Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kohatasu arvestamise põhimõtted

Lp lapsevanemad!
 
Alates 1.09.2022 on muutunud kohatasu arvestamise põhimõtted. Kõikides lasteaedades, kus on olemas ujula, tasuvad lapsevanemad kohatasu vastavalt Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrusele nr 27 §2 p2 .
Kõikidel lastel arvestatakse kohatasu järgmiselt:

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta on ujulaga koolieelses lasteasutuses 87,64 eurot kuus.
Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu Tallinna linna elanikele ühe lapse kohta on ujulaga koolieelses lasteasutuses 78,26 eurot kuus.
 
Alus: Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määruse nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr https://www.riigiteataja.ee/akt/411092020030?leiaKehtiv
§ 2. Vanema osa määra suurus ja teatavaks tegemine
 (2) Ujulaga lasteasutuses, kus lapsele on tagatud ujumisõppe võimalus, on vanema osa määr ühes kuus ühe lapse kohta summa, mis moodustab 13,4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.
 
 
Tähelepanu!
 
Alates 1.09.2022 on vajalik uuesti esitada kohatasu vabastuse taotlused selle õppeaasta kohta (eelmised lõppesid seisuga 31.08.2022). Kindlasti palun esitada taotlus nende laste kohta, kus ühest perest käib meie lasteaias kaks või enam last.
 
Kohatasu vabastuse kohta leiate täpsema info haridusameti kodulehelt
Soodustused ja toetused Tallinna lasteaedades | Tallinn