Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasnamäe tööstusalade üldplaneering (Kehtestatud)

 

Üldplaneeringu eesmärk

Üldplaneeringu eesmärk on paika panna Lasnamäe tööstusalade territooriumi edasised arengusuunad, sidustatuna linna üldiste strateegiatega.

Üldplaneering käsitleb Lasnamäe tööstusalade territooriumi ruumilist arengut ning planeerimise ja ehitamise üldiseid põhimõtteid. Üldplaneering on aluseks uute detailplaneeringute koostamisel ning infrastruktuuri jm objektide kavandamisel.

Peamised teemad, millega üldplaneering tegeleb on: maakasutuse määramine, rohevõrgustiku ja haljastuse rajamise põhimõtete kujundamine, uute teede ja ühistranspordiliinide planeerimine, tehnovõrkude arengusuundade kajastamine jm.

Lasnamäe tööstusalade üldplaneering on koostatud vähemalt kahekümne aastases perspektiivis, see tähendab, et võimalikke arengusuundi on kavandatud aastani 2030.

Lasnamäe tööstusalade üldplaneering uuendab Tallinna üldplaneeringut Lasnamäe tööstusalade piirides st et edaspidi kehtib nimetatud piirkonnas Lasnamäe tööstusalade üldplaneering.

Menetlusdokumendid:

 1. Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu algatamine (Tallinna Linnavolikogu otsus)
 2. Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu lähteülesande kinnitamine (Tallinna Linnavalitsuse korraldus)
 3. Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Tallinna Linnavalitsuse korraldus)
 4. Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu vastuvõtmine (Tallinna Linnavolikogu 22. august 2013 otsus nr 120)
 5. Kooskõlastuste ja märkuste koondtabel (uuendatud 2.05.2014)
 6. Avaliku arutelu protokoll (12.12.2013)
 7. Avaliku arutelu ettekanne (12.12.2013)
 8. Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu kehtestamine (Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2015 otsus nr 153)

Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine:

/est/g3566s26344

-----------------------------------------------------------------------

Üldplaneeringu seletuskiri:

Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu seletuskiri

Põhikaart:

1.  Maakasutusplaan
2.  Rohevõrgustik
3.  Teed

4.  Kergliiklusteed
5.  Ühistransport
6.  Ohtlike- ja raskeveoste marsruudid

7.1  Tehnovõrgud - Veevarustus
7.2  Tehnovõrgud - Kanalisatsioon
7.3  Tehnovõrgud - Sademevee kanalisatsioon
7.4  Tehnovõrgud - Elektrivarustus
7.5  Tehnovõrgud - Soojusvarustus
7.6  Tehnovõrgud - Gaasivarustus

Lisakaardid:

1.  Asukohaskeem
2.  Piirangud
3.  Jääkreostuskolded
4.  Olulise ruumilise mõjuga objektid ja ohtlikud ettevõtted

5.  Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu maakasutusplaani võrdlus Tallinna üldplaneeringuga

-----------------------------------------------------------------------

Alusuuringud:

1. Lasnamäe linnaosas paiknevate elamute üldiseloomustus ja kaardistamine: seletuskiri (AS K-Projekt)            
Lasnamäe linnaosa elamute hoonetüüpide kaart                                                     
Lasnamäe linnaosa elamute hoonetüüpide koondtabel ja jaotuse tabel 
2. Lasnamäe linnaosa maaomandi ja piiravate tegurite kaardistamine: seletuskiri (AS K-Projekt)                                       
Lasnamäe linnaosa erinevad maaomandivormid                                                         
Lasnamäe linnaosa erinevate maaomandivormide jaotuse tabel                                         
Lasnamäe linnaosa maakasutust ning ehitust piiravad tegurid                                      
Lasnamäe linnaosa looduskaitseobjektide loetelu
3. Lasnamäe linnaosas paiknevate ettevõtete üldiseloomustus ja kaardistamine: aruanne  (SA Tartu Teaduspark & AS Regio)                                                                            
Joonis: Lasnamäe linnaosas paiknevad ettevõtted
4. Tartu mnt. - Peterburi mnt. - Majaka tn. sihi ja raudtee vahelise ala struktuurplaan, Ülemiste transpordisõlm

-----------------------------------------------------------------------

  
Ettekanded:

 

 1. Ettevõtete küsitluse tulemused (ettekanne) .
 2. Ettevõtete küsitluse tulemused (aruanne) .
 3. Lasnamäe tööstusaladel paiknevate ettevõtete ülevaade .
 4. Lasnamäe tööstusalade arenguvõimalused .

Täiendavat informatsiooni koostamisel oleva Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu kohta saab Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse linnaplaneerija Anna Semjonova käest.

Viimati muudetud 28.11.2022