Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kuidas kujundatakse Tallinna tulevikku?

Kuidas kujundatakse Tallinna tulevikku?

NB! Tallinna arengustrateegia koostamine on selleks korraks lõppenud. 

Tallinna arengustrateegia "Tallinn 2035" (tööpealkirjaga Tallinna arengukava 2021+) koostamine algatati linnavolikogu otsusega 2018. aasta juuni kuus. „Tallinn 2035“ koostamise õiguslik alus on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, mille § 37 lõike 1 kohaselt peab igal kohalikul omavalitsusel olema arengukava, mis on aluseks eri eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele. Tallinna põhimääruse § 71 lõike 4 kohaselt on linna arengustrateegia linna arengukava kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse tähenduses.
 

Tallinna arengustrateegia koostamist veab strateegiaüksus, lähtudes oma töös juhtrühma juhistest, konsulteerides nõukoja ja teiste osapooltega. Arengustrateegia koostamist koordineerib Tallinna linna finantsteenistuse strateegilise planeerimise osakond (endine strateegiabüroo). Kõigil huvilistel on võimalik arengustrateegia koostamises osaleda. Laiapõhjalise ja avatud kaasamisega soovime tagada erinevate huvipoolte tasakaalustatud, õigeaegse ja objektiivse informeerimise arengukava väljatöötamise protsessist, samuti ettepanekute ja tagasiside küsimise arengukava koostamise erinevates etappides.
 

Avatud kaasamise läbiviimiseks on koostatud kaasamiskava. Kaasamiskava lähtub kohaliku omavalitsuse strateegilise planeerimise spetsiifikast ja kaasamise käsiraamatus kirjeldatud põhimõtetest.
 

Soovid samuti osaleda Tallinna tuleviku kujundamisel? Sinu osalemisvõimalusi tutvustab lähemalt alltoodud skeem.  

 

 

Klikka ikoonil

Linnavalitsuse sisene töö

Lähtepositsioon Lähtepositsioon
suund

Algatamine

Arengukava koostamise algatamine

Tallinna arengukava koostamise algatab lähteülesandega Tallinna Linnavolikogu.
Tallinna arengukava koostamiseks moodustatakse strateegilise planeerimise juhtrühm, töörühm (strateegiaüksus) ning töörühma nõukoda. Arengukava koostamist koordineerib linna strateegiabüroo.

Analüüs Analüüs
suund

Mõttepaber

Mõttepaberi koostamine

Strateegiaüksus analüüsib olemasolevat olukorda ja tulevikutrende ning seonduvaid probleeme. Ideid kogutakse linna strateegiaüksuse liikmetelt, juhtrühmalt, nõukogult ja linnavalitsuselt. Tulemusena valmib mõttepaber - esialgne nägemus linna tulevikust ja tähelepanu vajavatest valdkondadest.

Analüüs Analüüs
suund

Analüüs

Ideede valik ja tagasisidestamine

Strateegiaüksus, konsulteerides nõukoja ja linnavalitsusega, teeb ettepaneku juhtrühmale ideedega arvestamise/mittearvestamise osas. Juhtrühm otsustab, milliste ideedega edasi töötatakse.
Veebilehel esitatakse kokkuvõte ideekorjel kogutud mõtetest, millega edasi minnakse.

Uuringud Uuringud
suund

Uuringud

Uuringute läbiviimine

Strateegiaüksus vaatab läbi senised valdkonnas tehtud uuringud ja hindamised ning korraldab lisaanalüüside tegemise.

Tööversioon Tööversioon
suund

Kavand

Kavandi koostamine

Arvestades ideekorje ja töötubade raames kogutud infot ja konsulteerides nõukoja ja linnavalitsusega, koostab strateegiaüksus arengukava esimese kavandi. See sisaldab linna arengueesmärke. Juhtrühm vaatab kavandi üle ja vajadusel teeb ettepanekuid selle täiendamiseks.

