Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Sotsiaaltoetused ja -teenused erivajadusega inimesele

ENG / RUS 

Lehelt leiad teenused ja toetused, mida pakub Tallinna linn inimesele, kellel on füüsilisest või vaimsest tervisest tingitud erivajadus. Samuti leiad siit infot riigi sotsiaaltoetuste ja teenuste kohta. 

Viipekeeles suhtlejale 

Nõustamine ja tugi viipekeeles suhtlejale, kes vajab lisaabi igapäevastes tegevustes. 

Viipekeeles suhtlejad

Viipekeele tõlk
Eesti viipekeele tõlk avalike teenuste kasutamiseks või perekondlikel sündmustel osalemiseks, 2-3 tundi kuus

Sotsiaalnõustamine viipekeeles
Abi igapäevaelus ettetulevate probleemide lahendamisel, töö leidmisel, suhtlemisel. 

Viipekeele õpikud lastele ja vanematele 
Viipekeele e-õpikud kuulmispuudega lastele ja nende kuuljatele pereliikmetele, viipekeeles suhtlemiseks

Kaugtõlke teenus
Tasuta kaugtõlketeenus on mõeldud kuulmislangusega (peamiselt kurtidele) inimestele. Kaugtõlketeenust osutatakse Skype’i kaudu. 

Tugiteenused ja tugiisik

Teenused, mis toetavad erivajadusega inimese iseseisvat toimetulekut kodus ja väljaspool kodu. 

Juhtkoer

Isiklik abistaja 
Füüsiline abi igapäevaelus, abi liikumisel, liikumispuudega inimese saatja.

Koduõde 
Patsiendile, kes ei vaja haiglas viibimist, kuid vajab õendusabi

Koduteenus
Abi koristamise,  kütmisega või muude majapidamistöödega, poes või apteegis käimisega.  Abistamine hügieenitoimingutega. 

Abivahendid 
Abivahend riigipoolse soodustusega. 

 

Tugiisik intellektihäirega inimesele 
Tugi ja juhendamine igapäevaelus, suunamine, motiveerimine suurema iseseisvuse jaoks 

Psüühikahäirega inimese tugiteenus
Psüühikahäirega inimese toetamine, teenus on mõeldus ka olukorras, kus inimene ei ole ise valmis abi vastu võtma. 

Juhtkoera pidamise toetus 
Raske või sügava nägemispuudega inimese juhtkoera eest makstav toetus, makstakse kord kvartalis.

Igapäevaelu toetamine 
Erihoolekandeteenus inimesele, kes vajab oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet.  

Rehabilitatsiooniteenus (teenused puudega või piiratud töövõimega inimesele, et õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osalemiseks, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist. )

 

 

Abiks hooldajale 

Erivajadusega inimese hooldaja saab taotleda hooldajatoetust või lühiajalist puhkust hooldamisest. 

tegevusteraapia

Puudega inimese hooldaja 
Hooldaja määramine täisealisele erivajadusega inimesele. Hooldajatoetuse taotlemine. 

 Omastehooldaja asendamine 
Abivajaja hooldamine, kui omastehooldaja vajab lühiajaliselt puhkust ja vaba aega 

Eestkoste seadmine
Käib kohtu kaudu.  Inimesele määratakse seaduslik esindaja, kes kaitseb tema vara, õigusi ning huve, kui ta ei suuda ise seda oma vaimse tervise tõttu teha. 

Päevahoid mäluhäirega eakale 
Turvaline keskkond dementsusega eakale, kes vajab päevahoidu. Perele, kes ei saa eakat üksi jätta. 

 Sotsiaaltoetused ja majanduslik toimetulek

Arvepidamine

Toimetulekutoetus
Abi toimetuleku tagamiseks, sh ravimite, abivahendite või muu eluks vajaliku ostu kompenseerimiseks.

Sissetulekust sõltuvad toetused
Abi ravimite, abivahendite või muu eluks vajaliku ostu kompenseerimiseks. 

Pensionilisa
Makstakse vanadus- või töövõimetuspensionäridele ning vähenenud töövõimega inimestele sünnipäevale eelneval kuul

Juhtkoera pidamise toetus 
Raske või sügava nägemispuudega inimese juhtkoera eest makstav toetus, makstakse kord kvartalis.

Võlanõustamine 
Kuidas tulla toime  tekkinud võlgnevuste ja nende tasumisega ning kuidas vältida uute võlgade teket. 

Majandamisnõustamine
Inimest ja tema pere nõustatakse, kuidas rahaliselt paremini toime tulla ja ennetada võlgadesse sattumist.

 Vaata ka sotsiaalteenuseid toimetulekuraskustes inimesele.

 

Eluruum

Toetavad teenused erivajadusega inimese kodus ning elupinna leidmine sotsiaalhoolekande kaudu. 

Häirenupp randmel jahoolekandetelefon

Eluruumide kohandamise hüvitamine 
Kodu kohandamine puudega inimesele, kaldteede paigaldamine, iseseisev kodune toimetulek liikumispuudega inimesele 

Koduteenus
Abi koristamise, kütmise või muude majapidamistöödega, poes või apteegis käimisega. Abistamine hügieenitoimingutega. 

Häirenupp 
Aitab tõsta kodus elavate eakate ja puuetega inimeste turvatunnet, samuti tagada abi jõudmise teenuse kasutajani võimalikult kiiresti

Iseseisvasse ellu tagasi aitamine 
Sotsiaalmajutus, nõustamine ja juhendamine, inimese või pere toimetulekuvõime parandamine, toetus iseseisvaks eluks.

