Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Soodustused

Soodustused

Soodustuse kasutamine

Enamasti tuleb sõidusoodustuste kasutamiseks:

 • soetada Ühiskaart või sellega samaväärne kaart;
  • isikustada Ühiskaart või registreerida ISIC kaart piletisüsteemis.
  • valideerida ühissõidukisse sisenedes sõiduõigus, asetades Ühiskaardi validaatoril selleks tähistatud kohale;
  • kanda kaasas muid sõidusoodustuse olemasolu tõendavaid dokumente (nt pensionitunnistus, puuet tõendav dokument või represseeritu tõend).

Ühiskaardist ja isikut tõendavast dokumendist piisab sõidusoodustuse olemasolu tõendamiseks juhul, kui sõitja andmed on olenevalt sõidusoodustuse põhjusest kantud

 • Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) või
 • Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi (SKAIS) 

Sõidusoodustuse aktiveerimiseks tuleb Ühiskaart uuesti isikustada, kui soodustuse saamise alus (rahvastikuregistrijärgne elukoht, õpilase õppeasutus jms) on muutunud.

Ühiskaardi kontol oleva sõidupileti omanik ja sõidusoodustuse õigusega isik on kohustatud Ühiskaardi valideerima igal ühissõidukisse sisenemisel.

Tallinlane 

Tallinlasel on tasuta sõidu õigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi  trammides, trollides ja linnaliinibussides (nr 1–94), Tallinna piires Elroni rongides 

Tallinlane

 Tasuta sõidu õigust tõendab

isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn

valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut   tõendava dokumendiga

 

Tasuta sõidu õiguse saamiseks on kohustus igal ühissõidukisse sisenemisel sõit Ühiskaardiga valideerida. Isiku rahvastikuregistrijärgset elukohta kontrollib e-piletisüsteem automaatselt vähemalt üks kord kuus. Kui isik registreerib end aadressil, mis ei asu Tallinnas, muutub sõidusoodustus kehtetuks.

Valideerimisel tuleb eelnevalt kontrollida, et näitate õiget kaarti. Mitme kaardi üheaegne näitamine validaatorile (näiteks rahakoti vahel) võib kaasa tuua ebasoovitava piletiostu.

Alates 2019. aasta 01. jaanuarist jõustub rahvastikuregistri seaduse uus redaktsioon. Olulise muudatusena kustutatakse registrist ainult linna või linnaosa täpsusega kirjas olevad isikud. See tähendab, et rahvastikuregistrisse kandmiseks peab isik esitama selle elukoha täpse aadressi, kus ta alaliselt või peamiselt elab. Võimalike arusaamatuste vältimiseks palume isikutel, kes kasutavad Tallinna ühistranspordis tasuta sõidu õigust, kontrollida oma elukoha andmed rahvastikuregistris.

Õpilane ja üliõpilane

Kes?

Sõidusoodustuse õigust tõendab

Sõiduõigus                              

kuni 19-aastane (k.a) õpilane

valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga või sellega samaväärne kaart

tasuta

üliõpilane või keskkooli baasil kutsekooli õpilane

valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga või sellega  samaväärne kaart

sooduspilet

 Ühiskaardi asemel kasutatav ISIC kaart tuleb registreerida piletisüsteemis.

Ühiskaardi abil saab sõidusoodustuse õigust tõendada vaid sõitja kuulumisel EHIS-esse. Sõiduõiguse saamiseks on isik kohustatud Ühiskaardi valideerima igal ühissõidukisse sisenemise.

Ühe tunni sooduspiletit QR-piletina on elukohast sõltumata õigus kasutada järgmistel isikutel allnimetatud dokumentide alusel:

1) õpilane, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Eesti Vabariik - IYTC noortekaart või ISICu õpilaspilet (ISIC Scholar);
2) üliõpilane - Eesti üliõpilaspilet, ISICu üliõpilaspilet (SEB ISIC Tudeng Electron või Swedbanki ISIC MasterCard Tudengikaart) või IYTC noortekaart;

Koolibussi kasutamine on alg,-põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele tasuta. Koolibussi sisenemisel peab õpilane näitama juhile oma õpilaspiletit.

Pensionär

Kes?

 Sõidusoodustuse õigust tõendab

    Sõiduõigus

pensionär

 • valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga, või sellega samaväärne kaart (kui tema andmed on kantud SKAISi), või
 • valideeritud QR-pilet koos Eesti Vabariigi pensionitunnistuse ja isikut tõendava dokumendiga      

sooduspilet

65‑aastane ja vanem isik

valideeritud isikustatud Ühiskaart   koos isikut tõendava dokumendiga või Eesti Vabariigis väljastatud isikut tõendav  dokument

 

 

tasuta

65‑aastasel ja vanemal isikul pole valideerimine kohustus, kuid soovituslik.

