Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Hoolekogu

2022/2023 õppeaastal Tallinna Suur-Pae Lasteaia hoolekogu koosseis:

Hoolekogu esimees: Natalja Malinovskaja (11. aiarühma MESIMUMMUD  hoolekogu esindaja)
Protokollija: Eve Annus                   

01.sõimerühma MÕMMIKUD hoolekogu esindaja Natalja Gosteva Kontakt ELIIS kaudu
02. sõimerühma LEPATRIINUD hoolekogu esindaja Jekaterina Mandli Kontakt ELIIS kaudu
03. sõimerühma VESIKIILID hoolekogu esindaja Karina Štšeberina Kontakt ELIIS kaudu
04. aiarühma ÖÖKULLID hoolekogu esindaja Kristiina Malysheva Kontakt ELIIS kaudu
05. aiarühma JÄNKUKESED hoolekogu esindaja Olga Aleksandrova Kontakt ELIIS kaudu
06. aiarühma LIBLIKAD hoolekogu esindaja Marina Ignaševa Kontakt ELIIS kaudu
07. aiarühma SIPELGAD hoolekogu esindaja Anastassia Petuhova Kontakt ELIIS kaudu
08. aiarühma JAANIUSSIKESED  hoolekogu esindaja Olesja Rajevskaja Kontakt ELIIS kaudu
09. aiarühma VIKERKAAR hoolekogu esindaja Anna Veselova Kontakt ELIIS kaudu
10. aiarühma PÄÄSUKESED hoolekogu esindaja Elvira Kotšegarova Kontakt ELIIS kaudu
11. aiarühma MESIMUMMUD  hoolekogu esindaja Natalja Malinovskaja Kontakt ELIIS kaudu
12. aiarühma TÄHEKESED hoolekogu esindaja Kristina Turok Kontakt ELIIS kaudu
Õpetajate esindaja Natalja Bulskaja

E-post: Natalja.Bulskaja@suurpae.edu.ee

Lasnamäe LOV esindaja, protokollija Eve Annus E-post: Eve.Annus@tallinnlv.ee

 

Hoolekogu e-post: suurpae@suurpae.edu.ee

Hoolekogu eesmärgid:

Koolieelse lasteasutuse seadus (§ 24) [RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010]:

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

(3) Hoolekogu:

  • 1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • 2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • 3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • 6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

§ 241. [Kehtetu - RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010]

 

Hoolekogu tegutsemise kord 2010-09-29 Hoolekogu tegutsemise kord

Viimati muudetud 29.10.2022