Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Andmete töötlemise tingimused TALLINNA ARENGUKAVA 2021+ koostamise raames

Andmete töötleja on Tallinna Linnakantselei, linna finantsteenistuse strateegilise planeerimise osakonna (edaspidi strateegilise planeerimise osakond või andmete töötleja), Rotermanni tn 14, 10111 Tallinn, 640 4340, strateegia@tallinnlv.ee.

Veebikeskkonnas töödeldakse isikuandmeid ideekorjel ja loosimises osalemisel ning uudiskirjaga liitumisel, isikuandmeid ei töödelda anonüümsele gallupile vastamisel. Veebikeskkonnas isikuandmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek. 

Ideekorje raames töödeldakse ka paberkandjal isikuandmeid. Ankeedi täitjal on võimalik lisada anonüümsele arvamusavaldusele oma e-posti aadress ja vanusegrupp uudiskirja saamise ja arvamuste analüüsimise eesmärgil.

1. Isikuandmete töötlemine ideekorje raames

1.1  Kasutaja, kes on end tuvastanud ID-kaardi või mobiil-IDga (edaspidi  kasutaja), saab veebikeskkonnas avaldada arvamust mitmesugustel teemadel, sealhulgas linna arengu teemal.

1.2  Veebikeskkonnas töödeldakse järgmisi andmeid: postituse kuupäev ja kellaaeg, kasutaja IP-aadress, isikukood ning ees- ja perekonnanimi. Tuvastatud kasutaja saab valida kasutajanime, kirjutada arvamusi ja sisestada lisaandmeid postituse kohta.

1.3  Esmasel veebikeskkonda sisenemisel küsitakse kasutajalt isikuandmete töötlemise kohta nõusolekut. Kui kasutaja ei nõustu veebikeskkonna kasutamise tingimustega, saab ta veebikeskkonda kasutada vaid lugeja rollis.

1.4  Arvamuse avaldamist ei käsitleta ajakirjandusliku tegevusena. Kasutaja vastutab veebikeskkonnas avaldatud postituse sisu eest. Andmetöötleja lähtub Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) kehtestatud kommenteerimise heast tavast, mille kohaselt:

1.4.1        kustutab arvamused, mis sisaldavad roppusi; õhutavad rahvaste ja rasside vahelist vaenu või sõda; kutsuvad üles narkootikumide ja relvade kasutamisele, riigi kukutamisele või reetmisele või füüsilisele vägivallale konkreetsete isikute suhtes; levitavad valet või halvustavad põhjendamatult teisi isikuid;

1.4.2        kustutab heale tavale mittevastava arvamuse mõistliku aja jooksul selle tuvastamisest või selle kohta teate saamisest e-posti aadressil strateegia@tallinnlv.ee;

1.4.3        annab kohtu või muu menetlusorgani nõudel välja kogu informatsiooni heale tavale mittevastava arvamuse salvestamise kohta;

1.4.4        rakendab muid meetmeid ebasobivate arvamuste kirjutamise vastu (sõnafiltrid, varem reeglite vastu eksinud kasutaja IP-aadressi blokeerimine, õiguskaitseorganitele teatamine jms).

1.5  Edastades oma arvamusi, teateid ja muud informatsiooni /strateegia/ veebikeskkonna vahendusel, annab nende autor ühtlasi üle nende avaldamisõigused (autori varalised õigused). 

1.6  Andmete töötleja tagab arvamuse avaldajate isikuandmete salastatuse, v.a juhul, kui isikuandmete edastamine kolmandale isikule (sh kohtu või muu menetlusorgani nõudel) on vajalik seadusest tuleneva või juriidilise kohustuse täitmiseks ning juhul, või arvamuse avaldaja on andnud nõusoleku tema isikuandmete edastamiseks.

1.7  Oma arvamusi saate muuta seni, kuni keegi ei ole nende kohta arvamust avaldanud.

1.8  Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Selleks tuleb saata mail strateegia@tallinnlv.ee .

1.9    Oma eelmärgitud õiguse realiseerimisel on kasutajal järgmised võimalused:

1.9.1   Soovite, et Teie poolt veebikeskkonda tehtud arvamused eemaldatakse (arvamuse sisu asendatakse  märkega “ arvamus on eemaldatud”);

1.9.2   Teie poolt tehtud postitused ja arvamused säilivad, kuid anonümiseerime Teie andmed (Teie isikuandmete seos arvamusega eemaldatakse).

1.10 paberankeetide puhul  on  inimestel võimalus lisada ankeedile ka oma vanusegrupp ja uudiskirja saamise eesmärgil e-posti aadress.  Ankeete säilitatakse samadel tingimustel nagu veebikeskkonnas avaldatud arvamusi.

