Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Linna poolt pakutavad uurimisteemad (Raestipendium)

Pakume Tallinna linna ametiasutuste poolt magistrantidele ja doktorantidele välja uurimisteemasid, millega on võimalik kevadel kandideerida Raestipendiumile (vt allolev loetelu). Neid uurimisteemasid on lubatud vähesel määral modifitseerida ja ümber sõnastada. Kindlasti tuleks allpool loetletud uurimisteemade valiku ning ka modifitseerimise puhul teavitada sellest e-postiaadressil raestipendium@tallinnlv.ee, et vältida topeltuurimist. Muidugi on soovitatavad ka otsekontaktid ja koostöö Tallinna linna ametiasutustega uurimisteemade määratlemiseks, juhul kui on soov uurida mõnda küsimust, mida allolevas nimekirjas ei ole nimetatud.

Ootame kandideerima!

Tallinna Haridusamet

 • Muutunud õpikäsituse parimad praktikad Tallinnas
 • Koolist väljalangemise ennetamine. Võimalused ja praktikad
 • Kooli- ja lasteaiadisain muutunud õpikäsituse toetamiseks. Uuenenud õpikeskkond
 • Haridusasutuse  ja õpetajate koostöö kogukonnaga
 • Koolivõrgu arendamine Tallinnas - elukohalähedase kooli plussid ja miinused
 • Koolipäeva disain, sh hariduskorralduslikud võimalused koolipäeva ülesehitamisel ( tunni pikkus, koolpäeva pikkus, kogupäevakool, II vahetus jms)
 • Väikeklass elukohajärgses koolis
 • HEV õpilane tavakoolis, kooli õpilaste kohanemisvõime toetamine, psühholoogilised takistused ja tugiteenused õpilaste kaasamise toetamiseks
 • Lapsevanema valikud hariduses, näiteks õppekeel, metoodikad, piirkond, õppeasutuse suurus
 • Lapsevanema, õpetaja ja haridusasutuse koostöö, konfliktid, vastuolud ootustes
 • Väärtuskonfliktid haridusasutuses
 • Multikultuursuse praktika Tallinna haridusasutustes. Valmisolek ja probleemid
 • Keeleõppe võimalused, erinevad metoodikad
 • Huvitegevuse valikud ja võimalused. Vanemate laste/ õpilaste vajaduste arvestamine, mittearvestamine
 • Huvihariduse roll haridusasutuse õppekavas. Koostöövõimalused, formaalse ja mitteformaalse hariduse lõiming ja tasakaal
 • Vanemate ootused haridusasutuse juhtimisele, pedagoogide tööle
 • Pedagoogide ootused juhile/ personalijuhtimise erinevad stiilid, suundumused, parimad praktikad Tallinnas
 • Digipööre hariduses - plussid ja miinused pedagoogide igapäevatöös
 • Digipööre hariduses – koolikott ja digilahendused
 • Digipööre hariduses - koolipäev ja digilahendused
 • Õpilase koolipäeva pikkus ja tervis

Tallinna Strateegiakeskus

 • Tallinna ametliku veebilehe tallinn.ee ja selle alamlehekülgede või nende osade kasutusmugavuse uuringud
 • Tallinn kui „viieteist minuti linn“. Mismoodi seda luua? Kas elanikud on kodulähedastest keskustest (hea avalik ruum – nt linnaväljak, rahustatud liiklus, igapäevased teenused, värav kiiresse ühistranspordivõrku) huvitatud? Kuidas kodanikke nende loomisse kaasata?

 • Linna strateegiliste projektide ja tegevuste ex-ante/ex-post mõjude hindamise mudel

 • Tallinn kui merelinn –  ootused ja võimalused

 • Tallinna süsinikuneutraalsuse saavutamise võimaluste analüüsimine

 • Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu stsenaariumid

 • Tallinna linnapiirkonna jätkusuutlik planeerimine ja säästvat liikumist soodustava ja isiklikust autost sõltumatu asustusstruktuuri planeerimine (ruumilise arengu põhimõtete ja juhiste väljatöötamine, liikuvuslahenduste ühtne planeerimine uutele töökohtadele, keskustele ja sotsiaalsele taristule, keskuste planeerimine terves linnaregioonis, et tekitada kvaliteetsetele igapäeva- ja ühistransporditeenustele nõudlust, linnaregiooni keskuste planeerimine olemasolevatesse ja RailBaltic raudteekoridoridesse)

 • Kas Eesti õigusruum soodustab säästvat liikuvust? Kas ja milliseid muudatusi on vaja rakendada?

 • Rohealade sidususe rakendusuuringud

 • Teenuste koosloome - kuidas kaasata passiivseid ühiskonnagruppe strateegilisse planeerimisse ja linna poolt pakutavate teenuste disainimisse?

