Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tark linn ja tark majandus uurimisteemana

Targa majanduse all peetakse eelkõige silmas majandust, mis püüdleb innovatsiooni ja tootlikkuse poole ning üritab kohaneda turu- ja tööjõu vajadustega, et tuua esile uusi ärimudeleid, mis oleks konkurentsivõimelised nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Targad inimesed on targas linnas vajalikud, et uued initsiatiivid ja lahendused oleksid elujõulised. Targad inimesed osalevad linnaelus ning võtavad kasutusele uusi lahendusi, mis toetavad kogukonnas innovatsiooni, mitmekesisust, haritust ja loomingulisust.

Tark valitsemine kasutab ära olemasolevaid tehnoloogiaid, et olla kursis uute targa linna initsiatiividega ja leida koostöökohti (nt teiste linnadega), leida sünergiaid teiste ökosüsteemi osapooltega ning kaasata kodanikke, et parandada avalikke teenuseid ja suurendada usaldust avaliku sektori vastu.

Tark mobiilsus püüdleb selle poole, et pakkuda kõige tõhusamaid ja puhtama energiaga transpordiviise inimeste, asjade ja andmete jaoks. Tark mobiilsus kasutab ära olemasolevaid tehnoloogiaid, et koguda ja jagada kasutajatele, planeerijatele ja teenusepakkujatele infot, mis võimaldab muuta liikumismustreid ja planeerimismehhanisme ning suurendada erinevate transpordiviiside sidustatust ja kooskõlastatust.

Tark keskkond kasutab ära kommunaalvõrgu, tarbijate, õhu, vee ja muude linnaressurssidega seonduvaid andmeid, et panna paika linnaplaneerimise ja taristu planeerimise peamised valdkonnad ning püüelda tõhusama ja jätkusuutlikuma linnakeskkonna poole, parandades samal ajal inimeste elukvaliteeti.

Tark elamine tähendab asutuste, avaliku ruumi ja teenuste nutikat juhtimist, kasutades tänapäevaseid IKT lahendusi. Tark elamine keskendub kättesaadavusele ja ligipääsetavusele, paindlikkusele ja kodanikele vajadustele.

Tallinnal on majanduse valdkonnas pealinnana mitmeid olulisi eelised, mida targa linna arengu heaks ära kasutada, kui suudetakse üle saada peamistest nõrkustest, nt parandades riigisisest ja rahvusvahelist koostööd, ühendades ressursse paremini ühiste eesmärkide nimel ja meelitades ligi otseinvesteeringuid, talente ja investoreid.

Tallinna suureks eeliseks on kõrgelt haritud ja tugeva identiteediga multi-etnilised kogukonnad, keda saaks aktiivsemalt kaasata targa linna arengusse. Samas peaks targas linnas enam tähelepanu pöörama inimeste tervishoiualase teadlikkuse tõstmisele ning sotsiaalsetesse riskigruppidesse kuuluvate inimeste ja vanemaealiste linnakodanike heaolule.

Valitsemise valdkonnas paistab silma kaks peamist arenemisvõimalust – esiteks võiks linnal olla osapooli ühendav targa linna strateegia ja kindel ametikoht, kes targa linna teemat kõikehõlmavalt arendaks, ning teiseks tuleks edendada osakondade vahelist koostööd, andmete kogumist ja jagamist ning ametnike julgust uute lahenduste testimiseks.

Tallinnal on mobiilsuse valdkonnas ette näidata mitmeid tänapäevaseid ja nutikaid transpordilahendusi ja -süsteeme, kuid põhilisteks väljakutseteks on kasvav autostumise tase koos ummikutega ning vähene alternatiivsete transpordiliikide toetamine. Siin peaks Tallinn jälgima Euroopas levivat multimodaalsuse trendi. Keskkonna vallas paistab eelkõige silma Tallinna majade, majanduse ja elukeskkonna energiaintensiivsus ning madal taristu ja elamute kvaliteet – siin aitaks suuresti kaasa uute energiasäästlike lahenduste, mida järk-järgult juba testitakse ja rakendatakse, veelgi mõtestatum edendamine ja forsseerimine.

Tallinna kui targa linna suurimate võimaluste seas on e-riigi kuvandi jõulisem ära kasutamine, testkeskkonna pakkumine ettevõtetele, ökosüsteemi osapoolte valmisolek tihedamaks koostööks linnaga ja alakasutatud välisekspertide potentsiaal. Üheks suurimaks märksõnaks on koostööpotentsiaal – linnavalitsuse sisene koostöö, koostöö ökosüsteemi osapoolte ja talentidega ning koostöö teiste (lähipiirkonna) linnadega.

Tallinna kui targa linna suurimate ohtude seas on lisaks üldistele kliima- ja energiariskidele ka Eesti väiksus ning vähenev ja vananev elanikkond. Mõeldes viisidele, kuidas saaks pöörata väiksuse aspekti hoopis Tallinna tugevuseks (nt linnajuhtimise avatus innovatsioonile ja uute lahenduste testimise lihtsus), meelitaks linn omakorda juurde uut elanikkonda ja talente.

Temaatilised/Praktilised teemad seonduvad veel järgmiste valdkondadega:

 • Avaandmete pakkumine
 • CO2/Nx/Pn arvutamine reaalajas
 • Teenusejuhtimine ja omahinna mudel
 • Kvaliteedijuhtimise süsteemi juurutamine
 • Liikuvusstatistika mudel
 • Andmetel põhinev ühistranspordi võrgu uuendamise strateegia koos lähivaldadega
 • Andmetel põhinev rattarendi jm kergliikluse võrgustik
 • Tuleviku liikuvusteenuste arendamine
 • Automatiseeritud (AI/ML) tööprotsesside rakendamine
 • Tulevikuenergiate kasutamine
 • Ringmajanduse mudelite kasutusele võtmine
 • Põlvkondade ülesed tegevused/teenused
 • Hoovide ja kogukondliku kasutuse suurendamine
 • Uute tervisetehnoloogiate kasutamine Tallinna Haigla kontseptsioonis
 • Andmetel põhinev terviseennetuse piloot
 • Tuleviku töökohtade arendus
 • Tallinn-Helsingi ühistegevused

Viimati muudetud 28.09.2020