Eelnõu Eelnõu
suund

Eelnõu

Eelnõu koostamine

Strateegiaüksus valmistab arengukava kavandi ja avalike arutelude tulemuste põhjal ette arengukava eelnõu pidades nõu nii nõukoja kui linnavalitsuse liikmetega. Eelnõu sisaldab ka peamisi tegevussuundi eesmärkide elluviimiseks. Eelnõu esitatakse üle vaatamiseks juhtrühmale ning kõigile linnaosakogudele arvamuse andmiseks ja linnavalitsuse ametitele kooskõlastamiseks.
Arengukava eelnõu avalikustatakse vähemalt 14 päevaks strateegia veebilehel.

Otsus Otsus
suund

Avaldamine

Arengukava kinnitamine ja avaldamine

Arengukava kinnitab linnavolikogu ning dokument avaldatakse Riigi Teatajas.

Räägi kaasa!
Ideekorje Ideekorje
suund

Ideekorje

Ideekorje veebilehel ja töötubades

Ideekorjes kogutakse tagasisidet mõttepaberis tõstatatud küsimustele ning ettepanekuid Tallinna arengu kavandamiseks.
Igaüks on oodatud mõtteid jagama foorumis ja osalema regulaarselt toimivates gallupites.
Huvipooltega (sidus- ja sihtrühmadega) korraldatakse ideekorje raames töötubasid ning peetakse vajadusel nõu kogu arengukava koostamise ajal.

Arutelud Arutelud
suund

Arutelud

Arutelud

Huvipooltega (sidus- ja sihtrühmadega) korraldatakse töötubasid ning peetakse nõu arengukava kavandi koostamiseks.

Töötoad Töötoad
suund

Küsitlused

Küsitluste läbiviimine

Küsitlusi viiakse läbi nii strateegia veebilehel (avatud vastamiseks kõigile huvilistele) kui ka valimispõhiselt (vastajate hulk piiratud).
Igaüks on oodatud osalema regulaarselt toimuvates gallupites.

Aurtelud Aurtelud
suund

Arutelud

Arutelud veebilehel ja töötubades

Huvipooltega (sidus- ja sihtrühmadega) peetakse nõu arengukava kavandi täiendamiseks töötubades. Igaüks on oodatud andma tagasisidet kavandile strateegia veebilehel.
Strateegia veebilehel esitatakse kokkuvõte avalike arutelude käigus kogutud mõtetest, millega edasi töötatakse.

Kokkulepe Kokkulepe
suund

Kokkulepe

Eelnõue avalikustamine

Avalikustatud eelnõule on võimalik anda tagasisidet vähemalt 14 päeva jooksul strateegia veebilehel. Laekunud ettepanekud vaatab läbi strateegiaüksus, arutades neid vajaduse korral nõukojaga. Seejärel korrigeeritakse eelnõu ja esitatakse juhtrühmale üle vaatamiseks. Arvamuste esitajatele antakse tagasisidet, milliste ettepanekutega arvestatakse.

Elluviimine Elluviimine

Elluviimine

Arengukava elluviimine ja seire

Linna uus arengukava hakkab kehtima 2021. aastast. Arengukava edukas elluviimine eeldab kõigi osaliste panust ja koostööd
Arengukava eesmärkide saavutamist mõõdetakse, lähtudes arengukavas ja selle tegevuskavas kindlaks määratud indikaatoritest ja nende mõõtmise sagedusest.
Nagu siiani, seiratakse arengukava ellu viimist igal aastal. Seire tulemused esitatakse majandusaasta aruande osana ning olulisem teave avaldatakse strateegia veebilehel

mai-juuni 2018mai-juuni 2018sept.-dets. 2018detsember 2018dets. 2018 -
veebr. 2019
okt. 2018 -
nov. 2019
nov. 2018 -
mai 2019
mai 2019 -
nov. 2019
sept. 2019 -
märts 2020
aprill - mai 2020juuni 2020jaanuar 2021+

Viimati muudetud 16.01.2023