Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Rukkilille Lasteaia kodukord

Tallinna Rukkilille Lasteaia kodukord

 1 Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab ja kinnitab direktor ja hoolekogu (KINNITATUD Tallinna Rukkilille lastead Hoolekogu protokoll  14.11.18; nr 2 ja otsus 5

1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5. Vastavalt vajadusele on lasteaia juhtkonnal õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel, pühade eelsetel päevadel, õpetajate haigestumisel jms). 

1.6. Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

2 Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Lasteaeda toomisel tuleb laps isiklikult üle anda õpetajale või teda asendavale isikule. Sellest hetkest alates läheb vastutus lapse turvalisuse eest üle õpetajale või teda asendavale isikule. 

2.2. Lahkudes lasteaiast tuleb äraminekust teatada õpetajat või teda asendavat isikut. Lasteaeda lapsele järele tulles läheb vastutus lapse turvalisuse eest lapsevanmeale. Õpetajale head õhtut soovides, palume mitte jääda lasteaia territooriumile mängima. Sellel hetkel läheb vastutus lapse eest lapsevanemale.

2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat kirjalikult.

2.4. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis ootab õpetaja lapsevanemat 15 minutit pärast lasteaia sulgemist, samal ajal püüab ta telefoni teel lapsevanemaga ühendust võtta. Kui õpetaja lapsevanemaga ühendust ei saa ning lapsevanem ei ole lapsele järgi tulnud, teavitab õpetaja juhtkonna esindajat, juhtkonna esindaja teavitab politseid, kes omakorda püüab saada kontakti lapsevanematega. Õpetaja saadab lapsevanemale teate mobiiltelefonile sõnumi teel. Kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt üle viie korra õppeaastas, siis teavitab lasteasutus tekkinud olukorrast lastekaitse spetsialisti.

2.5. Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. (sotsiaalministri 24.09.2012.a. määrus nr 61 Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale).

2.6. Laste turvalisuse tagamiseks õuealal on lapsevanem kohustatud lasteaia jalgvärava alati sulgema.

2.7. Lasteaia territooriumile tulekuks ja sellelt lahkumiseks kasutatakse ainult jalgväravat. Autoväravat kasutavad mootorsõidukiga õuealale sisenemiseks ainult teenindav transport ja personal. Autovärava ees olevale läbipääsuteele ei pargita.

2.8. Erandolukorras lapse järelevalveta lahkumisel lasteaia territooriumilt teavitab rühmaõpetaja kohe juhtkonna esindajat, lapsevanemat ja politseid.

2.9. Lapse kapis ei ole lubatud hoida toiduaineid, sh ka maiustusi, ravimeid, teravaid ja ohtlikke esemeid (käärid, nuga, kruvikeeraja, tuletikud jne). Tähtpäevade tähistamine rühmas kaasa toodud toiduga on lubatud eelneval kokkuleppel rühmaõpetajaga. Lasteaed k.a õpetaja ei vastuta kaasa toodud toidu kvaliteedi ega hiljem põhjustatud võimalike tervise häirete eest.

2.10. Mobiiltelefonide, elektronkellade ja muu elektroonika lasteaeda kaasavõtmine ei ole soovitatav. Lasteaed ei vastuta nende asjade eest.

3 Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Lasteaeda tohib tuua ainult terve lapse. Haige lapse hoiukoht on kodu. Palaviku, köha, nohu ja halva enesetundega laps ei jaksa lasteaias olla, samas on ta nakkusohtlik teistele lastele. Võimalusel hoida last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on lapse immuunsüsteem vastuvõtlik teistele nakkustele. 

3.2. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.3. Rühmaõpetajal ei ole õigust ega kohustust jätkata lapse haigusperioodil pooleli jäänud ravi.

3.4. Kui laps haigestub lasteaias, võtab rühmaõpetaja lapsevanemaga või pere poolt määratud kontaktisikuga kohe ühendust ja lapsevanem on kohustatud haige lapse esimesel võimalusel lasteaiast ära viima.