2. Loosimisel osalemise tingimused

2.1  Tallinna arengukava koostamiseks toimuva ideekorje raames võib strateegilise planeerimise osakond loosida välja järgmised auhinnad, mille kohta avaldatakse info veebikeskkonas /strateegia.

2.2  Loosimisel saab osaleda tuvastatud kasutaja, kes:

2.2.1        on esitanud hästi argumenteeritud, sisuka ja arengukava koostamisele kaasa aitava arvamuse, idee või ettepaneku ning

2.2.2        on sisestanud veebilehele enda e-posti aadressi , andes sellega strateegilise planeerimise osakonnale tagasivõetava nõusoleku kasutada oma elektroonilisi kontaktandmeid loosimisel osalemise eesmärgil.

2.3  E-posti aadressi kasutatakse üksnes auhindade loosimiseks ja võitjatega ühenduse võtmiseks.

2.4  Loosimises osalemisest saab loobuda igal ajal, kui peale keskkonda sisenemist klikkida oma kasutaja profiilil ja märkida loosimisel osalemisest loobumine. Loobumise korral eemaldatakse e-posti aadress loosimises osalejate nimistust. E-posti aadressi säilitatakse kuni arengukava kinnitamiseni või nõusoleku tagasivõtmiseni. 

2.5  Igas loosimises saab isik osaleda ühe korra. Kui konkreetne loosimine on lõppenud, siis saab järgmisel korral uuesti osalemiseks soovi avaldada.

2.6  Võitjatega võetakse e-posti teel ühendust viie tööpäeva jooksul pärast loosimist. Strateegilise planeerimise osakond lepib võitjaga auhinna üleandmises kokku. Kui võitjaga ei õnnestu 14 tööpäeva jooksul pärast loosimist ühendust saada, on strateegilise planeerimise osakonnal õigus jätta auhind välja andmata ja/või korraldada uus loosimine. Võitjate kohta avalikustatakse kas eesnimi ja perekonnanime esitäht või osaleja valitud kasutajanimi veebikeskkonas /strateegia ja Tallinna linna Facebooki-lehel.

3. Uudiskirjade saamise tingimused

3.1  Uudiskiri on tellijale üks kuni kaks korda kuus saadetav e-kiri, mis sisaldab uudiseid Tallinna arengukava koostamisest.

3.2  Strateegilise planeerimise osakonna edastatavate uudiste saamisega nõustumiseks tuleb tellijal sisestada veebilehele enda e-posti aadress või anda strateegilise planeerimise osakonnale paberil enda e-posti aadress ja nõusolek uudiskirja saatmiseks. Tellija annab andmetöötlejale tagasivõetava nõusoleku edastada oma e-posti aadressile uudiskirja.

3.3  E-posti aadressi kasutatakse üksnes uudiskirja edastamiseks.

3.4  Uudiskirja tellimusest saab loobuda igal ajal uudiskirja lõpus olevat linki kasutades. E-posti aadress kustutatakse viivitamata uudiskirja saajate nimekirjast ja uudiseid enam ei saadeta.

4.      Andmete  kaitse

4.1. Ligipääs isikuandmetele (v.a andmed, mille inimene ise on avalikustanud) on rangelt piiratud ning andmed asuvad turvalises majutuskeskkonnas. Andmetele pääseb ligi ning ligipääsu haldab Tallinna Linnakantselei ja SpinTEK AS.

4.2. Andmeid säilitatakse arengukava kinnitamiseni (eelduslikult 2020. a) või nõusoleku tagasivõtmiseni. Pärast seda veebikeskonnas andmed kustutatakse, paberkandjad hävitatakse. Uudiskirja saatmiseks vajalikud andmed (e-maili aadressid) säilitatakse kuni uudiskirja saatmise lõpetamiseni või uudiskirja tellimisest loobumiseni.

4.3. Veebikeskkonda ID-kaardi või mobiil-IDga sisse logimisel ei kasutata küpsiseid, neid andmeid hoitakse sessioonis. Sessioon kustub ainult veebilehitseja sulgemisel.

4.4. Google indekseerib ideekorjemooduli väljundeid, kuid ei indekseeri kommentaare ega tuvastatud kasutaja vaateid.

4.5. Kasutaja sisestatud isikuandmete parandamiseks, kasutajakonto kustutamiseks ja andmetöötlusega seotud küsimustes palume kirjutada aadressil strateegia@tallinnlv.ee.

4.6. Andmetöötleja vastab kõigile kasutaja õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel kuni 30 päeva jooksul.

4.7. Kasutajal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui andmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.

Viimati muudetud 24.05.2019