 • Helsingi – Tallinn kaksiklinn: ühiste avalike teenuste arendamise võimalused, selle õiguslikud ning tehnoloogilised võimalused

 • Avaandmete põhiste avalike teenuste arendamine Tallinna linnapiirkonnas

 • Hoonete kliimakindluse uurimine, selle põhjal renoveerimis- ja rekonstrueerimissuuniste väljatöötamineEnergiaühistute moodustamise mudel Eesti õigusruumisKatuse- ja vertikaalhaljastuse näidisprojektid

 • Kaugjahutusvõrgu laiendamise analüüs ja planeerimine

 • Kliimakindlate ja kliimamuutustega kohanemist toetavate ja haiguskindlate taimeliikide väljaselgitamine ja kasutamine

 • Linna elurikkuse hindamiseks vajalikud biotoopide ja elustiku seisundi alusuuringud, sh väheuuritud alade (nt jäätmaad, väljaspool kaitsealasid asuvad alad) koosluste inventeerimine, väärtuste hindamine ja looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide leviku kaardistamine

 • Elanike kaasamise võimalused Tallinna elurikkuse kaardistamisse

 • Soojussaarte ja mikrokliima süsteemne uurimineSademevee kui ressursi optimaalsema kasutamise võimaluste (uue rohe- ja sinitaristu loomiseks, kastmiseks, hoonesisestes süsteemides) väljaselgitamine

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

 • Linna territooriumil asuvate sademeveekraavide hoolduspõhimõtete väljatöötamine
 • Kohalike teede pinnaarvestusel, liiklussagedusel jm parameetritel põhineva valemi väljatöötamine teehoiuks mõeldud vahendite eraldamiseks toetusfondist
 • Kriisiolukordadest süsteemse teavitamise vajalikkusest ja võimalustest elanikkonna teadlikkuse tõstmisel
 • Puuetega inimeste liikumisvõimaluste parendamise kontseptsiooni väljatöötamine
 • Linna territooriumil asuvate sademeveekraavide hoolduspõhimõtete väljatöötamine
 • Projekteerimisnormide muutmine arvestades sagenenud valingvihmade esinemist
 • Sademevee immutamise võimalikkus arvestades piirkonna kliimat ning geoloogiat
 • Tänavavalgustuse hämardamise väärtused, nende kehtestamine ning tasuvus
 • Tänavavalgustite valiku analüüs lähtuvalt kasutuskogemusest
 • Tänavahoolduse (eelkõige soolamine) mõju haljastusele
 • Võrkude kommunikatsioonitunnelite rajamisvõimalused võrguoperaatorite nõudeid jälgides
 • Kooliteekondade võrgu oluliste lõikude valik vastavalt Tallinna linna rattastrateegias püstitatud tegevuskavale
 • Tänavate seisunditasemete järelvalve põhimõtete väljatöötamine
 • Müra vähendamisvõimalused ja analüüs teedeehituses - materjalid, müra levik, ekraanid, haljastus
 • Loodus- ja tehiskivide kasutamine, asukohad ja konstruktsioonid
 • Äärekivide kasutamine - erinevate lahenduste toimimisanalüüs, 0-taseme sobivus liiklejate vajadustega
 • Lume väljaveo logistika ja vajadus lähtudes teede laiusest, haljastuse olemasolust: meetodid ja mõju
 • Tänavakohvikute paiknemiskohtade valik lähtudes sadevee ärajuhtimisest, teenindavast transpordist, operatiivsõidukite vajadustest ja jalakäijate turvalisusest
 • Tualettide ja prügikastide olemasolu ja vajadus Tallinna linna näitel
 • Bussipeatuste kasutajamugavus - paviljonide olemasolu, suurus, pinkide ning prügikastidega varustatuse vajadus
 • Lasteaedadega seonduvate liiklus- ja parkimislahenduste analüüs (võimalik interdistsiplinaarne lähenemine)
 • Ehitusobjektide keskkonnamõju vähendamine (müra, tolm, saaste, vibratsioon)
 • Rattakasutuse kommunikatsiooniplaani fragmentide väljatöötamine
 • Haljastuse istutusmaterjalide valik teemaale lähtudes suve- ja talihoolduse eripäradest
 • Komposteerimislahendused ja kuluanalüüs linnas tekkivate haljastusjäätmete baasil
 • Tallinna loomaaia külastajauuring: struktuur, rahulolu ja külastustulemuslikkus
 • Tallinna loomaaia külastaja külastusteekonnad ning nende mõju kogetule
 • Liiklusloenduse läbiviimine Tallinna linna põhimagistraalide ristmikel vastavalt juhendile: Liiklusloenduse metoodika koormussageduse määramiseks (Maanteeameti 02.04.2009 käskkiri nr 93). Käsiliiklusloendused teostada tööpäeval vahemikel 7:00-10:00, 12:00-14:00 ja 15:00-18:00, fikseerides kõikide sõidusuundade liiklussagedused 15 minutilise intervalli täpsusega
 • Keskkonnakampaaniate mõju sihtgrupi käitumismustrile
 • Tallinna linna loodusobjektide külastatavuse ja ligipääsetavuse uuring
 • Keskkonnateadlikkuse suurendamise meetodid erinevatele sihtgruppidele
 • Mitteformaalse keskkonnahariduse tegevuste ülevaade ja nende mõju Tallinna näitel
 • Väikeimetajate (siil, orav, halljänes) elupaikade sidusus Tallinna linnas
 • Kahepaiksete ja roomajate elupaikade sidusus Tallinna linnas
 • Tallinna vähetuntud rohealade elustik, kasutuskoormus ja kaitse korraldamine
 • Asumi- ja linnaosatasandi ning ülelinnalise tähtsusega rohealade kättesaadavuse ja sidususe uuring
 • Valitud liigirühma (nt päevaliblikad, ööliblikad, erakmesilased, kimalased, kiililised, kalad) liigiline koosseis, arvukus ja seisundi hinnang Tallinna territooriumil või rannikumeres
 • Nahkhiirte toitumis- ja parvlemispaikade uuring Tallinnas
 • Kaitstavate haudelindude elupaigad ja arvukus Tallinnas
 • Lindude kokkupõrked klaaspindadega Tallinnas: konflikti ulatuse uuring
 • Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide leviku kaardistamine Tallinnas
 • Tallinna veekogude (nt Harku järv) seisundi uuringud
 • Tänavahoolduse (eelkõige soolamine) mõju haljastusele
 • Tallinnas kasvavate I kaitsekategooria taimeliikide (püstkivirik, mägi-kadakkaer, rohe-raunjalg) paljunemisbioloogia, ökoloogia ja populatsioonide taastamisökoloogia
 • Keskkonnaindeksi kasutamise võimalikkuse analüüs Tallinnas
 • Looduse avastusradade (nutiradade) kavandamine Tallinna linna haldusterritooriumil
 • Keskkonnateadlikkuse suurendamismetoodikate analüüs erinevatele sihtgruppidele
 • Mitteformaalne keskkonnaharidus Tallinnas
 • Globaalse mereveondusega kaasnevatest võõrliikide invasioonist Eestis

Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistus

 • Ringmajanduse võimalused ja praktikad
 • Jagamismajanduse võimalused ja praktikad
 • Pereettevõtlus
 • Eramaale parklate rajamise ja nende kasutamise praktikad erinevates Euroopa linnades: võimalikud eeskujud Tallinnale
 • Erinevad „targa linnaga“ seotud teemad ja aspektid. Võimalike lähenemistega sellele teemale saate tutvuda siin.

Tallinna Transpordiamet

 • Hoiakud ja valmisolek ühistranspordi ja aktiivsete liikumisviiside suuremaks kasutamiseks
 • Ühistranspordi välireklaami mõju ühistranspordi mainele
 • Pärnu mnt parkimiskohtade kaotamise sotsiaalne mõju. Selgitada, millist mõju avaldas parkimise keelamine Pärnu maanteel Kaarli pst ja Tõnismäe tänavate vahelisel alal. Keelatud alasse rajati jalgrattarajad. Kas ja kuidas see mõjutas nimetatud lõigul asuvaid ärisid ja elanikke? Nimetatud lõigule rajati ka parkimismaja. Kas tänaval parkijad on võtnud omaks parkimismaja?
 • Parkimine uusarenduste piirkonnas. Uusarendustes on parkimiskohti, mis sageli tühjad, samas kui ümberkaudsed tänavad on sõidukeid täis pargitud. Kas tegemist on uusarenduste parkijatega? Miks uusarendusse ei soovita koos korteriga soetada parkimiskohti? Mis motiveeriks koos eluasemega ostma parkimiskohta või loobuma sõidukist?
 • Koolide asukohtade mõju sundliikumistele Tallinna linnaregioonis.
 • Võimalused ligipääsetavuse parandamiseks liikluses – madalad äärekivid ristmikel, kõnniteed ühistranspordipeatuste platvormidele jne.

Tallinna Linnaarhiiv

 • Tallinna Eliisekooli (1879-1939) õpilaste sotsiaalne stratifikatsioon
 • Tallinna liiklusvoogude ja -kanalite dünaamika 1930. aastatel.

Põhja-Tallinna Linnaosavalitsus

 • Noorsootöö alane uurimustöö Põhja-Tallinna linnaosas: linnaosa noorte arv, tõrjutusriskis, vaesuses olevate noorte arv asumipõhiselt. Kuidas selliste noorteni jõuda?

Viimati muudetud 28.02.2022