Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Seli lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse sisu ning korraldus

Seli lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse sisu ning korraldus

1. Õppeaasta

Õppeaasta algab 1.septembril ning kestab 31.augustini.

Aktiivne õppeperiood kestab kalendriaasta 1.septembrist järgneva kalendriaasa 31.maini. 1.juunist kuni 31.augustini korraldatakse õpitut, loetakse raamatuid, jutustatakse jutte, mängitakse erinevaid mänge, mängitakse õues loodusliku materjaliga, liiva ja veega, nauditakse suvist ilma ja loodust. Laste tegevuse planeerimisel on õpetajal suunav ja vaatlev roll.


2. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on tallinna Seli Lasteaia õppekava. Õppekava koostamisel on lähtutud koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast (Vabariigi valitsuse määrus nr.87, 29.mai 2008.a.)

Lasteaed on avatud 7.00-19.00-ni.

Õppe- ja kasvatustöö toimub vene keeles.

Õppekasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

 

Rühmade päevakava

Tegevus

1-2   a.

2-3   a.

3-4   a.

4-5   a.

5-6   a.

6-7   a.

Laste saabumine lasteaeda,   vabad tegevused, hommikvõimlemine

7.00-8.30

7.00-8.30

7.00-8.30

7.00-8.30

7.00-8.30

7.00-8.30

Hommikusöök

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

Õppetegevused

9.00-9.30

9.00-9.50

9.00-9.50

9.00-10.20

9.00-10.30

9.00-11.15

Ettevalmistus jalutuskäiguks,   jalutuskäik

9.30-9.50

9.50-11.00

9.50-10.15

10.15-11.15

10.00-11.35

10.30-12.10

10.40-12.20

11.05-12.35

Jalutuskäigult tulemine,   ettevalmistus lõunaks

11.00-11.30

11.15-11.35

11.35-12.10

12.10-12.20

12.20-13.00

12.35-12.45

Lõunasöök

11.30-12.00

11.35-12.05

12.10-12.40

12.20-12.50

12.30-13.00

12.45-13.15

Lõunauinak

12.00-15.00

12.05-15.00

12.40-15.00

12.50-15.00

13.00-15.00

13.15-15.00

Ärkamine, õhu- ja   veeprotseduurid

15.00-15.30

15.00-15.30

15.00-15.30

15.00-15.30

15.00-15.30

15.00-15.30

Oode

15.30-16.00

15.30-16.00

15.30-16.00

15.30-16.00

15.30-16.00

15.30-16.00

Vabad tegevused, mängud,   õppetegevused

16.00-16.40

16.00-16.40

16.00-16.30

16.00-16.30

16.00-16.30

16.00-16.30

Ettevalmistus jalutuskäiguks,   jalutuskäik

16.40-18.00

16.40-18.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

 

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab pedagoog lapse arengutaset, vanust ning lapse huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul üldjuhul põhimõttest- lähemalt kaugemale, ükslikult üldisemale.

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks seab õpetaja õppeaasta üldeesmärgid, milles kajastuvad laste üldoskused:

-mänguoskused;

-tunnetus- ja õpioskused;

-sotsiaalsed oskused;

-enesekohased oskused.

 

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostavad õpetajad nädalaplaani. (Lisa  ).

Õppekasvatustegevused, valdkonnad ja teemad on omavahelises seoses. Rühma õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha vajadusel muudatusi.

 

Õppetegevuste üldine arv nädalas

 

1-2   a.

2-3   a.

3-4   a.

4-5   a.

5-6   a.

6-7   a.

Mina ja keskkond

1

1

1

1

2

1

Keel ja kõne

2

2

2

3

3

4

Matemaatika

1

1

1

1

2

2

Liikumine

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Muusika

2

2

2

2

2

2

Kunst

 

 

 

 

 

 

-          Voolimine

1

1

1

1

1

1

-          Joonistamine

1

1

1

1

1

1

-          Aplikatsioon/konstruerimine

0/1

1

1

1

1

1

-          Tööõpetus

0

0

1 kord kuus

1

1

1

Eesti keel

0

0

2

2

2

3

 

Märkused:

 1. 1-3 aastaste laste õppetegevused kestavad 10-15 minutit, 3-5 aastaste laste õppetegevused kuni 25 minutit, 5-6 aastaste laste õppetegevused 30 minutit ning 6-7 aastaste laste õppetegevused kuni 35 minutit.
 2. 1-3 aastaste laste õppetegevuste arv päevas ei tohi ületada 2 õppetegevust, 3-6 aastaste laste jaoks 3 õppetegevust ning 6-7 aastaste laste jaoks 4 õppetegevust.

Rühma õppe- ja kasvatustegevusi viiakse läbi turvalises, esteetilises ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas, rakendatakse õuesõppimise võimalusi.

