Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Rohepöördetoetus

Rohepöördetoetuse eesmärk on vähendada linnaelu ja majanduse mõju kliimale. Toetusega soovib linn edendada rattaliiklust ja toetada korterelamute tervikrekonstrueerimist, arvestades energiatõhususe nõudeid. 

Rohepöördetoetust saab taotleda korteriühistu.  Rohepöördetoetus ei ole eraldi toetuse liik, vaid toetuse tegevusi viiakse ellu audititoetuse ning toetuste „Fassaadid korda“ ja „Hoovid korda“ tegevuste koosseisus. 

Toetuse „Fassaadid korda“ koosseisus:

 • taastuvenergia tootmise, energia muundamise ja energiatoodangu salvestamise seadmete  paigaldamiseks sh päikesepaneelid ja soojuspumbad
 • korterelamu tehaselise moodulrekonstrueerimise projekteerimiseks
 • korterelamu tehaseliste moodulelementidega rekonstrueerimiseks 
Toetuse „Fassaadid korda“ koosseisus rohepöördetoetuse taotlemise tingimused
 • Taotleja on projekteerinud ja paigaldanud korterelamule taastuvenergia tootmise seadme (soovituslikult koos energia muundamise ja energiatoodangu salvestamise seadmetega). 
 • Taotleja on rekonstrueerinud korterelamu tehases toodetud moodulelementidega ja pärast tööde tegemist on korterelamule väljastatud ehitusseadustikust tulenev kasutusluba või on taotleja esitanud kasutusteatise.
 • Taotleja on tellinud kehtivatest õigusaktidest tuleneva nõude olemasolul taastuvenergia tootmise ja salvestamise seadmete korterelamule paigaldamiseks vajaliku projektlahenduse isikult, kes vastab ehitusseadustiku §-des 23 ja 24 sätestatud nõuetele.
 • Rohepöördetoetus tuleb esitada kuue kuu jooksul kasutusteatise esitamisest või korterelamule kasutusloa andmisest.
 • Toetuse objekt on korterelamu, mis on ehitatud ja kasutusele võetud enne 2000. aastat.
Toetuse suurus
 • 30% taastuvenergia tootmise, energia muundamise ja energiatoodangu salvestamise seadmete paigaldamise projekti ja töö maksumusest, kuid maksimaalselt 20 000 eurot korterelamu kohta
 • 70% korterelamu tehaselise moodulrekonstrueerimise projekti maksumusest, kuid maksimaalselt 30 000 eurot korterelamu kohta
 • 30% korterelamu tehaselise moodulrekonstrueerimise tööde ja omanikujärelevalve lepingute maksumusest, kuid maksimaalselt 30 000 eurot korterelamu kohta

„Fassaadid korda“ toetuse koosseisus rohepöörde toetuse taotlemiseks mine "Fassaadid korda" toetuse lehele ja jälgi juhiseid.


Toetuse „Hoovid korda“ koosseisus: 

 • teede, sh kõnniteede rajamiseks või parandamiseks, kasutades vett läbilaskvaid katendeid 
 • sademevee kogumiseks ja ärajuhtimiseks
 • tänavavalgustuse paigaldamiseks või parandamiseks
 • elektriautodele laadimisvõimaluse loomiseks
Toetuse „Hoovid korda“ koosseisus rohepöörde taotlemise tingimused
 • Toetust  saab taotleda määruse lisas 2 punktide 11 kuni 14 nimetatud tööde tegemiseks enne töödega alustamist.
 • Taotlejal peab olema taotluses nimetatud tööde tegemiseks ehitusluba või asjaomase asutuse kooskõlastus või esitatud ehitusteatis, kui selline nõue tuleneb ehitusseadustikust või Tallinna linna õigusaktidest.
 • Toetuse „Hoovid korda“ taotlus tuleb esitada 1. märtsiks.
Toetuse suurus
 • 50% nimetatud tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 16 000 eurot kalendriaastas.

Toetuse „Hoovid korda“ koosseisus rohepöördetoetuse taotlemiseks  vali "Hoovid korda" toetuse lehele ja jälgi juhiseid.


Audititoetuse koosseisus:

 • korterelamule energiaauditi tegemiseks 
 • korterelamule katuse ja/või rõdude kandevõime auditi tegemiseks 
Audititoetuse koosseisus rohepöördetoetuse taotlemise tingimused
 • Audit vastab ehitusseadustiku § 18 nõuetele ja on tehtud korteriühistutele toetuse andmise korra § 4 lõike 1 alapunktides nimetatud eesmärgil.
 • Auditi teinud isik vastab ehitusseadustiku § 18 lõigetes 3 ja 4 ning §-des 23 ja 24 sätestatud nõuetele.
 • Energiaauditi aruanne sisaldab hinnangut korterelamu seisukorra kohta ning tarbitava kütte kogust ja hinda, tarbimise analüüsi ja selle põhjal tehtud järeldusi taastuvenergia tootmise seadmete, energia muundamise ja energiatoodangu salvestamise seadmete paigaldamise majandusliku otstarbekuse kohta.
 • Katuse ja/või rõdude kandevõime audit sisaldab hinnangut konstruktsioonide kandevõime ja neile taastuvenergia tootmise seadmete paigaldamise võimalikkuse kohta.
 • Audit on tehtud pärast 2018. aasta 1. jaanuari.
 • Audit on tehtud korterelamu kohta, mis on ehitatud ja kasutusele võetud enne 2000. aastat.
Toetuse suurus
 • 70% auditi maksumusest, kuid maksimaalselt 3000€ korterelamu kohta

Audititoetuse koosseisus rohepöördetoetuse taotlemiseks mine audititoetuse lehele ja jälgi juhiseid.


Rohepöördetoetuse andmine 2023. aastal

"Fassaadid korda" või Audititoetuse koosseisus rohepöörde toetuse taotlusi võetakse vastu aastaringselt, kuni toetuse maksmiseks kavandatud eelarves raha jätkub. "Hoovid korda" toetuse koosseisus taotlemiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt 1. märtsiks.

2023. aastal on  rohepöördetoetuse eelarve 478 800 eurot

Rohepöördetoetus on osa arengudokumendi „Kliimaneutraalne Tallinn. Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava 2030“ elluviimisest. 

Viimati muudetud 04.01.2023