strateegia Tallinn 2035 on kinnitatud volikogu poolt 2020 aasta lõpus ja Kliimaneutraalne Tallinn 2030 (kliimakava) selle aasta 03. juunil.

Tallinna strateegia seab üheks eesmärgiks linnas rohepöörde läbiviimise. Kestlikkus ja rohepööre ei puuduta ainult Tallinna looduskeskkonda, vaid on terve ühiskonna ja majanduselu keskne põhimõte. Loe veel: https://strateegia.tallinn.ee/

Tallinn  kohaneb kliimamuutustega ja vähendab kasvuhoonegaaside heidet 40% aastani 2030 (lähteaastaks on võetud 2007). Kliimaneutraalsus saavutatakse sajandi keskpaigaks.

/est/strateegia/Kliimakava 

Rohelise pealinna valdkondadest on Tallinnal head näitajad välisõhu kvaliteedi ning loodukaitse ja elurikkuse valdkondades, kuid suuremad väljakutsed on linnal kestliku liikuvuse ning ringmajanduse valdkondades. Rohepöörde paremaks läbiviimiseks ja koordineerimiseks on 2021. aasta alguses loodud strateegiakeskus, mille koosseisus on ka strateegilise planeerimise teenistus.

Tallinn teeb koostööd Rohelise pealinna raames väga erinevate osapooltega nii erasektorist kui teadusasutustest. 2022. aastal on linnas käimas mitmeid targa linna projekte nt  Putukaväil, Digiaudit, Green Twins.

/est/valisprojektid/

Eelmise aasta finaali esitlusega on võimalik tutvuda siin:

https://www.youtube.com/watch?v=0BnN-7FId7I

Viimati muudetud 23.05.2022