Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kesklinna linnaosa üldplaneering

Kesklinna üldplaneeringu koduleht SIIN

Üldplaneeringu eesmärk

Kesklinna linnaosa üldplaneering hõlmab kogu Kesklinna linnaosa territooriumi. Planeering ajakohastab ja täpsustab 2001. aastal kehtestatud Tallinna üldplaneeringut ja Kesklinna linnaosas kehtivaid teemaplaneeringuid „Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine” ja „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“.

Üldplaneeringu eesmärk on määratleda Kesklinna linnaosa ruumilise arengu põhimõtted ja suunised ehitustegevuseks, luua elamisväärne, funktsionaalselt mitmekesine, sidus ja konkurentsivõimeline keskus, tugevdada kesklinna identiteeti merelinnana  ning kavandada kasutajagruppide liikumisvajadusi arvestav mugav kesklinlik tänavavõrgustik. Kesklinna linnaosa hõlmab endas väga eriilmelisi piirkondi – mereäärne ala koos sadamaga, vanalinn, südalinn, kõrghoonete kvartalid, puitasumid, endised tööstuspiirkonnad, paneelelamute kvartalid, Ülemiste järv, osaliselt Rae valla territooriumile ulatuv Mõigu asum ja Aegna saar.

Kesklinna linnaosa pikaajaline areng on suunatud mitmekesise ja inimmõõtmelise linnaruumi kujundamisele, kus eriilmelised piirkonnad säilitavad oma identiteedi ja moodustavad ruumiliselt loogilise terviku. Soodustada tuleb elanike arvu kasvu ja erinevate maakasutusfunktsioonide koostoimimist, transpordivajaduse vähendamist ning väikekaubanduse elavdamist. Üldplaneeringu lahenduse välja töötamisel tuleb tagada  planeeringuga hõlmatava ala sidusus ümbritsevate aladega nii funktsionaalses kui ka ühendusteede osas.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi planeeringu elluviimisega kaasnevate mõjude osas keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Üldplaneeringuga ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda elektroonilises Tallinna õigusaktide registris: https://oigusaktid.tallinn.ee.

Üldplaneeringu menetlusdokumendid

  1. Kesklinna linnaosa üldplaneeringu algatamine (Tallinna Linnavolikogu 21. veebruar 2019 otsus nr 34)

Täiendavat informatsiooni koostamisel oleva Kesklinna linnaosa üldplaneeringu kohta saab Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse arhitekt- linnaplaneerija Jaak-Adam Looveeri käest.

Viimati muudetud 15.02.2022