Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasnamäe elamualade üldplaneering (kehtestatud)

Lasnamäe elamualade üldplaneering (kehtestatud)

 

Lasnamäe elamualade üldplaneeringu eesmärk

Lasnamäe elamualade üldplaneering täpsustab ja osaliselt muudab Tallinna üldplaneeringut Lasnamäe elamualade planeeringu piirides. Üldplaneering loob aluse linnaehitusliku arengu suunamisele, olles edaspidi aluseks uute detailplaneeringute koostamisel ja infrastruktuuri objektide kavandamisel.

Üldplaneeringu elluviimine tagab linnaosa ruumilise arengu eesmärkide saavutamise, milleks on Lasnamäe elamualade struktuuri loogilisemaks ja organiseeritumaks muutmine; Lasnamäe elamuehituse jätkamine, arvestades üldplaneeringus pakutud struktuuri, väljakujunenud infrastruktuuri ning vabade maade olemasolu; rohelise võrgustiku välja­arendamine; teede infrastruktuuri parandamine; territooriumi funktsioonide mitme­kesistamine ning olemasoleva elukeskkonna välisilme parendamine, seades ette tingimused hoonestuse korrastamiseks.

Üldplaneering aitab eesmärkide täitmisele kaasa maakasutuse suunamisega, sh teedevõrgustikuga seonduva logistika ja liikluse, tehnovõrgu vajaduste väljaselgitamise ja parendamise meetmete ning vabade maa-alade edasise kasutuse määramisega.

Üldplaneering aitab kaasa kogu Tallinna säästlikumale arendamisele, sh valglinnastumise aeglustamisele, võimaldades rajada uusi mitmekesisemaid korterelamualasid uutel vabadel hoonestusaladel. Suuremad uued hoonestatavad alad paiknevad eelkõige Loopealse, Paevälja ja Kurepõllu asumites. Tihendatavaid piirkondi leidub ka olemasolevates asumites, peamiselt tõmbekeskustes.

Üldplaneering aitab tagada ajalooliselt välja kujunenud Sikupilli asumi miljööväärtuslike hoonestusalade säilimist, määrates alale kaitse- ja kasutustingimused.

Üldplaneering näeb ette uutes arenduspiirkondades asukohad vajalike lasteasutuste rajamiseks, aitab tagada kaubandus- ja teenindusvõrgu kättesaadavuse ning tugevdab linna­osa väiksemaid tõmbekeskuseid.

Üldplaneering määrab kindlaks asukohad uutele magistraaltänavatele ja magistraaltänavate tähtsamatele sõlmpunktidele.

Lasnamäe elamualade üldplaneeringuga on võimalik tutvuda Lasnamäe linnaosa valitsuses, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiivis Vabaduse Väljak 7 ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koduleheküljel.

Menetlusdokumendid

  1. Lasnamäe elamualade üldplaneeringu algatamine
  2. Lasnamäe elamualade üldplaneeringu lähteülesande kinnitamine
  3. Lasnamäe elamualade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
  4. Lasnamäe elamualade üldplaneeringu vastuvõtmine
  5. Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kehtestamine

 

-----------------------------------------------------------------------

Seletuskiri:

Teemakaardid: 

Lisakaardid:

-----------------------------------------------------------------------

Lasnamäe elamualade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 

Paralleelselt üldplaneeringuga on koostatud Lasnamäe elamualade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis käsitleb üldplaneeringu keskkonnaaspekte ja neist lähtuvaid võimalikke arengualternatiive ning leevendavaid meetmeid keskkonnamõjude vähendamiseks. KSH protsessi korraldaja oli Tallinna Keskkonnaamet ning raporti koostajaks OÜ Hendrikson&Ko. KSH materjalid on leitavad Tallinna Keskkonnaameti kodulehelt:

/est/Lasnamae-elamualade-uldplaneeringu-keskkonnamoju-strateegiline-hindamine

-----------------------------------------------------------------------

Üldplaneeringu lisamaterjalid

1. Kurepõllu asumi struktuurplaani ettepanek:

2. Sossi mäe struktuurplaan

Sossi mäe struktuurplaani seletuskiri

Joonised:

3D vaated:

-----------------------------------------------------------------------

Alusuuringud:

1. Lasnamäe linnaosas paiknevate elamute üldiseloomustus ja kaardistamine: seletuskiri (AS K- Projekt)
Lasnamäe linnaosa elamute hoonetüüpide kaart   
Lasnamäe linnaosa elamute hoonetüüpide koondtabel ja jaotuse tabel
2. Lasnamäe linnaosa maaomandi ja piiravate tegurite kaardistamine: seletuskiri (AS K-Projekt)
Lasnamäe linnaosa erinevad maaomandivormid  
Lasnamäe linnaosa erinevate maaomandivormide jaotuse tabel  
Lasnamäe linnaosa maakasutust ning ehitust piiravad tegurid 
Lasnamäe linnaosa looduskaitseobjektide loetelu
3. Lasnamäe linnaosas paiknevate ettevõtete üldiseloomustus ja kaardistamine: aruanne  (SA Tartu Teaduspark, AS Regio) 
Joonis: Lasnamäe linnaosas paiknevad ettevõtted 
4. Lasnamäe elamualade parkimiskorralduse uuring: seletuskiri (AS K-Projekt) 
Joonis 1: Asukoha skeem 
Joonis 2: Lasnamäe linnaosa elamualad 
Joonis 3: Parkimiskohtade üldarv 
Joonis 4: Loenduspunktide asukohad
Joonis 5. Liiklusloendus hommik 
Joonis 6: Liiklusloendus õhtu 

 

Täiendavat informatsiooni Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kohta saab Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse arhitekt-linnaplaneerija Ann Kristiin Entsoni käest.

 

Viimati muudetud 21.02.2024