Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppetöö Seli Lasteaias

Õppetöö Seli Lasteaias

Õppimine on elukestev protsess, mis toimub lapsel läbi mängu, suhtlemise, matkimise, loomise, vaatlemise, uurimise, mõtestamise, katsetamise, harjutamise jms.

Tallinna Seli Lasteaia õppekava on koostatud Koolieelse lasteasutuse riikliku raamõppekava (29.05.2008, määrus nr 87) ning programmide Hea Algus ja Lapsepõlv baasil.

Alates 1995. aastast töötab lasteaed edukalt Hea Alguse metoodika järgi. Käesoleval ajal töötavad juba 6 rühma selle metoodika järgi.

Hea Alguse metoodikal õppe-ja kasvatustegevuse korraldamise iseärasusteks on:

 • arendava keskkonna loomisel laste individuaalsete erisuste ja metoodika nõuete arvestamine;
 • perekonna aktiivne osalemine laste kasvatamises ja õpetamises.

"Hea Algus" programm lubab lastel mängida ning samaaegselt õppida ja tegevusliiki valida. Õppetegevuste läbiviimisel aitavad õpetajat õpetaja abi ja lastevanemad.

Rühma inventar ning õppe- ja mänguvahendid asuvad järgmistes tegevuskeskustes: liiv ja vesi, ehitus, looduslugu, kunst, kulinaaria, kirjandus, matemaatika, teater.

Igapäevane õppe- ja kasvatustöö viiakse läbi vastavalt päevakavale ning nädalaplaanile. Päevakavas vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabad tegevused ja mängud õpetajate poolt kavandatud õppe- ja kasvatustegevustegevustega. Õpetajad kujundavad lastes õppima õppimise oskusi, koostööoskusi ning suunavad lapsi käituma vastavalt ühiskondlikult tunnustatud käitumisnormidele. Vaba aega kasutavad õpetajad loovtegevusteks ja last arendavateks mängudeks.

Programmi Lapsepõlv elemendid:

 • komplekstegevused toimuvad mängu vormis;
 • iga lapse potentsiaalsete võimaluste arendamine;
 • programm on orienteeritud laste isiksuslikele, individuaalsetele ja vanuselistele erisustele.

Lasteaias toimub lapsest lähtuv õpetamine ja kasvatamine.

Kasutakse õuesõppe võimalusi.

Arvestatakse  lapse eripäraga: kultuuritaust, vanus, sugu jms.

Õppetegevused on lõimitud. Põhitegevusega lõimitakse teisi tegevusi.

Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ja tunneb tegutsemisest rõõmu.

Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikud ning tehtud analüüsima.

Õppe- ja kasvatustegevustes luuakse tingimused, et lapsel kujuneks suutlikkus:

 • Kavandada oma tegevust, teha valikuid;
 • Analüüsida enda ja teiste käitumist, vältida ohuolukordi ja ohtlikke tegevusi;
 • Omandada teadmisi, kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes, arutleda omandatud teadmiste üle;
 • Seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega;
 • Hinnata oma tegevuse tulemuslikkust;
 • Tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega;
 • Suhelda avatult teiste laste ja täiskasvanutega, arvestades nende eripäraga.

 

Viimati muudetud 09.05.2024