Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Laps läheb lasteaeda

Laps läheb lasteaeda

Väikelapse kasvades tekib tal soov oma eakaaslastega suhelda ja koos mängida, lapsevanemal aga on vaja pöörduda tagasi tööle. Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist. Seal omandab laps ka kooliks ettevalmistava alushariduse. Lapse lasteaeda mineku aja otsustavad vanemad. Soovitav, et laps tuleks toime lihtsama eneseteenindamisega (näiteks mõningane riidesse panemise oskus, tassist joomine ja lusika kasutamine). Lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. Lapse kohanemist toetab lasteasutuse ja kodu koostöö, vastastikune usaldus ja lugupidamine. Koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonnaks on kogu Tallinna linna haldusterritoorium. See tähendab, et Tallinna linna elanikud võivad valida oma lapsele iga lasteaia, kus on vabu kohti. Lasteaia valimisel on soovitatav arvestada lasteaia asukoha, selles rakendatava kasvatamise ja õpetamise metoodika ning töökeelega.

Kuidas toimida siis, kui valik on tehtud?  Tallinna linna elanikel tuleb täita lapse sünnitunnistuse alusel lasteasutusse vastuvõtu vastuvõtu taotlus, kuhu on märgitud kuni kolm lasteaia valikut ning koha soovimise aeg. Taotluse võib täita ka valitud lasteaias direktori vastuvõtul. Direktori vastuvõtt: esmaspäev, kell 16.00 – 18.00 ja neljapäev kell 9:00-11:00 (või eelnevalt kokkuleppetud ajal tel 5566 2849). Lasteaia direktor väljastab koha taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki. Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse. Hariduslike erivajadustega lapse sobitus- või erirühma vastuvõtu taotlemiseks tuleb lisada laste nõustamiskomisjoni otsus.

Kuidas saada infot lasteasutusse koha saamisest? Lasteasutusse koha saamise võimalusest teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult alates 1. maist viie tööpäeva jooksul. Hiljemalt 30. maiks tuleb vanemal kirjalikult kinnitada lasteaiast saadetud koha pakkumine, kinnituse puudumisel kustutatakse lapse andmed lasteaeda koha taotlejate nimekirjadest. Lapse lasteaeda vastuvõtmisel kustutatakse tema andmed teiste lasteaedade järjekordadest. Lasteasutustes, kus on ainult sõimerühmad või linnaga lepingut omavates eralasteaedades kohta omavad lapsed saavad jätkuvalt olla munitsipaallasteaedadesse koha taotlejate nimekirjas. Kui vanem ei nõustu lasteaia direktori otsusega lapse lasteasutusse mittevastuvõtmise või sealt väljaarvamise kohta, on tal õigus pöörduda Tallinna Haridusameti poole.

Kuidas toimub lapse vastuvõtt lasteaeda? Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning informeerib vanemat kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra. Kuni 3-aastased lapsed kuuluvad sõime-, 3-7.aastased aga aiarühmadesse.

Millised on võimalikud kulud lasteasutuses? Lapsevanema poolt tasutavad kulud jagunevad vanema osamääraks (kohatasu) ning toidurahaks. Vanema osa määraks on 57,34 eurot. Toiduraha suuruse otsustab iga lasteaia hoolekogu. Tallinna Suur-Pae Lasteaia sõimerühmas toidu päevamaksumus on 1,70 eurot (1,5-3.aastased lapsed) ja aiarühmades päevamaksumus on 1,95 eurot (3-7.aastased lapsed). Tallinna elanikutele on toitlustamine lasteaias tasuta.

Kuidas toimub laste toitlustamine lasteasutuses?  Toitlustamisel lähtutakse tervisliku toitumise põhimõtetest ja tervisekaitse nõuetest. Toit valmistatakse võimalikult värsketest töötlemata toiduainetest. Menüü koostatakse kaheks nädalaks. Lasteaias toimub laste toitlustamine vastavalt lahtiolekuajale. Lapsed saavad süüa kolm korda päevas.

Kuidas aidata lapsel lasteaiaga kohaneda?  Lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. Lapse kohanemist toetab lasteasutuse ja kodu koostöö, vastastikune usaldus ja lugupidamine. Koostöö aluseks on pere avatud suhtlemine õpetajatega ning positiivne suhtumine lapse rühmakaaslastesse. Soovitav on vestelda õpetajatega pere tavadest ja kasvatuspõhimõtetest, lapse individuaalsetest iseärasustest, ootustest lasteasutusele ja muust lapsele olulisest, mis aitaks lapse kohanemisele kaasa. Lisainfo saamiseks võiks esmalt pöörduda lasteaia õpetajate või direktori poole.

Viimati muudetud 16.04.2021