Koolieelik ja väikelapse saatja

Kes?

  Sõidusoodustuse õigust tõendab Sõiduõigus 
Koolieelik Ühiskaarti ega isikut tõendavat dokumenti ei ole vaja       Tasuta
Alla 3‑aastase väikelapse saatja        Ühiskaarti ega isikut tõendavat dokumenti ei ole vaja

Tasuta

    

Puudega inimene ja tema saatja

Kes?

   Sõidusoodustuse õigust tõendab    Sõiduõigus
 Puudega laps   ja tema saatja

Puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga. Puudega lapse saatjalt dokumenti ei nõuta.

 Tasuta

Sügava puudega 19‑aastane või vanem isik ja   tema saatja

Puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta.

 Tasuta

Sügava või raske nägemispuudega isik ja tema   saatja

Puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta.

 Tasuta

Raske või keskmise puudega 19-aastane või vanem   isik

Puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga.

 Sooduspilet

 

 

 

Raske või keskmise puudega mittetallinlasest isikul tuleb Tallinna ühistranspordis sõidusoodustuse õiguse  saamiseks Ühiskaardi isikustamisel aktiveerida Ühiskaardi kontol sõidusoodustus kas müügipunktis või veebilehel www.pilet.ee, tehes märke lahtrisse „Olen sooduspiletiga sõitja. Esitan vajaduse korral sõidusoodustuse õigust tõendava dokumendi“ või pöörduda Tallinna Linnakantselei teenindusbüroosse Vabaduse v 7  Ridango AS klienditoe spetsialisti poole (esitada kehtiv puudeotsus /puudekaart/ koos isikut tõendava dokumendiga) või saata aadressile [email protected] sellekohane digiallkirjastatud avaldus, millele on digiümbrikus lisatud  skaneeritult kehtiv puudeotsus. Töövõime kaart ei anna alust sõidusoodustuse õiguse saamiseks.

Lasterikka pere vanem, kes ei ole tallinlane

 Lasterikka pere vanem valideerib igal ühissõidukisse sisenemisel sõiduõiguse isikustatud Ühiskaardiga.

Kes?

Sõidusoodustuse õigust tõendab    Sõiduõigus

Kolme või enama lapsega pere vanem

Valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga ja kohaliku omavalitsuse   sotsiaalhoolekandeosakonna tõend.

Sooduspilet

Kolme või enama lapsega pere vanem

Valideeritud ühe tunni sooduspilet QR-piletina koos isikut tõendava dokumendiga ja kohaliku omavalitsuse   sotsiaalhoolekandeosakonna tõend.

Sooduspilet 

Kolme ja enama lapsega pere vanemal (kes ei ole tallinlane) tuleb Ühiskaardi isikustamisel aktiveerida Ühiskaardi kontol sõidusoodustus kas müügipunktis või veebilehel www.pilet.ee, tehes märke lahtrisse „Olen sooduspiletiga sõitja. Esitan vajaduse korral sõidusoodustuse õigust tõendava dokumendi“.

Represseeritu

Represseeritul ja temaga võrdsustatud isikul on tasuta sõidu õigus Tallinna ühistranspordis.

Tasuta sõidu õigus on valideeritud isikustatud Ühiskaardiga või represseeritu tõendiga.

Tšernobõli veteran

Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnul tasuta sõidu õigus Tallinna ühistranspordis.

Tasuta sõidu õigus on valideeritud isikustatud Ühiskaardiga või Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnu tunnistusega. 

Kaitseväelase vormiriietuses ajateenija

Vormiriietuses  kaitseväe ajateenijal on Tallinna ühistranspordis tasuta sõidu õigus ja seda tõendab valideeritud isikustatud Ühiskaart või väeosa tõend ajateenistuses viibimise kohta.

Ametiisik

Ametiisik saab Ühiskaarti kasutada tasuta sõidu õiguse tõendamiseks juhul, kui tema andmed on sisestatud asjaomasesse andmebaasi.

Kes?

Mille alusel?   Sõiduõigus

vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnik

töötõend

tasuta

Tallinna linnaosa valitsuse, selle hallatava asutuse või Tallinna   Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse hooldustöötajal tööülesannete   täitmisel

valideeritud isikustatud Ühiskaart

tasuta

Tallinna ühistranspordis sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu alusel   tegutseva veondusettevõtte töötajal

valideeritud isikustatud Ühiskaart

tasuta

Tallinna linna ametiasutuse teenistuja  tööülesannete täitmisel

valideeritud isikustatud Ühiskaart

tasuta

Isikustatud Ühiskaart kehtib vaid koos isikut tõendava dokumendiga.

Viimati muudetud 04.06.2024