Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kristiine linnaosa üldplaneering (Kehtestatud)

Kristiine linnaosa üldplaneering (Kehtestatud)

Üldplaneeringu eesmärk

Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärk on Tallinna ülplaneeringu täpsustamine ja täiendamine.

Kristiine linnaosa üldplaneeringu näeb ette erinevate linnaosa piirkondade omavahelise sidususe tagamise ning nende funktsionaalsuse mitmekesistamise . Planeeringu käigus määratakse nii arengualad kui need alad, mis oma tänases koosluses on kaitsmist väärivad. Seejuures määratakse kaitsetingimused miljööväärtuslikele hoonestusaladele linnaosa territooriumil. Eraldi käsitletakse linnaosa territooriumile jäävaid ulatuslikke tootmisalasid, mille ümber struktureerimise vajadust üldplaneeringu koostamise käigus vaagitakse. Millised alad jätta tootmistegevuseks, kuhu tuua uusi funktsioone segahoonestuse näol jne. Ühtlasi püütakse määrata ühiskondlike objektide paiknemiskohad.

Menetlusdokumendid:

 1. Kristiine linnaosa üldplaneeringu algatamine (Tallinna Linnavolikogu otsus)
 2. Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande kinnitamine (Tallinna Linnavalitsuse korraldus)
 3. Kristiine linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmine (Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 otsus nr 198)
 4. Kristiine linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strtateegilise hindamise aruanne.
 5. Kristiine linnaosa üldplaneeringu avaliku arutelu protokoll (16. märts 2016)
 6. Kristiine linnaosa üldplaneeringu maavanema järelevalve heakskiit (01. september 2016)
 7. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamine (Tallinna Linnavolikogu 03. novembri 2016 otsus nr 172)

 

-----------------------------------------------------------------------

Üldplaneeringu lahendus:

Tekstiline osa

Joonised:

 1. Üldplaneeringu põhijoonis - maakasutus ja piirangud
 2. Tänavavõrk, ühistransport, kergliiklusteed ja tänavahaljastus
 3. Tehnovõrgud: veevarustus, sademeveekanalisatsioon, kanalisatsioon, energiavarustus, tänavavalgustus, sidevarustus, kaugküte, gaasivarustus

 

Skeemid:

 1. Üldised arengusuunad
 2. Lasteasutuste ning kaubandus- ja teeninduskeskuste teenindusraadiused
 3. Olemasoleva maakasutuse sihtotstarbed
 4. Maaomand (seisuga 2015)
 5. Lille miljööväärtuslik hoonestusala
 6. Järve miljööväärtuslik hoonestusala
 7. Väärtuslikud üksikhooned
 8. Võrdlus Kõrghoonete teemaplaneeringuga
 9. Võrdlus Tallinna üldplaneeringuga

 

-----------------------------------------------------------------------

Alusuuringud:

 1. Kristiine linnaosas paiknevate elamute üldiseloomustus ja kaardistamine: seletuskiri (AS K-Projekt)    
  Kristiine linnaosa elamute hoonetüüpide kaart       
  Kristiine linnaosa elamute hoonetüüpide koondtabel ja jaotuse tabel
 2. Kristiine linnaosa maaomandi ja piiravate tegurite kaardistamine: seletuskiri (AS K-Projekt)
  Kristiine linnaosa erinevad maaomandivormid                                                                                                                       
  Kristiine linnaosa erinevate maaomandivormide jaotuse tabel                                                                                                 
  Kristiine linnaosa maakasutust ning ehitust piiravad tegurid             
  Kristiine linnaosa looduskaitseobjektide loetelu
 3. Kristiine linnaosas paiknevate ettevõtete üldiseloomustus ja kaardistamine: aruanne  (SA Tartu Teaduspark & AS Regio). Joonis: Kristiine linnaosas paiknevad ettevõtted         
 4. Miljööväärtuslikud hoonestusalad (hoonete väärtushinnagud ja alade esialgsed piirid) (inventeerimine OÜ Eensalu ja Pihel, 2008)

Täiendavat informatsiooni Kristiine linnaosa üldplaneeringu kohta saab Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse linnaplaneerija Olari Kärmase käest.

Viimati muudetud 21.02.2024