Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

TALLINNA SELI LASTEAIA KODUKORD

TALLINNA SELI LASTEAIA KODUKORD

KINNITATUD

Tallinna Seli Lasteaia hoolekogu  

protokolli 23.10.2019 nr 01 otsus 7.1.

ning Tallinna Seli Lasteaia   direktori

käskkirjaga 23.05.2022 nr 1-2/04   

 

Tallinna Seli Lasteaia kodukord

 

  1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5 Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

2. Lapse  saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Soovitatavalt on laps rühmas hommikul kell 8.30,  et süüa hommikusööki. Lapse jaoks on oluline alustada oma lasteaiapäeva koos kaaslastega, sellepärast tuua laps (kes ei söö hommikusööki) lasteaeda hiljemalt 8.50, enne õppetegevuste algust. Valverühm töötab ajavahemikul 17.45-19.00. Valverühma võetakse last alates kolmandast eluaastast.

2.2. Vanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule või tuleb hiljem lasteaeda.

2.3. Lapse tulekust lasteaeda peale 9.30 teatab vanem kindlasti rühmaõpetajale hiljemalt sama päeva hommikul (kell 9.30 täpsustab kokk kohalolijate arvu).

2.4. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Peale seda, kui lapsevanem on lapse rühmast või jalutuskäigust ära võtnud,  veendub lapsevanem enne lahkumist, et  õpetaja on  teda märganud (ütleb õpetajale "Head aega") ja lahkub lapsega lasteaia territooriumilt. Lapsevanemale alkoholi-või narkojoobe tunnustustega last üle ei anta! Kui lapsevanem soovib lapsele järgi tulla enne lõunauinakut, on vaja anda sellest teada õpetajale varakult.

2.5. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule/isikutele (perekonnaliikmetele) teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat kirjalikult.

2.6. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.7. Lasteaia territoorium on ette nähtud ainult lastele väljas olemiseks õpetajate järelevalve all. Laste ohutuse tagamiseks on vajalik, et lapsevanem väljuks koos lapsega territooriumilt ja ei jääks oma lapsega territooriumile jalutama.

3. Lapse  tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest (häiretest) lapsevanemat, med.õde ja vajadusel  direktorit. Rühma õpetajal peavad olema lapse kohta tõesed andmed, seepärast tuleb kindlasti teavitada muutunud telefoninumbritest või aadressist.

3.4. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid või toidulisandeid. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi (rikke) korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele/diabeediga lapsele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kirjalikul kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.5. Õpetajat tuleb teavitada lapse erivajadusest (nt allergia, epilepsia ja teisest kroonilistest haigustest).

3.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat (med.õde, õppealajuhatajat) esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.

3.7. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.8. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid, sh kamm, taskurätt/ühekordsed taskurätikud ja vajadusel vahetuspesu. Sõimelapsel on kapis mähkmed.

3.9. Lapse riietus on puhas ja terve (jope lukud). Riided ja jalanõud peavad olema mugavad, mida laps saab ise kergesti selga ja jalga panna. Et vältida isiklike asjade kaotsiminekut, asjad peavad olema märgistatud.   

3.10. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.11. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.12. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile. Õnnetuste vältimiseks ei ole lasteaias lubatud lapsel kanda kaelas rippuvaid ehteid-kette-paelu ja sõrmes sõrmuseid.

3.13. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.14. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lasteasutuse õues.

3.15. Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Tuppa ei ole last võimalik jätta, sest sel ajal toimub rühma koristus ja tuulutamine.  

4. Turvalisuse  tagamine

4.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

4.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.

4.3.Võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on takistatud.

4.4. Laste turvalisuse huvides lasteaia õuevärav on suletud.

4.5. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.

4.6. Lasteasutuse õue ala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

4.7. Lapsed toovad lasteaeda kaasa oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.8. Lapsele ei tohi kaasa anda ohtlikke esemeid ja mänguasju (nt. ravimeid, klaasist esemeid, pisidetaile sisaldavaid mänguasju, militaarse iseloomuga mänguasju jmt.).

4.9. Viibides oma lapsega lasteaia õuealal tuleb järgida samu reegleid, mis on kehtestatud rühma õpetajate poolt õuesviibimise ajaks.

4.10.Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit. 

4.11. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.12. Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.

4.13.  Lastega õues oleku ajal viibivad laste rühmaga koos piisav arv turvalisuse tagamiseks piisav arv töötajaid. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega, tagab teine rühma/lasteasutuse töötaja õue jäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.14.  Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

5. Ürituste korraldus

5.1. Lasteaia õpetajad  võivad pildistada lapsi lasteürituste ja õppetegevuste ajal. Need pildid võivad olla kajastatud lasteaia kodulehel, rühma blogis, publikatsioonides lasteaia kohta meedias. Kui lapsevanem ei soovi, et lasteaed kasutab tema lapse pilte lasteaia kodulehel, rühma blogis või meedias, palume sellest informeerida lasteaia juhtkonda e-posti: [email protected] või telefoni teel: 6356970, 6356361.Viimati muudetud 21.02.2024