Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneering

Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneering

VEEBIRAAMAT


02 - Maakasutus ja ehitustingimused.png

 

------------------------------------------------------------

Üldplaneeringu eesmärk

Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu koostamine on algatatud 2006. a, et kehtivat Tallinna üldplaneeringut Põhja-Tallinna piirkonna osas täpsustada ning kaasajastada.

Üldplaneeringu eesmärk on Põhja-Tallinna linnaosa territooriumi edasiste arengusuundade kavandamine ja territooriumi funktsionaalne planeerimine sidustatuna linna üldiste arengusuundadega. Üldplaneering on aluseks linnaosa maakasutusele ning elukeskkonna kujundamisele.

Üldplaneering on koostatud orienteeruvalt kahekümne aasta ajaperspektiivi silmas pidades. Peale kehtestamist ja vastavalt planeerimisseadusele toimub planeeringu regulaarne ülevaatamine, et hinnata planeeringukohase arengu tulemusi ja edasise elluviimise võimalusi.

-------------------------------------------------------------

Protsessiskeem:

P-T YP protsessiskeem5

 

Kooskõlastamine ja koostöö kajastub Tallinna planeeringute registris

Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneering on vastuvõtmise eelsel lahenduse täiendamise faasis.

-------------------------------------------------------------

ÜLDPLANEERINGU MATERJALID, seisuga aprill 2023

VEEBIRAAMAT

Üldplaneeringu seletuskiri.pdf

Üldplaneeringu kaardid:

 1. Maakasutus
 2. Korruselisus
 3. Avalik ruum
 4. Rohevõrgustik
 5. Tänavavõrgustik
 6. Rattateed
 7. Ühistransport
 8. Sotsiaaltaristu
 9. Sadamad
 10. Piirangud ja väärtused
 11. Kultuuriväärtused
 12. Miljööalad: Kalamaja, Pelgulinn, Kelmiküla, Pelguranna, Sirbi, Laevastiku, Kopli-Niidi, Kopli liinid
 13. Tehnovõrgud:

    13.1 Veevarustus
    13.2 Kanalisatsioon
    13.3 Sademevee kanalisatsioon
    13.4 Elektrivarustus
    13.5 Sidevarustus
    13.6 Kaugküte
    13.7 Kaugjahutus

    13.8 Gaasivarustus

-------------------------------------------------------------

Üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine:

Paralleelselt üldplaneeringuga koostatakse Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH), mis käsitleb üldplaneeringu keskkonnaaspekte ja neist lähtuvaid võimalikke arengualternatiive ning leevendavaid meetmeid keskkonnamõjude vähendamiseks. KSH protsessi korraldaja on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ning raporti koostaja AS Alkranel. KSH materjalid on leitavad siit:

https://www.tallinn.ee/et/keskkond/pohja-tallinna-linnaosa-uldplaneeringu-keskkonnamoju-strateegiline-hindamine

KSH aruande avalik väljapanek toimus ajavahemikul 25. juuni kuni 26. september 2013.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) seos

ksh_pilt.jpg

Allikas: Keskkonnaõiguse Keskus, Juhend olulistes otsustusprotsessides osalemiseks

Vt täpsemalt üldplaneeringu ja KSH seoste kohta Keskkonnaõiguse Keskuse juhendist

-------------------------------------------------------------

Menetlusdokumendid:

 1. Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu algatamine (Tallinna Linnavolikogu otsus)
 2. Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu lähteülesande kinnitamine (Tallinna Linnavalitsuse korraldus)

-------------------------------------------------------------

ETTEKANDED:

Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu tutvustus linnaosakogus 17. detsember 2019

Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu tutvustus linnaosakogus 18.oktoober 2022

-------------------------------------------------------------

Üldised soovitused üldplaneeringu protsessis osalemiseks:

Keskkonnaõiguse Keskus  

Juhend olulistes otsustusprotsessides osalemiseks

Juhis on mõeldud kõigile, kes soovivad oma elukeskkonna kujundamises kaasa rääkida, ent vajavad lihtsaid ja praktilisi nõuandeid, kuidas seda kõige paremini teha. Juhend selgitab erinevate menetluste ülesehitust ning annab vastuseid kõige olulisematele ja levinumatele küsimustele.

-------------------------------------------------------------

ALUSUURINGUD: 

 1. Põhja-Tallinna liikuvusuuring. I etapp: lähteandmete kogumine
  - Põhja-Tallinna tegevusruumide hindamine passiivse
  mobiilpositsioneerimise meetodil (Positium LBS 2013): http://bit.ly/PwCJFn
  - Põhja-Tallinna kasutajagruppide küsitlus (Psience, 2013)
  - Põhja-Tallinna kasutajagruppide küsitluse täiendus (Psience, 2013)
 2. Põhja-Tallinna linnaosas paiknevate elamute üldiseloomustus ja kaardistamine: seletuskiri (AS K-Projekt)               
  Põhja-Tallinna linnaosa elamute hoonetüüpide kaart                                                   
  Põhja-Tallinna linnaosa elamute hoonetüüpide koondtabel ja jaotuse tabel
 3. Põhja-Tallinna linnaosa maaomandi ja piiravate tegurite kaardistamine: seletuskiri (AS K-Projekt)                                
  Põhja-Tallinna linnaosa erinevad maaomandivormid                                                     
  Põhja-Tallinna linnaosa erinevate maaomandivormide jaotuse tabel                               
  Põhja-Tallinna linnaosa maakasutust ning ehitust piiravad tegurid                                   
  Põhja-Tallinna linnaosa looduskaitseobjektide loetelu
 4. Põhja-Tallinna linnaosas paiknevate ettevõtete üldiseloomustus ja kaardistamine: aruanne  (SA Tartu Teaduspark & AS Regio)                                                                          
  Joonis: Põhja-Tallinna linnaosas paiknevad ettevõtted  
 5. Põhja-Tallinna potentsiaalsete miljööalade inventariseerimine (Monika Eensalu ja Laur Pihel)

   6.   Tallinna rohealade teemaplaneering:

  1. Tallinna rohealade teemaplaneering seletuskiri 
  2. Tallinna rohealade teemalaneeringu lisad  
  3. Tallinna rohealade teemaplaneeirng "Väärtuste kaart" M 1:20 000
  4. Tallinna rohealade teemaplaneering "Planeeringukaart" M 1:20 000 (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tööversioon, viimati muudetud 26.11.2007)
  5. Tallinna rohealade teemaplaneeringu teemakaardid
  6. Alusuuringud:
   Tallinna rohealade külastatavus ja külastajate hinnangud. (Tartu Ülikool, Geograafia instituut. Tartu 2006)
   Tallinna rohealade linnustiku aruanne. (MTÜ Tallinna Linnuklubi. Tallinn 2006)                                    
   Rohealadel kohatud liikide ülevaade.
   Tallinna omaaegsete vooluveekogude lokaliseerimine: seletuskiri. (Robert Nerman. Tallinn 2006)                                                                                                                      
   Tallinna omaaegsete vooluveekogude kaart M 1:20 000

   7.   Paljassaare struktuurplaan

   8.   Rannapromenaad

   9.   Balti jaama terminal

   10.   Põhja-Tallinna liikuvusuuring 2014

Täiendavat informatsiooni koostamisel oleva Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu kohta saab Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskusest, linnaplaneerijate Siim Kuusiku ja Mihkel Kõrvitsa käest.

 

 

Viimati muudetud 03.05.2024