Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppekava

Õppekava

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 16 on lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale. Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. Nimetatud määrusega kehtestatakse:

1) lasteasutuse õppekava koostamise põhimõtted;

2) õppe- ja kasvatustegevuse korraldus;

3) kuue- kuni seitsmeaastase lapse eeldatavad üldoskused;

4) valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja sisu ning kuue- kuni seitsmeaastase lapse arengu eeldatavad tulemused;

5) lapse arengu hindamise põhimõtted.

Lasteasutuse õppekava koostavad ja arendavad lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010]

Lasteasutusel on lasteasutuse tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning selle paikkonna, kus lasteasutus asub, kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteasutuse tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010]

Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010]

 

Tallinna Rukkilille lasteaia õppekava

Viimati muudetud 28.01.2023