3.5. Vältimaks nakkushaiguste levikut (tuulerõuged, leetrid, läkaköha, punetised jne) teatab lapsevanem lapse haigestumisest lasteaeda. Lasteaed teavitab lapsevanemaid nakkushaiguste juhtumitest rühmas. Ka viiruslikud silma või kõrvapõletikud ning kõhuviirus on kontaktide (mänguasjad, pinnad, kehaline kontakt) teel kiirelt levivad nakkused, millesse haigestumisel tuleb rühma õpetajat koheselt informeerida.

3.6. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja   vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.7. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

 4 Turvalisuse tagamine

4.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

4.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.

4.3. Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud. Alkoholi – ja/või narkojoobes isikutele last üle anda ei ole lubatud.

4.4. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.

4.5. Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.6. Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

4.7. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.8. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.9. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.10. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.11. Lasteaia õuealal on rattaga sõitmine keelatud. Jalgratta, tõukeratta ja kelgu toomise ja äraviimise ning turvalise ja ohutu hoidmise eest vastutab lapsevanem.

4.12. Last lasteaeda tuues ja lapsele järgi tulles, koos lapsevanematega toimuvatel ühisüritustel vastutab lapsevanem ise oma lapse eest. Soovitame õhtul lapsele järele tulles ja õpetajale head õhtut öeldes, kiiresti lahkuda lasteaia territooriumilt.

4.13. Turvalisuse tagamiseks ei ole lubatud lapsevanemal rühmaruumis viibida v.a. peod jms. 

4.14. Lasteaia personali ja laste filmimine, lindistamine ja muu taoline tegevus ei ole lubatud.

4.15. Laste turvalisuse tagamiseks kasutatakse lasteaia territooriumit ja seal paiknevaid rajatisi ainult õpetaja või tema asendaja poolt ainult õppetegevuste ja õppemängude läbiviimiseks. 

4.16. Madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hindab õpetaja Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi kodulehel www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel (sotsiaalministri 24.09.2012.a. määrus nr 61 Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale).

4.17. Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.

4.18. Keelatud on laste tervist, puuet, erivajadust, õppeedukust, käitumist, arengut, pere toimetulekut ja koduseid olusid, saadavaid toetusi või teenuseid, toitumise eripärasid jm isiklikku kirjeldavate andmete küsimine lasteaiast ja õpetaja käest. Selline info võib olla kiusamise ajendiks ning  tingida halvema kohtlemise hilisemal kooli- ja elukutsevalikul.

4.19. Keelatud on õpetaja, laste ja kogu lasteia personali järgi luuramine, ähvardamine, solvamine ja isikliku info kogumine.

5 Lapse riietus ja hügieenitarbed

5.1. Laps vajab vastavalt ilmale ja toatemperatuurile sobivaid õue- ja toariideid kogu päevaks. Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre ega muid ohtlikke detaile. Siseruumides on jalanõudest eelistatud heleda tallaga ja kindlalt jalas püsivad sisejalanõud, mille jalga panekuga ning jalast äravõtmisega laps ise hakkama saab.Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vajadusel vahetusriided.

5.2. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

5.3. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Kuuma ilma korral varustab lapsevanem last peakattega, et vältida lapse ülekuumenemist ning päikesepistet.

5.4. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused lasteasutuse õues.

6 Koostöö

6.1. Hea koostöö aluseks on usaldus. Lasteasutuse ja lapsevanemate hea ja usalduslik koostöö on aluseks laste kohanemisele, arenemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias.

6.2. Lasteasutuse ja lapsevanemate vaheline koostöö tugineb vastastikusele viisakale ja lugupidavale suhtlemisele, erimeelsuste lahendamisel seatakse esikohale lapse huvid.

6.3. Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

6.4. Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teavitatab õpetaja. Edastame infot stendil, kus on tutvumiseks välja pandud ka rühma õppe-ja kasvatustegevuse nädalakava ning laste tööd ja toimetused.

