Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Saku tn 15 kinnistule hoone püstitamise aluseks oleva detailplaneeringu tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 18.07-01.08.2022 Saku tn 15 kinnistule hoone püstitamise aluseks oleva detailplaneeringu tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu.

Huvitatud isik esitas Tallinna Linnaplaneerimise Ametile projekteerimistingimuste taotluse Saku tn 15  kinnistu osas kehtiva detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks.

Saku tn 15  kinnistu osas kehtib Tallinna Linnavalitsuse Saku tn 15 // Türi tn 10e kinnistu detailplaneering  (DP025240). Tallinna üldplaneeringu kohaselt on piirkonna juhtotstarve ettevõtluse segahoonestusala. Alal võib paikneda igasugune ettevõtlus, v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine. Alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi. Detailplaneering vastab Tallinna üldplaneeringule. Saku tn 15 ärimaa sihtotstarbega krundile (DP pos 1, Saku tn 15 // Türi tn 10e)  on määratud ehitusõigus, mis võimaldab sellele ehitada kuni 8 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone. Detailplaneeringu seletuskirja parkimisarvutuse alusel on põhilise kasutamise otstarbelt kavandatud büroohoone. Hoonete suurim lubatud arv krundil on 2, suurim lubatud hoonealune pindala: 2430 m2 (maapealne) ja 2430 m2 (maa-alune); suurim lubatud kõrgus 27 m. Madalama 4-korruselise hooneosa kõrgus on lubatud kuni abs 41.00 m ning 8-korruselise hooneosa kõrgus kuni abs 53.00 m. Juurdepääs krundile on nii Saku kui ka Türi tänavalt. Parkimiskohti on planeeritud 146 ja parkimiskohad paiknevad oma krundil, osaliselt maja taga ja kõrval olevas parklas, osaliselt hoone maa-alustel korrustel. Haljastus osakaaluks on planeeritud 20%. Lisaks on moodustatud Saku tn 15 // Türi tn 10 kinnistust eraldi transpordimaa sihtotstarbega krunt (DP pos 2).

Projekteerimistingimuste eelnõu alusel on lubatud: 1) täpsustada detailplaneeringus käsitletud hoone kasutamise otstarvet. Lisaks detailplaneeringus kavandatud büroodele on lubatud hosteli, kohviku, kaubandus- jm teenindushoone kasutusotstarvete lisandumine; 2) suurendada madalama 4-korruselise hooneosa kõrgust, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest lahendusest. Lubatud on suurendada madalama 4-korruselise hooneosa kõrgust 1,5 m võrra kuni absoluutkõrguseni 42.74 m. Hoone üldkõrgust võib suurendada kuni 28,5 meetrini olemasolevast maapinnast, kuni absoluutkõrguseni 54.74 m. Liftišaht peab mahtuma lubatud kõrguspiirangusse. Suuremahulised tehnoseadmed sh ventilatsiooniagregaadid kavandada hoone mahtu või peavad need tehnoseadmed olema arhitektuurselt sobivalt varjestatud ning mahtuma lubatud kõrguspiirangusse. Tehnosüsteemid ja variseinad võib kavandada hoone keskosasse, parapetist minimaalselt 5 m kaugusele; 3) täpsustada hoone kujunduslikke nõudeid ja välisviimistluse lahendust. Lubatud on kasutada välisviimistluses ka tumedamat tooni materjale. Välisviimistluse materjalid peavad olema nüüdisaegsed, väärikad ja ajas kestvad. Kliimariskide mõju leevendamiseks rakendada sobivaid energiatõhususmeetmeid, nt kasutada sobivaid materjale ja taastuvenergialahendusi, madalamale hooneosale kavandada rohekatus.

Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peab ehitusprojekt vastama alal kehtiva detailplaneeringu lahendusele.

Ehitise kavandamine käesolevates projekteerimistingimustes detailplaneeringu täpsustamiseks antud tingimuste alusel on aktsepteeritavad, kuna ei sekkuta detailplaneeringus kavandatud linnaehituslikku lahendusse ning detailplaneeringu kohase põhimõttelise lahenduse elluviimine on jätkuvalt võimalik. Seega ei ole tegemist detailplaneeringu olemusliku muutmisega. Lubatud täpsustuste ja muudatuste alusel kavandatav lahendus tagab samasuguse tasakaalustatud ja mitmekesise linnaruumilise lahenduse planeeritud alal, nagu ka detailplaneeringus kavandatu elluviimisel.

Dokumentidega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registri https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP025240, DP025240 juurest rubriigist „Dokumendid“. Lisaks saab materjalidega tutvuda 18.07.-01.08.2022 tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses (Nunne tn 18).

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 01.08.2022.  Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata või ettepanekuid või vastuväiteid esitanud isikud loobuvad asja arutamisest avalikul arutelul, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Viimati muudetud 01.07.2022