Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pirita linnaosa üldplaneering (Kehtestatud)

Pirita linnaosa üldplaneering (Kehtestatud)

Üldplaneeringu eesmärk:

Pirita linnaosa üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on territoriaal-majanduslike arengusuundade kindlaks määramine arvestades kestva ja säästva arengu tingimustega. Linnaosa üldplaneering on aluseks linnaosa territooriumi edasisele kasutamisele ning elukeskkonna kujundamisele.

Üldplaneeringuga määratakse elamualade, äri- ja teenindusobjektide, sotsiaalobjektide haridus- ja teadusobjektide, parkide ja haljasalade, puhkealade jne paiknemine, arvestades seadustega kehtestatavaid piiranguid. Lähtuvalt linnaosa arengust täiendatakse tänavavõrku ning tehakse ettepanekuid ühistranspordi parendamiseks, samuti nähakse ette kogu linaosa varustamine vajalike tehnovõrkudega.

Pirita linnaosa üldplaneeringuga püürakse tagada linnaosa võimalikult harmooniline areng, loodusega seotud inimsõbraliku väikeelamupiirkonna ning ülelinnalise puhke- ja rekreatsioonialana. 

Elektroonilised koond-dokumendid:

 1. Pirita linnaosa üldplaneeringu algatamine (Tallinna Linnavolikogu otsus)
 2. Pirita linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmine (Tallinna Linnavolikogu otsus) 
 3. Pirita linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Tallinna Linnavalitsuse korraldus)
 4. Pirita linnaosa üldplaneeringu kehtestamine (Tallinna Linnavolikogu otsus) 

-----------------------------------------------------------------------

Seletuskiri

 1. Pirita linnaosa üldplaneeringu tekstiline osa

Joonised

 1. Maakasutusplaan
 2. Väärtused ja piirangud
 3. Teed
 4. Ühistransport
 5. Elektrivarustsu
 6. Gaasivarustus
 7. Veevarustus ja kanalisatsioon

 

Pirita linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega on väimalik tutvuda Tallinna Keskkonnaameti kodulehel.

Täiendavat informatsiooni kehtestatud Pirita linnaosa üldplaneeringu kohta saab Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse linnaplaneerija Jaak-Adam Looveeri käest.

Viimati muudetud 21.02.2024