Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

õppetöö korraldus lasteaias Südameke

õppetöö korraldus lasteaias Südameke

Õppe- ja kasvatustegevuste korraldamine

Tallinna Lasteaias Südameke

 
Päevakava ja planeerimine

 Lasteaia  päevakava on paindlik kindlustades lastele päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng ja  vabategevus ning  täiskasvanu planeeritud õppe- ja kasvatustegevused.

Päevakavas on kindlaks määratud

 • Laste söögiajad
 • Päevase une aeg 13.00-15.00
 • Päeva esimese planeeritud õppekasvatustegevuste algus kell 9.00
 • Liikumis-, muusika- ja riigikeele tegevuste  algusajad vastavalt kokkulepitud graafikule
 • Lapsed viibivad iga päev sõltumata ilmast  1-2 korda värskes õhus.

Päevakavas arvestatakse võimaluste  piires laste individuaalseid iseärasusi. Päevakavas võimaldatakse kuni 3 aasta vanuseni vähemalt 1 kord päevane uneaeg. Lastele on  tagatud vähemalt 1 tund puhkeaega valikuvõimalusega une või muu vaikse tegevuse vahel. Viimane eeldab kokkulepet lasteaia ja lapsevanemate vahel. 

Päevakava koostamisel peame silmas laste arenguvajadusi:

 • Kuni 3-aastate laste päevakava võimaldab rohkem mänguaega ja aega igapäevatoiminguteks
 • 3-7-aastaste laste päevakavas on hommikupoolikulsuurem osakaal õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevustel  (kuni 2 planeeritud  (lõimitud) õppe-kasvatustegevust.)
 • Õpetaja  jälgib, et  lastele jääks päeva jooksul ka piisavalt mänguaega,  et kavandatud tegevuste ja laste vabategevuste vahekord oleks tasakaalus.

 

Õppe-aasta töökorraldus

Tallinna Lasteaed Südameke korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.  Sõimerühmas, kus lapsed esmakordselt kollektiivi tulevad, seostatakse  esimest lasteaiakuud  lapse kohanemisajaga ja planeeritud õppe- ja kasvatustegevused algavad 1. oktoobrist.

Suvekuudel, 1.juunist 31.augustini, on põhirõhk kõikidel vanustel mängulisel õuetegevusel, kõik planeeritud õppe- ja kasvatustegevused viiakse võimalusel läbi õues.

 

Õppe- kasvatustegevuse keskmes on laps ja tema areng.

Õppetöö korraldamisel on eesmärgiks luua keskkond, kus laps areneks loomulikult ja kogu õpetus toimuks lapse arengut igakülgselt soodustavas keskkonnas lõimitud  tegevuste kaudu.

 Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik, mis tähendab seda et:

 •  Õpetamise  meetodid, tempo ja koormus on õpetaja valida.
 • Õpetajal on õigus varieerida oma tegevuste liike sõltuvalt teemast,  huvist, materjalist ja võimalustest.
 • Õpetaja  võib teha põhjendatult, tuginedes laste huvile, päevakajalistele sündmustele, ilmastikumuutustele planeeritud tegevustes muudatusi (jätta ära tegevusi, asendada need õuesviibimisega või vastupidi )
 • Konkreetsete õppetegevuste algused on ajaliselt ära määratud muusika- ja liikumistegevustel. Teisi õppetegevusi võib õpetaja alustada vastavalt oma rühma tegevustele.
 • rühma õppekäigule minnes  jms päevakavas/ nädalateemas  muudatusi päevakavas teeb õpetaja  kokkuleppel juhtkonnaga (näit. erinevad söögi- ja lühem puhkepausi aeg)

 Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab õpetaja  lapse arengutaset, vanust ning lapse huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul üldjuhul põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale, kergemalt raskemale. Õppe- ja kasvatustegevus seotakse eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. Õpitavaga (objektid, nähtused) tutvutakse eelkõige loomulikus keskkonnas.

Rühma õppe- ja kasvatustegevus viiakse läbi esteetilises ja turvalises keskkonnas.  Õppe-kasvatustöö korraldus võimaldab õpetajal tegutseda lapsega individuaalselt, rühmatöö põhimõttel ja / või kogu rühmaga koos.

 Tallinna Lasteaia Südameke õppe- ja kasvatustöö aluseks on lasteaia õppekava.

Sellest lähtuvalt koostatakse rühmades aasta tegevuskava.   Selle koostamisel arvestatakse lasteaia aasta õppe-kasvatustegevuse põhisuundi, mis lepitakse kokku õppeaasta esimesel pedagoogilise nõukogu koosolekul. Rühma tegevuskavas esitatakse rühma aasta eesmärgid õppe- ja kasvatustegevuses,  koostöö lastevanematega, rühmaürituste kava, ainekavad,  laste arengu hindamise põhimõtted ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel. Rühma tegevuskava on lastevanematele tutvumiseks kättesaadav rühmas.

Konkreetne nädalakava lähtuvalt kuu teemast  koostatakse üks nädal ette. Nädalakavas esitatakse nädala teema, eesmärgid valdkondade kaupa, lõimitud tegevuste sisu, kuu üldoskuste eesmärgid.  Vajadusel koostöö lastevanematega, laste mäng. Nädala kaupa planeerimine  võimaldab arvestada laste huvi jätkumist (või huvi lõppemist) antud teema osas ning laste poolt välja pakutud teema arendust. Teema areng (tema pikkus, põhjalikkus, arengu suund) oleneb konkreetsest rühmast ja laste huvist. Nädalakava pannakse rühma infostendile lastevanematele tutvumiseks, vajadusel ka seoses teemaga ettepanekute tegemiseks- ja arvestamiseks.

Nädalateema keskseks valdkonnaks  on Mina ja keskkond, millega  seotakse  kõigi teiste valdkondade õpetuse sisu, mida samal perioodil õppe – ja kasvatustegevuses käsitletakse. Nädalateemast juhinduv õppe- ja kasvatustegevus liigendatakse päeva jooksul toimuvateks lõimitud (mängulisteks) tegevusteks, millest igaühes seostatakse ühe või enama valdkonna õpetuse sisu. Nädalas toimuvad tegevused hõlmavad nii seni õpitu kordamist kui uue õppimist. Kuus planeerib õpetaja  3-4 nädalateemat, mis seonduvad õppekavas toodud kuu teemaga ( 3-7 aastaste rühmas) . Sõimerühmas planeeritakse kuus 2  nädalateemat, mis võimaldab laste vanusest lähtuvalt piisavalt kordamist.

 

Suveperioodil  01.juunist kuni  31. augustini  lähtub õpetaja põhimõtetest:

 • Laste ja personali puhkuste tõttu on tööl ühendatud (erivanuselised lapsed) rühmad
 • Õppetöö toimub põhiliselt mängulise õuetegevusena
 • Toimub õppeaasta jooksul omandatud teadmiste ja oskuste kinnistamine mängu kaudu
 • Päevas on 1 organiseeritud õppe- ja kasvatustegevus

 

Lehekülge haldab  Margit Hiiet

Tel: 6561037  [email protected]

 

Viimati muudetud 21.02.2024