Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Info lasteaiast

Info lasteaiast

Tere tulemast Tallinna Suur-Pae Lasteaeda!

Asutuse kontaktandmed:                                                                                       
Tallinna Suur-Pae Lasteaed                                                                                        
Registrikood: 75017231 
Aadress: Punane 29, Tallinn 13611 
Telefon: 6 216 883, 55662849 
E-mail: [email protected]                                                                                         

Koolitusluba: nr 4749HTM (17.08.2007.a ministri käskkiri nr 806).   

 image KARU.jpgtel_logo[1].jpgRoheline_kool_logo.jpgMärka ja aita väike bänner.JPGAvastutee LOGO.pngkiusamisest-vabaks_234x88 bänner.jpg

Tallinna Suur-Pae Lasteaed on koolieelsetele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav 12-rühmaline munitsipaalõppeasutus Tallinna Lasnamäe linnaosas, mis avas uksed 1982. aasta märtsis. Lasteaed on pideva arengu, avara mõttelaadiga, soodsa mikrokliimaga tervist ja väärtuskasvatust edendav haridusasutus, kus laps mängides ja suheldes tunneb ennast õnnelikuna, kus väärtustatakse tervislikke eluviise, keskkonnahoidu, kultuuritraditsioone, personali kompetentsust ja uusi edukaid koostöövorme.
Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus vene keeles. 

Lasteaias on 12 rühma, kus omandab alusharidust ligikaudu 270 last: kolm sõimerühma lastele vanuses 1,5–3-aastat ja üheksa aiarühma lastele vanuses 3–7-aastat.
Süvendatud eesti keele õpe alates kolmandast eluaastast kõikides aiarühmades: üks keelekümblusrühm (osaline keelekümblusprogramm) ja kaheksa eesti keele kui teise keelega rühma (Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ raames).

Visioon 2022: Tallinna Suur-Pae Lasteaed on pideva arenguga, avara mõttelaadiga tervist edendav ja digilahendusi rakendav lasteaed, kus last kaasatakse tegevuste kavandamisse, väärtustatakse lapse omaalgatust, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima, kus väärtustatakse tervislikke eluviise, keskkonnahoidu, kultuuritraditsioone, personali kompetentsust ja uusi edukaid koostöövorme.

Meie missioon: lapsele mõeldes toetab Tallinna Suur-Pae Lasteaia personal perekonda lapse kasvatamisel ja arendamisel ning tagab tulevase Eesti kodaniku mitmekülgset arengut arvestades tema perekultuuri.

Asutuse eripäraks on tervisedendusväärtuskasvatus ja keelekümblus.  Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus vene keeles. Õppe- ja kasvatustegevuses järgime põhiliselt Johannes Käisi lapsekeskse arenemise metoodikat ja Reggio Emilia lapse loovusest lähtuv pedagoogika põhimõtteid. 
Asutuses on lapsest lähtuv ühtne mõtteviis ja töökorraldus.

Meie põhiväärtused:

 • Tervis, turvalisus ja hoolivus: väärtustame iga inimest, oleme üksteise suhtes sallivad; märkame ja ennetame ohte, toetame igakülgset kindlustunnet; loome lapsele turvatunde ja tagame eduelamusi; hoolitseme looduse eest ja rakendame keskkonnasäästlikku mõtteviisi süsteemselt ja terviklikult. Selline mõtteviis aitab kujundada vastutustundlikke, keskkonda hoidvaid ja väärtustavaid inimesi.
 • Koostöö ja avatus: väärtustame humaanseid ja demokraatlikke suhteid; tunnustame ja toetame laste arengut; tunnustame vanemaid, kolleege ja partnereid; oleme usaldusväärsed partnerid. 
 • Kompetentsus ja loovus: väärtustame asjatundlikkust, uute oskuste ja teadmiste omandamist ning rakendamist; algatame, toetame ja kasutame loovalt uusi ideid.

Arengutegevustes lähtutakse muutuva õppekäsitluse põhimõtetest: lapse individuaalsuse arvestamine ja tervise edendamine, loovuse arendamine ja eduelamuste tagamine, lapse arengut ja sotsialiseerimist soodustava keskkonna loomine, kasutades programmi „Kiusamisest vabaksmetoodikat ja avastusõppe võtteid, õues õppimist  ja liikumisvajaduse rahuldamist, digiõppe meetodeid. Lasteaed on varustatud piisavas koguses arvutitega, on olemas internetiühendus ja siseveeb, SEEWO Multitouch LED-puutetahvlid, laste kasutamisel on LEGO Education WeDo 2 ja LEGO Education STEAM Park komplektid, targad elektroonilised ja robootilised vidinad (#Ruggedrobot#Suurpae#robootikateg, #Tehnolabor).