Erihoolekandeteenused 
Toetavad teenused erivajadusega inimesele, toetatud elamise ja kogukonnas elamise teenus ning ööpäevaringne erihooldusteenus teenuseosutaja pakutud elupinnal. Taotlemine toimub läbi Sotsiaalkindlustusameti. 

Üldhooldekodu
Ööpäevaringne hooldamine üldhooldekodus, inimesele, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abiga.

Sotsiaaleluruum 
Elamispinna eraldamine, sotsiaalkorterid Tallinna elanikele

Varjupaik 
Öömaja, vältimatu sotsiaalabi

Transport ja ligipääsetavus 

Taksoveoteenus

Tallinna ligipääsetavuse infosüsteem
Tallinna ühiskondlike objektide ligipääsetavuse info kaardil. Veebileht on mõeldud erivajadustega inimesele, kuid ka lastega vanematele, eakatele, turistidele 

Sotsiaaltransport 
Linna poolt täielikult või osaliselt tasutud transporditeenus liikumis-, nägemis- ja vaimupuude või psüühikahäirega inimesele regulaarseteks või üksikuteks sõitudeks 

Abivahendite taotlemine
Abivahendite taotlemine riigipoolse soodustusega. 

Isiklik abistaja 
Füüsiline abi igapäevaelus, abi liikumisel, liikumispuudega inimese saatja.

Parkimiskaart 
Lihtsamini ligipääsetav parkimiskoht puudega inimesele või tema saatjale

 

 

Kogemusnõustamine

Grupitöö

Kogemusnõustamine nägemispuudega inimesele
Grupitöö ja individuaalne kogemisnõustamine, igapäevaelu oskuste arendamine, sotsiaalne kaasatus, ka peale traumat või tervisekahjustust elumuutustega kohanemiseks.

Kogemusnõustamine psüühikahäirega inimesele 
Abi ja tugi inimeselt, kes on psüühilisest haigusest hästi taastunud, innustamine, motiveerimine 

Psühhosotsiaalne nõustamine nägemispuudega lastele ja täiskasvanutele 
Pereliikmete ja tugivõrgustiku puudespetsiifiline nõustamine, kliendi oskuste arendamine 

Psüühilise erivajadusega noorte tugigrup
Psühholoogiline nõustamine ja teraapia esmase psüühilise haiguse episoodiga 18-30. aastastele noortele. 

Töötamine ja õppimine 

Tüdruk arvutiga

Töökeskused ja töötamise toetamine ning pikaajaline kaitstud töö - töötamise võimalused inimeste jaoks, kes ei ole oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu võimelised töötama tavalistes töötingimustes avatud tööturul, vaid vajavad sobivat töökeskkonda, jõukohast töötempot ning juhendamist ja abi. 

Eesti töötukassa teenused
Vähenenud töövõimega inimestele, töökoha kohandamine, töövõime hindamine, kaitstud töö, karjäärinõustamine, töövõimetoetus.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Õppimisvõimalused toetavas ja rahulikus õppekeskkonnas, individuaalne lähenemine

Tallinna Kopli Ametikool 
Õppimisvõimalused haridusliku erivajadusega õpilasele

Tööõigusnõustamine 
Nõustaja vastab töölepingut, puhkust, palka, töösuhteid puudutavatele küsimustele

Kuuldematerjalide koostamine 
Paberkandjal  info, teabe ja õppematerjalide muutmine helifailideks.

Vaba aeg 

Naine laua taga

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus 
Vaba aja veetmine ligipääsetavates ruumides, koolitused, tegevused 

Linnaosade päevakeskused 
Huvitegevus ja vaba aja veetmise võimalused, sotsiaalteenused, toitlustamine 

Raamatukogu koduteenindus 
Teavikute tellimine ja kojuvedu kord kuus 

Kuuldematerjalide koostamine 
Paberkandjal  info, teabe ja õppematerjalide muutmine helifailideks.

Päevahoid mäluhäirega eakale 
Turvaline keskkond dementsusega eakale, kes vajab päevahoidu. Perele, kes ei saa eakat üksi jätta. 

 

 

Asutused, kes pakuvad erivajadustega inimestele teenuseid 

  • Käo Tugikeskus - täiskasvanud teenusekasutajal on võimalus saada igapäevaelu toetamise teenust

 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti projektid 

Euroopa Sotsiaalfondi ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti projektid erivajadustega inimeste toetamiseks. 

 

 

Küsi julgelt nõu!

Teenuste ja toetuse kohta informatsiooni saamiseks pöördu elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonda.

Linnaosade kontaktid:

Haabersti Linnaosa Valitsus 
Ehitajate tee 109a/1
Ingrit Säär
6404830
ingrit.saar@tallinnlv.ee

 

Kristiine Linnaosa Valitsus
Metalli tn 5 
Maarika Evertsoo
6457109
maarika.evertsoo@tallinnlv.ee

 

Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Pallasti tn 54 
Kadri Peljo
645 7736
kadri.peljo@tallinnlv.ee

 

Mustamäe Linnaosa Valitsus
E.Vilde tee 118
Aivi Kokk
6457561
aivi.kokk@tallinnlv.ee

 

Nõmme Linnaosa Valitsus
Valdeku tn 13
Larina Sein
6457386
larina.sein@tallinnlv.ee

 

Pirita Linnaosa Valitsus
Kloostri tee 6
Anet Asumets
6457640
anet.asumets@tallinnlv.ee

 

Tallinna Kesklinna Valitsus
Pärnu mnt 9
Annika Torjus
6457848 
annika.torjus@tallinnlv.ee

 

Põhja-Tallinna Valitsus
Kari tn 13 
Kaili Õunmann
6457093
kaili.ounmann@tallinnlv.ee

 

Viimati muudetud 28.07.2022