Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppemetoodikad

Õppemetoodikad

Õppetöö metoodikad
Õpetamisel kasutame erinevaid metoodikaid, tööviise. Meie õpetus ei toetu ühele kindlale pedagoogikale vaid kasutab mitmete erinevate pedagoogikate elemente.

 

 • Mängu kaudu õppimine, rakendades üldõpetuslikku tööviisi on teadmiste, oskuste, vilumuste kujunemisel väga oluline.
 • J. Käisi põhimõtteid järgides lõimitakse kõik õpetatav üheks tervikuks, õpetatav on seotud kodukohaga, ümbritseva loodusega, aastaaegade vaheldumisega, inimeste tööde ja tegemistega.
 • Hea Alguse elemente vaata siit
 • Montessori pedagoogika elemente, mis on suunatud lapse iseseisvuse suurendamisele,
  iseõppimisele, enesekasvatusele, rõhutades individuaalse lähenemise tähtsust. Õpetaja roll on luua sobiv keskkond, näidata kätte materjalidega (vahenditega) töötamise võtted, suunata ja juhendada last. Laps sooritades erinevaid harjutusi ilma kõrvalise abita, kogeb hakkamasaamist ja positiivset õpikogemust.
 • Metoodika „Kiusamisest vaba lasteaed“, mis on ennetava iseloomuga ja üles ehitatud
  sotsiaalsete käitumismudelite harjutamisele, mille eesmärk on tugevdada lastevahelist ühtsustunnet. Käitumismudelite omaks võtmisega peaks  lastel välja kujunema hea ja püsiv käitumiskultuur.

 

Tugiteenused
Logopeediline korrektsioonitöö
Eesmärgid:

 • Kõnepuuete ennetamine, varajane avastamine ja vajaduse korral harjutusravi
 • Kõnepuude korrektsioonHäälikuseade
 • Peenmotoorika arendamine
 • Tajude, mälu ja tähelepanu treening
 • Eeltöö lugema-ja kirjutama õppimiseks

Töökorraldus:

 • Õppeaasta algul- septembris, kontrollib logopeed kõikide lasteaias olevate laste kõnet ja fikseerib tulemused rühma õppe- ja kasvatustöö päevikus ning teavitab abi vajavate laste vanemaid.
 • Logopeed määrab abi vajavate lastega töötamise järjekorra  ja koostab lapsele logopeedilise abi plaani
 • Logopeed arvestab lastega tegevuste läbiviimisel rühmade päevakava
 • Logopeedi tunnid toimuvad nii individuaal- kui ka grupitundidena
 • Logopeed teeb koostööd lasteaiaõpetajate ja vanematega:
 1. edastab vajadusel harjutusvara lapsevanemale
 2. osaleb laste arengu ümarlaudades
 3. vajadusel osaleb perevestlustel
 4. tutvustab lastega tehtavat logopeedilist tööd lapsevanemate infotundides
 5. nõustab vanemaid ja õpetajaid koolipikenduse küsimustes

Lasteaia logopeed-Inna Demkiv; eripedagoog - Jelena Smirnov

Vastuvõtt ja vanemate nõustamine eelneval kokkuleppel tel.6520394
 

Viimati muudetud 21.02.2024