6.5. Probleemidest ja muret tekitavatest juhtumitest teavitab lapsevanem rühma personali, kellega koos leitakse tekkinud murele lahendus. Juhul, kui ühiselt lahendust ei leita, pöördutakse koos juhtkonna poole.

6.6. Küsimuste, soovide ja ettepanekutega pöörduge julgesti rühmaõpetajate, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole, sest hea koostöö lapsevanemate ja lasteasutuse vahel on aluseks lapse igakülgsele arengule.

6.7.Teie kontaktandmete muutumisel teavitage sellest kohe rühmaõpetajat ja/või direktorit.

6.8. Ootame kõiki lasteaia tegemistes osalema ning loodame usalduslikule ja edukale koostööle.

7 Peod, sündmused, õppekäigud, rühmaruumid

7.1. Lapsevanem on igal lapse rühmapeol ja sündmusel oodatud osaleja.

7.2. Toimuvate sündmuste ja pidude kohta saab lapsevanem infot rühmaõpetajalt, rühma infostendilt ja  www.eliis.ee keskkonnast.

7.3. Lapse tähtpäevade tähistamise korraldus lepitakse kokku rühmasiseselt.

7.4. Lapsevanemate soovidele tuginedes korraldab lasteaed võimalusel huviringide tegevuse lasteaia lahtioleku ajal. Infot ringide toimumise ja ringidesse registreerumise kohta saab lapsevanem rühmaõpetajalt.

7.5. Planeeritud õppekäikudel kannavad lapsed ja õpetajad väljaspool lasteaia territooriumi turvaveste. Rühma lahkumise korral lasteaia territooriumilt on lapsevanemal võimalik õpetajaga kontakti saada rühma mobiiltelefonil.

7.6. Lapsevanemal on õigus osaleda rühma-, liikumis- ja muusikaõpetaja poolt läbiviidavates tegevustes ja õppekäikudel, õpetajaga eelnevalt kokku leppides.

7.7.Lasteaia ruumides toimuvates huvitegevustes vastutab laste turvalisuse eest huviringi läbiviija lapse vastuvõtust kuni rühma tagasi viimiseni.

7.8. Lapsevanema annab kirjaliku nõusoleku/mitte nõusoleku oma lapse filmimiseks ja pildistamiseks lasteaia üritustel ning nende avaldamiseks lasteaia kodulehel.

7.9. Lapse arengu jälgimise eesmärgil on lasteaia personali poolt lapse filmimine ja pildistamine lubatud lapsevanema kirjalikul nõusolekul

7.10. Lasteaed ei vastuta lasteaia pidudel ja üritustel lastevanemate ja/või lasteaeda mitte esindavate isikute poolt tehtud pildi- ja videomaterjali levitamise eest. Lasteaia pidudel ja üritustel lastevanemate ja/või lasteaeda mitte esindavate isikute poolt tehtud pildi- ja videomaterjali levitamine ilma lapsevanemate nõusolekuta on keelatud. Filmimine ja pildistamine peab olema eelnevalt rühmas kooskõlastatud ja õpetaja poole aktsepreeritud. Filmimise maht ja pealejäävad isikud peavad olema määratud.

8 Lapsevanema poolt kaetava osa kuumäära ja toidukulu tasumine

8.1.Lapsevanema poolt kaetava osa eest kuutasu tasumiseks saab lapsevanem tema poolt määratud e-posti aadressile. Lapse puudumisel lasteaiast lapsevanema poolt kaetava osa kuumäära ümberarvestust ei tehta.

8.2. Tallinna linna elanike lastel  toidukulu ei arvestata. Väljaspool Tallinnat elavatel lastevanematele arvestatakse vastavalt lasteaia teenuste hinnakirjale.

8.3. Kui lapsevanem ei ole tasunud lapsevanema kaetava osa ja/või toidukulu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning määrab võla tasumise uue tähtaja. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

 

Viimati muudetud 21.11.2022