 

Erivajadusega laps

Tallina Seli Lasteaias toimub erivajadusega lapse toetamine meeskonnatööna, kuhu kuuluvad kõik lapsega tegelevad inimesed (rühmaõpetajad, õpetaja abi, liikumisõpetaja, muusikaõpetaja, medõde ja logopeed)

 

Erivajaduse välja selgitamise aluseks on:

-lapse arengu hindamise süsteem;

-õpetajate tähelepanekud;

-logopeedi vaatlus;

-medõde vaatlus.

 

Erivajadusega lapse arengu toetamise põhimõtted:

 • varajane sekkumine;
 • koostöö erinevatel tasanditel: lapsevanemad, erispetsialistid, õppenõustamiskeskus;
 • individuaalne lähenemine lapsele vastavalt tema erivajadusele.

              Erivajadusega lapse arengu toetamise korraldus:

-eripedagoogiline tugi_logopeed;

-tugiõpetaja töö_ individuaalse arenduskava koostamine ja individuaalne töö lastega;

-koolipikendusega lapsele koostatakse individuaalne arenduskava parendust vajavas valdkonnas

-muukeelsele lapsele luuakse suhtlussituatsioone, laiendatakse sõnavara, arvestatakse ja austatakse lapse kultuurilist tausta, vajadusel saab abi tugiõppest;

-tervishäiretega laste puhul toetab lasteaed perearsti või eriarsti soovitusi;

-andeka lapse puhul tehakse koostööd lapsevanemaga (ind. arenduse kaart)

 

Vastavalt lapse vajadusele suunatakse laps konsultatsioonile erialaspetsialisti juurde või koostatakse lapsele individuaalne arenduskava. Individuaalse arenduskava koostamisel ja teostamisel on rühma õpetajale toeks tugiõpetaja ja logopeed.

Lasteaia medõde ja liikumise õpetaja jälgivad laste tervist, nõustavad lapsevanemaid ja propageerib tervislikke eluviise nii laste, lastevanemate kui ka personali hulgas.

 

Koostöö lapsevanemaga

Koostöö põhimõtted:

 • Üksteiast usaldav ja lugupidav õhkkond
 • Lapsest lähtuvus

Koostöö korraldus:

Teavitamine

 • Arenguvestlused (vähemalt kord õppeaastas)
 • Koosolekud (vähemalt 2 korda õppeaastas)
 • Individuaalsed vestlused (rühma õpetajad, logopeed, medõde)
 • Rühma stendid
 • Asutust tutvustav voldik
 • Lasteaia kodulehekülg
 • Koolitused
 • E-posti loend

Kaasamine

 • Perepäevad
 • Rühmasisesed üritused
 • Lastevanemate e-postiloendi kaudu

Tagasiside

 • Hoolekogu
 • Rahulolu uuring
 • Arenguvestlus
 • E-posti loend

 

 

3. ÕPPE- JA KASVATUDTEGEVUSE KORRALDUS

3.1. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

3.1.1. Õppeaasta

Tallinna Seli lasteaias on õppe- ja kasvatustegevus korraldatud õppeaastati. Õppeaasta algab1.septembril ning kestab 31.augustini.

Aktiivne õppeperiood toimub 1 septembrist-31.maini.

3.1.2. Suvekuudel toimub õpitu kordamine ja põhirõhk on mängulistel õuestegevustel. Rühma õppe- ja kasvatustöö päevikutesse lastega läbiviidud tegevused kogu õppeaasta jooksul, ka suveperioodil õppetegevuste välisel ajal ja suvistes valverühmades.

3.1.3. Lasteaia suvise kollektiivpuhkuse ajal töötavad lasteaias valverühmad. Valverühmade arvu ja rühmade lahtiolekuaja määrab lasteaia direktor vastavalt vajadusele.

3.1.4. Tallinna Seli Lasteaed kõik rühmad on avatud 7.00-17.45.  17.45-19.00 töötab valverühm.

3.1.5. Rühmas töötab kaks õpetajat ja õpetajaabi.

 

3.2. Iga õppeaasta alguses koostavad õppealajuhataja koostöös rühmaõpetajate, muusika-, eesti keele  ja liikumisõpetajatega Tallinna Seli Lasteaia õppeaasta tegevuskava.

Tegevuskava uuendused ja muudatused tulenevad eelmise õppeaasta sisehindamise tulemustest. Aasta tegevuskava kinnitab lasteaia direktor.

Aasta tegevuskavas tuuakse välja järgmised punktid:

 • Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid;
 • Õppe- ja kasvatustöö põhisuunad;
 • Õppeaasta ettevõtmiste plaan;
 • Laste arengu toetamine;
 • Tallinna Seli Lasteaia lasteajaõpetajate täiendkoolitus;
 • Koostöö sidusgruppidega;
 • Pedagoogilise nõukogukoosolekute plaan;
 • TallinnaSeli La pedagoogiline personal;
 • Rühmade tunniplaan.

 

Viimati muudetud 09.05.2024