Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppekava

Õppekava

Tallinna Sõbrakese Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise alusdokumendiks on lasteaia õppekava, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel.

 

Koolivalmisuse hindamine ja lapsevanemale tagasiside andmise põhimõtted

 • Koolivalmiduse hindamine toimub põhiliselt kogu õppe- ja kasvatusprotsessi kestel, mil jälgitakse regulaarselt lapse vaimset, füüsilist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut;
 • Selgitatakse välja lapse arengu tase õppekavas sätestatud üldoskustes ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnaoskustes;
 • Lapsi jälgitakse vabamängus, igapäevategevustes ja pedagoogi poolt suunatud tegevustes;
 • Lapse arengu jälgimiseks koostatakse igale lapsele arengumapp, mille eesmärgiks on koguda lapse töötulemuse näidiseid, mis annavad ülevaate lapse saavutustest ja arengust pikema perioodi jooksul;
 • Lapse areng fikseeritakse kirjalikult kaks korda õppeaastas, sügisel ja kevadel. Saadud tulemused lisatakse lapse arengumappi;
 • Lapse koolivalmiduse hindamisel saadud arengu tulemusi kirjeldatakse üldoskuste ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades lapse koolivalmiduse kaardil, tuues välja lapse tugevused ja arendamist vajavad küljed;
 • Lapse arengust antakse lapsevanematele tagasisidet arenguvestluse vormis. Arenguvestluse aluseks on lapse arengumapp;
 • Arenguvestlusel osalevad lapsevanemad ja rühma õpetajad. Vajadusel võtavad arenguvestlusest osa ka lasteaia logopeed, teised õpetajad ja/või õppealajuhataja;
 • Arenguvestlus on dialoog lapsevanema ja rühma õpetajate vahel, mille käigus annavadõpetajad ülevaate lapse arengust;
 • Õpetajate poolt antav tagasiside on ettepoole suunduv, seotud vastastikku aktsepteeritavate eesmärkidega;
 • Lapsevanemale antav tagasiside algab ja lõpeb positiivselt. Probleemide esitamine on konkreetne ja toetub faktidele, mitte hinnangutele;
 • Arenguvestluse käigus tutvustatakse ja vajadusel täiendatakse Lapse arengukirjeldust (koolivalmiduse kaarti);
 • Arenguvestluse lõpus või hiljem kokkulepitud ajal kinnitavad õpetajad ja lapsevanemad oma allkirjadega Lapse arengukirjelduses (koolivalmiduse kaardil) esitatut. 

  Arenguvestluse tulemused on konfidentsiaalsed.

Viimati muudetud 18.03.2023