Meie lasteaed on lapsele turvaline koht, kus on loodud suurepärased tingimused lapse igakülgseks ja loomulikuks arenguks. 2012.aastal liitus lasteaed tervistedendavate lasteaedade võrgustikuga (TEL). Lasteaia õpi- ja töökeskkond on kaasaegne, loov, tervislik ning turvaline. Lasteaial on suur avar õueala, kus on palju võimalusi laste õuesõppe läbiviimiseks. Meie lähedal asuvad Pae park, Kadrioru park, Peter I ja Miiamillamanda muuseumid, Pae ja Lasnamäe Gümnaasiumid ning Lasnamäe Kergejõustikuhall ja Paepealse raamatukogu, mis  võimaldab õppetundide, ekskursioonide, jalutuskäikude läbiviimist mitmekesistada. 29. septembril 2017 kirjutas Tallinna Suur-Pae lasteaed taotluse, et ühineda ülemaailmse (osaleb 49000 kooli 64 maalt) keskkonnaharidusliku programmiga „Roheline kool“. Keskkonnasõbralik haridusasutus pöörab tähelepanu keskkonnateadlikule käitumisele nii õppe-kasvatustöös kui asutuse haldamisel. 

Lasteaed teeb süvendatud tööd laste ja personali integreerimisel Eesti ühiskonda läbi lõimumisprojektide koostöös sõpruslasteaedadega.  Eesti keele kui teise keele süvendatud õpetamine toimub laste kolmandast eluaastast teiste tegevustega lõimides kas keelekümblusrühmades või Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ raames (50% laste tegevusest on eesti keeles ja 50% - vene keeles, "üks õpetaja - üks keel").

Lasteaias asub Tallinna ja Harjumaa eesti keele kui teise keele metoodikakeskus, kus pakutakse piirkonna lasteasutuste eesti keele kui teise keele õpetajatele koostöövõimalusi, õppematerjale ja mänge keeleliste oskuste arendamiseks ning korraldatakse praktilisi seminare ja töötubasid (avati 3. juunil 2014, Haridusministeeriumi ja SA Innove korraldatud projektikonkursil saavutas asukoha valikul võidu Tallinna Suur-Pae lasteaed).

Laste arengut toetab kutsealaselt pädev, hooliv ja loominguline personal (sh logopeed, eripedagoog, muusika- ja liikumisõpetajad), kasutades uusi õpetamisviise, aktiivõppe meetodeid.

Lasteaia õppekasvatustööd toetavad lasteaias läbiviidavad erinevad huviringid (spordiring, jalgpallitreeningud, peotantsukool, iluvõimlemisring, inglise keele ring, malering, kunstiring, teadusring "Tehnolabor").

Laste arengu toetamisel ja väljakujunenud traditsioonilistel üritustel on aktiivselt kaasatud lastevanemad ja koostööpartnerid (Haridus- ja Noorteamet, Tallinna Haridusamet, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Tondiraba Huvikool, Tallinna Pae Gümnaasium, Tallinna Lasnamäe Gümnaasium, Tallinna Tervise Kõrgkool, Tallinna Paekaare Lasteaed, Pirita lasteaed, Tallinna Kirsike Lasteaed, Tallinna Liikuri Lasteaed  jm).

Lasteaed on avatud 12 tundi päevas kella 6.30 kuni kella 18.30.

Meie traditsioonid ja edulugu:

 • Eestivenelaste ja eestlaste osalemine kultuurielus (muuseumid, näitused, etendused jne). Ühised venelaste ja eestlaste muljete vahetused kultuuriteemadel on motivatsiooniks kahe keele õpetamisel ja projektides osalemisel.
 • Õppekäigud, muuseumitunnid ja muud õppe- ja kasvatustegevused väljaspool lasteaeda.
 • Seminarid ja ümarlauad Tallinna ja Harjumaa eesti keele õpetajatele.
 • Lahtiste uste päevad.
 • Spordi- ja mängupäevad õues kaasates lastevanemaid ja muid partnereid.
 • Beebikool „Hellus“.
 • Tallinna Suur-Pae lasteaia korraldatud Tallinna ja Harjumaa õpetajate heade kogemuste jagamise looduskonverents.
 • Teatrietendused nii vene kui ka eesti keeles ning meie õpetajate lavastused.
 • Etlemiskonkurss.
 • Vene ja eesti rahvuskultuuri traditsioonide põhjal rahvakalendri pühade pidamine.
 • Heategevus: keskkonnahariduse programmi „Roheline kool“ raames keskkonnasõbralik ühistegevus õues koos lastevanematega.
 • Personali koosviibimine tähtpäevade puhul. Lapse, lapsevanemate, töötajate ja partnerite tunnustamine kollektiivi ees. Inimese väärtustamine: lapse ja töötaja sünnipäeva tähistamine ning saavutuste tunnustamine.

Viimati muudetud 28.10.2022