Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Nõmme linnaosa üldplaneering (kehtestatud)

Üldplaneeringu eesmärk

Üldplaneeringu põhieesmärk on suunata Nõmme linnaosa arengut selliselt, et säiliks ka edaspidi Nõmme kui metsalinna miljöö, mille loob linnaosa hooneid ümbritsev looduslik männimets. Piirkondade eripära arvesse võttes on määratud kindlaks maakasutuse juhtfunktsioonid ja ehitustingimused. Eesmärgiks ei ole seatud üldist hoonestusstruktuuri tihendamist ja olemasolevate hoonete asendamist, vaid rõhk on kvaliteetse (elu)keskkonna säilitamisel, linnaruumi korrastamisel ja väärtuste rõhutamisel.

ÜLDPLANEERINGU VEEBIRAKENDUS (Beeta)

-----------------------------------------------------------------------

Üldplaneeringu menetlusdokumendid

 1. Nõmme linnaosa üldplaneeringu algatamine (Tallinna Linnavolikogu 22. veebruari 2001 otsus nr 46)
 2. Nõmme linnaosa üldplaneeringu lähteülesande kinnitamine (Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni 12. juuni 2000 otsus)
 3. Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2007 korraldus number 1627)
 4. Nõmme linnaosa üldplaneeringu KSH aruanne
 5. Nõmme linnaosa üldplaneeringu KSH heakskiidetud
 6. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kooskõlastuste tabel (12.2011)
 7. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kooskõlastuste tabel (02.2017)
 8. Nõmme linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmine (Tallinna Linnavolikogu 04. mai 2017 otsus nr 47)
 9. Nõmme linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmise eelnõu
 10. Nõmme linnaosa üldplaneeringu avalike arutelude salvestused (12. ja 26. oktoober, 21. ja 22. november ja 28. ja 29. november 2017 ning 14. veebruar 2018).
 11. Nõmme linnaosa üldplaneeringu ettepanekute või vastuväidete koondtabel
 12. Rahandusministeeriumi seisukohad Nõmme linnaosa üldplaneeringule esitatud rohevõrgustiku alade ulatust ning neile jäävatele aladele ehitamise võimalusi puudutavate ettepanekute ja vastuväidete osas (17. september 2019)
 13. Rahandusministeeriumi seisukohad Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskusaladele seatud tingimustega seotud ettepanekute ja vastuväidete osas (17. september 2019)
 14. Rahandusministeeriumi seisukohad Nõmme linnaosa üldplaneeringule esitatud ühendusteede ja tehnovõrkudega seotud ettepanekute ja vastuväidete osas (17. september 2019)
 15. Rahandusministeeriumi seisukohad Nõmme linnaosa üldplaneeringule esitatud miljööväärtuslikke hooneid ja alasid puudutavate ettepanekute ja vastuväidete osas (16. september 2019)
 16. Rahandusministeeriumi seisukohad Nõmme linnaosa üldplaneeringule Maa-ameti poolt esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas (13. detsember 2019)
 17. Järelevalve heakskiit (03. november 2020)
 18. Kehtestamine (Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 2021 otsus nr 106)

----------------------------------------------------------------------

Üldplaneeringu seletuskiri ja kaardid (kehtestatud)

 1. Seletuskiri (pdf versioon)
 2. Maakasutus
 3. Rohevõrgustik
 4. Asendiskeem
 5. Piirangud ja väärtused
 6. Sotsiaalne infrastruktuur
 7. Tänavad
 8. Rattateed ja liikumisrajad
 9. Ühistransport
 10. Miljööväärtuslikud hoonestusalad ja väärtuslikud üksikhooned
 11. Veevarustus
 12. Kanalisatsioon
 13. Sademeveekanalisatsioon
 14. Elektrivarustus
 15. Gaasivarustus
 16. Kaugküte
 17. Kehtestatud ja menetletavad detailplaneeringud
 18. Maaomand
 19. Maa sihtotstarve
 20. Metsasus (kõrghaljastuse võrakatvus)

-----------------------------------------------------------------------

Üldplaneeringu lisamaterjalid

 1. Nõmme linnaosa ehitusmäärus
 2. Hiiu elevaatori ala struktuurplaani põhijoonis
 3. Tallinna üldplaneering (2001) Nõmme linnaosas

-----------------------------------------------------------------------

Üldplaneeringu digitaalsed kihid

-----------------------------------------------------------------------

Täiendavat informatsiooni Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohta saab Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse linnaplaneerija Olari Kärmase käest.

 

 

Viimati muudetud 15.02.2022