Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Erivajadusega laps

Erivajadusega laps

Haridusliku erivajadusega lapse õppe korraldamise põhimõtted

 

  • Individuaalsus – lapse arengu soodustamine tema individuaalsusest lähtuvalt
  • Paindlikus – arvestatakse hetkeolukorda ja lapse individuaalsust
  • Selgus – õppe- ja kasvatustöö toimub lastele arusaadavas vormis
  • Lõimitus – tegevused lõimitakse ühtseks tervikuks läbi mängu, kujundatakse oskust siduda teadmisi reaalse ja igapäevase eluga.
  • Järjepidevus – järk-järguline üleminek lähemalt kaugemale, üksikult üldisele, lihtsamast keerulisemale. Uued teadmised seostatakse eelnevalt õpituga
  • Meeskonnatöö – kodu ja lasteaia personali tihe koostöö
  • Turvalisus – tagatakse turvaline kasvukeskkond ja eduelamus.

Erirühma töö põhineb laste arengu hindamisele, sellele toetuvale arenguvestlusele, kus õpetajad koos lapsevanematega arutavad läbi lapse arengu edusammud ja püstitavad eesmärgid. Eelnevale toetudes koostatakse igale lapsele individuaalne arenduskava.

 

Lastega läbi viidavad tegevused on suures osas individuaalsed, kus arvestatakse iga lapse eripäraga ja tema individuaalsete eesmärkidega. Sarnastest eesmärkidest lähtuvalt viiakse tegevusi läbi väikeses grupis, näiteks paarides. Kogu rühmaga viiakse läbi hommikuringid, jalutuskäigud ja osaletakse üritustel. Rühma eripäraks on paljude täiskasvanute tihe koostöö lastega tegelemisel. Osalemine lasteaia ühisüritustel.

 

Lapse arengut hinnatakse kaks korda õppeaasta jooksul. Hindamise tulemustest lähtuvalt muudetakse, täpsustataks ja lisatakse eesmärke, mis kooskõlastatakse lapsevanemaga individuaalse arenguvestluse käigus. Kokkuvõttes kajastuvad edasised eesmärgid. Antakse soovitused lapse arendamiseks suveperioodil.

Viimati muudetud 09.09.2021