Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

 1. Isikuandmete vastutav töötleja Tallinna Rukkilille Lasteaed (edaspidi lasteaed), Reg nr 75019218

 2. Rühma nimi…………………………………………………

 3. isikukood

  Lapse nimi ................................................................,

 1. Lapsevanema või muu hooldusõigusega isiku (edaspidi lapsevanem)

isikukood

nimi ...........................................................................,

e-post ..........................................................................

 1. Annan lasteaiale nõusoleku avalikustada oma lapse järgmisi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel (tehke ruutu märge):

 • lapse foto

Avalikustamise eesmärk on jagada teavet lasteaia tegevuse kohta ning tunnustada last tubli saavutuse eest.

 • lapse nimi

Avalikustamise eesmärk on jagada teavet lasteaia tegevuse, nt huviringide, võistluste ja etenduste kohta ning tunnustada last tubli saavutuse ja auhinnalise koha saamise eest.

 • lapse lasteaiatööd

Avalikustamise eesmärk on tunnustada heade saavutuste eest ja kajastada lasteaia tegevust.

 • lasteaia huviringides tehtud tööd ja nende salvestused

Avalikustamise eesmärk on tunnustada heade saavutuste eest ja kajastada huviringide tegevust.

 1. Luban neid andmeid avalikustada:

 • lasteaia rühma stendil

 • lasteaia veebilehel

 • lasteaia Facebooki-lehel või muus sotsiaalmeediakanalis

 • lasteaia aastaraamatus

 • ajakirjanduses

 • Tallinna Haridusameti aastaraamatus

 1. Annan lasteaiale nõusoleku kasutada oma e-posti aadressi järgmiselt:

 • lisada see rühma vanemate meililisti piiranguteta (et rühmaõpetaja saaks edastada infot)

 • Lapsevanemate meililisti, eesmärk on võimaldada neil omavahel suhelda ning lihtsustada lasteaia ja kodu teabevahetust.

 • saata e-posti aadressile teavet huviringide jm laste arengut toetava tegevuse kohta

Teabe edastamise eesmärk on aidata lapsevanemal leida lapsele arendavat lasteaiavälist tegevust.

 1. Eriliigilised isikuandmed

 • Annan lasteaiale nõusoleku töödelda oma alaealise lapse terviseandmeid tema elu ja tervise kaitseks (terviseseisund, mille tõttu võib laps vajada abi ravimite võtmisel, vajab eritoitlustamist või ei saa osaleda mõnes tegevuses, nt liikumistegevuses):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lapse terviseandmete töötlemise eesmärk on lapse elu ja tervise kaitse ning turvalise keskkonna tagamine lasteaias.

Andmekaitsetingimused nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise korral.

 1. Õiguslik alus

Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek. NB! Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida lasteaed lapsevanemalt nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks.

 1. Lapsevanema õigused

  1. Nõusoleku tagasivõtmine

Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteaiale avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.

  1. Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine

  2. Lapsevanemal on õigus saada lasteaialt kõiki andmeid, mida lasteaed tema alaealise lapse kohta nõusoleku alusel töötleb.

  3. Lasteaed parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil: [email protected]

  1. Lasteaed vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või kuni 30 päeva jooksul. Kui lapsevanema pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on lasteaial õigus jätta see täitmata või nõuda täitmise eest mõistlikku tasu.

 1. Andmete avalikustamine ja edastamine

  1. Lasteaed on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele seaduses sätestatud juhtudel.

  2. Andmed avalikustatakse lasteaia veebilehel piiramatule hulgale kolmandatele isikutele. / Andmed avalikustatakse Facebookis kinnisele grupile / avalikkusele. / Andmed avalikustatakse kinnises keskkonnas üksnes lapsevanematele, lastele ja lasteaia töötajatele. Keskkonda saab lapsevanem siseneda parooliga. (Vali õige.)

 1. Andmete säilitamine

  1. Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu (nt aastaraamatud) või kui vanem seda ei nõua (e-keskkonnad).

  2. Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni, kuni laps on lasteaia laps. Pärast seda andmed kustutatakse (hävitatakse).

  3. Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest.

 1. Turvalisus

  1. Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus lasteaed andmeid avalikustab.

  2. Lasteaia veebileht on kaitstud otsiroboti vastase tõkkega, et isikuandmed oleksid otsingumootoritele kättesaamatud.

  3. Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad.

  4. Lapsevanema e-posti aadress on kättesaadav lasteaia töötajatele ja teistele sama rühma lapsevanematele. E-posti aadressid asuvad turvalises serveris. Andmetele pääseb ligi ning ligipääse haldab Tieto Eesti AS.

  5. Lapse eriliigilised isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile lasteaia töötajatele, kellel on neid vaja, et tagada lapse tervise kaitse. Lapse eriliigilisi andmeid töödeldakse üksnes paberil. Eriliigilisi andmeid hoitakse direktori kabinetis.

 1. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik pöörduda lasteaia andmekaitse kontaktisiku poole e-posti aadressil [email protected]

 1. Lapsevanemal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või tema lapse õigusi.

Kinnitan, et olen andmekaitsetingimustega tutvunud:

Nimi……………………………………………………………..allkiri………………………..

Kuupäev……………………………

Viimati muudetud 23.06.2022