Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppe-kasvatustegevuse korraldus

Õppe-kasvatustegevuse korraldus

Tallinna Rukkilille Lasteaia õppe-kasvatustegevuse korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse korralduse aluseks on Tallinna Rukkilille Lasteaia õppekava, mis lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast.

Õppeaasta

Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini. Suvekuud (juuni, juuli, august) on varemomandatud teadmiste ja oskuste kordamiseks, rohkem viiakse läbi mängulisi tegevusi õues. 

Päevakava

Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused. Sõltuvalt ilmastikust tuleb lastel viibida 1-2 korda päevas õues. Laste lasteaeda toomine ja äraviimine ei tohi üldjuhul segada une- ja söögiaega ega õppe- ja kasvatustegevusi.

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus rühmas

Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse analüüsi ja lasteaia õppekava põhjal koostatakse igaks õppeaastaks rühma õppeaasta tegevuskava. Rühma tegevuskava koostamisel selgitatakse õppeaasta alguseks välja rühmas olevate laste vanuselised, individuaalsed ja arengulised iseärasused.
Igal nädalal koostavad õpetajad nädalakava, millel põhinevad nädalale planeeritavad õppetegevused ja mis määrab ka õppetegevuse eesmärgid. Omavahel lõimitakse õppe- ja kasvatustegevusi, valdkondi ja teemasid. 
Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima.

Metoodika

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks kasutatakse erinevaid metoodikaid. Montessori pedagoogika kaudu õpib laps iseseisvalt maailma tundma, täiskasvanu roll on olla lapsele vajaliku kasvukeskkonna kujundaja. Hea Alguse metoodika suunab lapsi iseseisvalt probleemidele lahendusi otsima, samas väärtustatakse lapsevanema ja lasteasutuse omavahelist aktiivset koostööd. Lastele tervisekasvatuse aluste õpetamisel kasutab Tallinna Rukkilille Lasteaed oma väljatöötatud programmi ''Kasva tervena, laps!'' Lasteaed on ühinenud Kiusamisest vabaks projektiga, mis õpetab lapsi väärtustama omavahelisi häid suhteid ja kohtlema kõiki võrdselt. Uue metoodikana kasutatakse eesti keele õpetamisel keelekümblusmeetodit, mille põhimõte ''üks inimene, üks keel'' loob lastele võõrkeelse keelekeskkonna, milles orienteerumiseks ja teadmiste omandamiseks tuleb lapsel suhelda sihtkeeles. Metoodika abil omandab võõrkeele kiiremini kui tavalistes keeletundides. 

Lapse arengu jälgimine

Rühmaõpetajad täidavad jooksvalt lapse arengu kaarte, kus on määratletud sõltuvalt east lapse arengu oodatavad tulemused. 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024